*لبه های تیز و دماغه آویزان نباید برای کف پله ها استفاده شود.

*لبه های تیز و دماغه آویزان نباید برای کف پله ها استفاده شود.

WhatsApp us