شمسه و نقوش هندسی

الگوهای نمونه / Sample Patterns

 
بر اساس این فرم ساده به عنوان دایره و مربع، طرح های هندسی می تواند ایجاد، کپی، در هم آمیختن، و مرتب در ترکیب پیچیده. نتیجه نهایی می تواند به چشم بسیار دل انگیز است.

اوج
با توجه به ممنوعیت مذهبی در تصاویر نمادین، تزئینات هندسی اوج خود در جهان اسلام است. اگر چه منابع برای هر دو شکل ها و الگوهای پیچیده در حال حاضر در اواخر دوران باستان در میان یونانیان، رومی ها، و ساسانیان در ایران وجود داشته است.

وحدت و سفارش
هنرمندان اسلامی عناصر کلیدی اختصاص از سنت کلاسیک، پس از آن پیچیده و بر آنها به منظور ابداع یک شکل جدید از دکوراسیون است که بر اهمیت وحدت و سفارش پرداخته شده است. سهم فکری ریاضیدانان اسلامی، ستاره شناسان و دانشمندان به ایجاد این سبک منحصر به فرد ضروری است.

الگوی ستاره
چهار اشکال اساسی، و یا “واحد تکرار” که از آن الگوهای پیچیده تر ساخته می شوند عبارتند از: محافل و محافل هم آمیختن؛ مربع و یا چند ضلعی چهار طرفه؛الگوی ستاره در همه جا، در نهایت از مربع و مثلث محاط در یک دایره مشتق شده؛ و چند ضلعی چند طرفه.

از لحاظ تجرد خود، نقوش تکراری، و تقارن، طرح های هندسی بسیار مشترک با به اصطلاح سبک اسلیمی دیده می شود در بسیاری از طرح های گیاهی.

# طراحی و اسکچ

 

منبع وبسایت 

WhatsApp us