رنگ چوب روس 

رنگ چوب های روس منطقه جنوب روسیه 

هرچه از نظر منطقه ای به خط استوا نزدیک شویم چوب و درختان کاج به رنگ زرد متمایل به قهوه ای نزدیک می شوند 

رنگ چوب روس منطقه نزدیک به اروپا 

هر چه به سمت سیبری و قطب شمال نزدیک می شویم رنگ چوب روس به روشنی و سفیدی می رود 

رنگ کاری بر روی چوب روس 

در ایران برای رنگ آمیزی چوب کاج روسی از رنگ های سیلر , کیلر و شاپان استفاده می شود . 

رنگ چوب نما

میز کنار تختی , دکوراسیون اتاق خواب

میز کنار تختی , دکوراسیون اتاق خواب

WhatsApp us