پله‌های مکانیکی را می‌توان با یک کف پله سازگار به طول حداقل 1.20 متر

پله‌های مکانیکی را می‌توان با یک کف پله سازگار به طول حداقل 1.20 متر

WhatsApp us