فهرست بها کارهای چوبی

درب چوبی , ساخت انواع درب تمام چوب

درب چوبی , ساخت انواع درب تمام چوب

قیمت و فهرست بها در فهرست بهای ساختمان آورده شده است . کارهای چوبی بخش عمده ای از تزئینات یک ساختمان را در بر میگیرد . در این بخش سعی داریم لیست قیمتی ارائه دهیم که کار آمد و مناسب کارفرمایان و انبوه سازان باشد .

گروه صنایع چوب فن و هنر
لیست مهمترین کارهای چوبی ساختمان

  1. درب وردی واحد , درب لابی ساختمان , درب های داخلی
  2. کابینت آشپزخانه
  3. کمد دیواری و طبقه بندی داخلی
  4. تزئینات داخل اتاق ها
  5. سقف کاذب چوبی
  6. سرویس خواب
  7. کتابخانه و میز تحریر
  8. میز و صندلی و..

ادامه در حال ویرایش …

بهای کارهای چوبی قابلمه اي كردن در درب چوبی قابلمه ای

کلاف در چوبی چیست ؟

قابلمه درب چوبی

قیمت درب چوبی

فهرست بهای ابنیه 96

فصل چوبی, کارهای چوبی

1. چوبی که در ساختمان کار می شود میبایست خشک و از هرنظر مورد تائید مهندس ناظر باشد.

2. چوب نراد یا روسی به چوبهای سفیدی گفته میشود که از نوع کاج و از کشور روسیه یا کشورهای دیگر وارد ایران می شود. مهم است که کاج باشد. چوب نراد منظور چی درجه یک کاج روسی است.

3. چوبهای داخلی به چوبی گفته کی شود که در داخل ایران برداشت و جهت استفاده برش یا تختخ شده باشند، مانند چوب کاج ایرانی، چوب راش ایران، چوب گردو، چوب ملج، چوب نارون، چوب نمدار، چوب ممرز، چوب توسکا، چوب ازاد جنگلی و تبریزی صنوبر و دیگر چوبهای ایرانی.

4. فهرست بهای یراق آلات منظور از یراق در ردیف هاي این فصل ، انواع قفل، دستگیره، کشومغزي، کشوپشتی ، لولاي معمولی ، لولاي قدي و مانند آن است. بهاي تهیه آلات یراق در ردیف هاي این فصل پیش بینی نشده است ، این هزینه جداگانه تعیین میش و پرداخت شود.
.5 اندازه گیري کارهاي چوبی ، بر اساس ابعاد درج در نقشه شده ها و مشخصات می انجام شود .
.6 در تمام قیمت هاي ردیف هاي این فصل ، بهاي چسب، پیچ ، اسکوپ ، میخ و سایرلوازم ، منظور شده اتصال . است
.7 در ردیفهاي تهیه و نصب چهارچوب درها و کمدها، بهاي مشتیها، شاخک ها و قطعه مهاري پاي چهارچوب، در قیمتها منظور
شده و موقع گ اندازه یري طول چهارچوب ، این قطعات اندازه نخواهد شد. گیري
.8 آ بهاي ستانه و کتیبه چهارچوبها، اندازه گیري می و پرداخت شود.
.9 نحوه اندازه گیري کلاف درهاي چوبی ، پشت تا پشت قابلمه . است
10 .فواصل تعیین شده قطعات چوبی زیرسازي محور تا ، فاصله محور این قطعات . است
11 .در ردیفهاي 191201 ،191203 و 191601 ،بهاي روکش منظور نشده است ، تهیه ، بنابراین به صورت روکش قیمت ستارهدار پیش بینی
میشود.
12 .تف بهاي یله کوبی احتمالی کمد و گنجه داخل ها، بر حسب مورد طبق ردیف مربوط می پرداخت شود.
13 .بهاي فتیله و قرنیز پارکت ، جداگانه از ردیف هاي مربوط می پرداخت شود.
14 .در اندازه گیري ردیف هاي پوشش در، سطح یک در و پشت روي تا پشت قابلمه شود. می ، محاسبه
15 .بهاي توري پشهگیر موضوع ردیف هاي 190901 تا 190903 ، بر حسب نوع جنس آن، از ردیف هاي فصل هاي مربوط پرداخت
میشود.
16 .در مورد ردیف هاي 190901 تا 190903 ، سطح چهارچوب ، از پشت تا پشت قاب هاي چهارچوب اندازه گیري می و پرداخت شود.
17 .بهاي نصب و یراق کوبی در چوبی کمدها و قاب تور سیمی چوبی پشهگیر لولایی، ا ز ردیف 190501 می ، پرداخت شود.
18 .عملیات موضوع ردیف 191201 ، شامل کارهاي : زیر است
الف ) زیرسازي با قطعات افقی از چوب نراد خارجی، به ابعاد 5×2/5 سانتی متر یا مقطع معادل ، به فاصله حدود 40 سانتی متر و قطعات
عمودي که لازم با پیچ و رول به دیوار متصل پلاك شوند.
ب ) رویه از قطعات نئوپان ، به عرض حدود 25 30تا سانتی متر، داراي دو شیار (کنشکاف) در دو سو و باریکه سه هاي که لایی درون
شیارها قرار می گیرند و اتصال قطعات نئوپان . به زیرسازي
19 .عملیات موضوع ردیف 191002 ، شامل هايکار : زیر است
الف ) قطعات 4 × 6 ،به ابعاد اصلی سانتی متر و فاصله 60 سانتی متر از یکدیگر.
ب ) قطعات 4 × 4 ،به ابعاد فرعی سانتی متر و فاصله 60 متر از یکدیگر. سانتی
١٠۵
فصل نوزدهم.کارهای چوبی
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶
.20 شبکه بهاي بندي یا تیره گذاري داخلی به منظور نصب قید چوبی و نصب قفل سه دو رو با تخته و پوشش لا، با مصرف چسب مناسب
و پرس کردن ، در قیمت آن ردیف 190703 ، منظور شده . است
.21 شبکه بهاي بندي یا تیره گذاري داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با فیبر، با مصرف چسب و مناسب
پرس کردن ، در قیمت آن ردیف 190704 ، منظور شده . است
.22 شبکه بهاي بندي یا تیره گذاري داخلی و نصب قید چوبی به منظور نصب قفل و پوشش دو رو با نئوپان ، با مصرف چسب مناسب و
پرس کردن ، در قیمت آن ردیف 190705 ، منظور شده . است
.23 در کارهاي خرپاکوبی، هزینه چوب عصا که براي برپایی خرپا از آن می استفاده ها منظور شده شود، در قیمت . است
.24 در ردیف 191501 ، بهاي مصالح مصرفی به استثناي پارکت منظور شده است . هزینه تهیه پارکت به مشخصات با توجه مورد نیاز، به
صورت ردیف ستارهدار پیش می بینی شود.
١٠۶
فصل نوزدهم. کارهای چوبی
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶
شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)
٢۶٢,۵٠٠ مترطول
تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی
٧×١۶ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش
بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه.
١٩٠١٠١
٣٠٣,٠٠٠ مترطول
تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به ابعاد
اسمی ٧×١۶ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای
پیش بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه.
١٩٠١٠٢
٢٠٠,٠٠٠ مترطول
تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی
۶×١٢ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش
بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه.
١٩٠١٠٣
٢٢٣,٠٠٠ مترطول
تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی ۶×١٢ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه.
١٩٠١٠۴
١٨۵,٠٠٠ مترمربع

فصل نوزدهم. کارهای چوبی
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶
شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)
۴١٧,٠٠٠ مترمربع
تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه لایی داخلی
به ضخامت ۴ میلیمتر، با پرس کردن.
١٩٠۴٠١
١۴٩,۵٠٠ مترمربع
تهیه و نصب پوشش دو روی در، از فیبر به ضخامت حدود
٣ میلیمتر، با پرس کردن.
١٩٠۴٠٢
١١۵,٠٠٠ مترمربع
تهیه و نصب پوشش دو روی در، از نئوپان به ضخامت
حدود ۴ میلیمتر، با پرس کردن.
١٩٠۴٠٣
١٨۴,۵٠٠ مترمربع
تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف (MDF(
رنگی به ضخامت حدود ٣ میلیمتر، با پرس کردن.
١٩٠۴٠۴
١٩٠۵٠١ نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات). لنگه ٠٠٠,١۶٢
١٩٠۵٠٢ دستمزد قابلمه ای کردن در، به ازای متر طول قابلمه. مترطول ٢٠٠,١٠
۵٧,٢٠٠ مترطول
تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض ۵ تا ٧
سانتیمتر و ضخامت ١٢ تا ١۶ میلیمتر، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠١
۵١,١٠٠ مترطول
تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض ۵ تا ٧
سانتیمتر و ضخامت ١٢ تا ١۶ میلیمتر، از چوب نراد
خارجی.
١٩٠۶٠٢
٢٨,۴٠٠ مترطول
تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد ١×١ سانتیمتر یا مقطع
معادل آن، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠٣
٣۴,٢٠٠ مترطول
تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد ٢×٢ سانتیمتر یا مقطع
معادل آن، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠۴
۶٠,٨٠٠ مترطول
تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد ۴×۴ سانتیمتر یا مقطع
معادل آن، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠۵
١٢٢,٠٠٠ مترطول
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه از چوب
نرادخارجی، به ابعاد اسمی ٧ ×۵ سانتیمتر یا مقطع معادل
آنها، با تمام مشتیهای پیش بینی شده.
١٩٠٧٠١
٢۴٣,۵٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت ١٨
میلیمتر و نصب زهوار چوبی درمحیط آن به ابعاد ٢×١٫٨
سانتیمتر.
١٩٠٧٠٢
٧٣٧,٠٠٠ مترمربع
تهیه وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود ٣٫٣
سانتیمتر، با کلاف ازچوب نراد خارجی به ابعاد ٢٫۵×۵
سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دور
و با تخته سه لای ۴ میلیمتری داخلی.
١٩٠٧٠٣
١٠٨
فصل نوزدهم. کارهای چوبی
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶
شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)
۴۶٧,٠٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود
٣٫٣ سانتیمتر، با کلاف از چوب نراد خارجی به ابعاد
٢٫۵ ×۵ سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و
پوشش دورو با فیبر به ضخامت حدود ٣ میلیمتر.
١٩٠٧٠۴
۴٢١,٠٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود
٣٫٣ سانتیمتر، با کلاف از چوب نراد خارجی به ابعاد
٢٫۵ ×۵ سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و
پوشش دور و با نئوپان به ضخامت ۴ میلیمتر.
١٩٠٧٠۵
۴٨٩,۵٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF(
رنگی به ضخامت ١۶ میلیمتر و نصب نوار PVC در
محیط آن.
١٩٠٧٠۶
۴٨١,٠٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود ٣
سانتیمتر با کلاف از چوب نراد خارجی به ابعاد ۵٫٢× ۵
سانتیمتر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دورو
با ام. دی. اف (MDF (رنگی به ضخامت حدود ٣
میلیمتر.
١٩٠٧٠٧
٣١٣,۵٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی عمودی و
افقی کمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت ١٨ میلیمتر با
تکیه گاههای لازم و نصب زهوار جلوی تقسیمات به ابعاد
١٫۵ ×١٫٨ ازچوب نراد خارجی، بر حسب سطوح طبقات و
تقسیمات داخلی.
١٩٠٨٠١
۵۶٨,٠٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها و
گنجهها با ام. دی. اف (MDF (رنگی به ضخامت ١۶
میلیمتر با تکیهگاههای لازم برحسب سطوح طبقات و
تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی.
١٩٠٨٠٢
٢۵٧,٠٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخلی کمد و گنجهها
شامل زیرسازی از چوب نراد خارجی، به فاصله ۵٠
سانتیمتر و ابعاد ٢٫۵ ×۵ سانتیمتر و پوشش با فیبر به
ضخامت حدود ٣ میلیمتر.
١٩٠٨٠٣
٣٢٩,۵٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخلی کمد و گنجهها
شامل زیرسازی از چوب نراد خارجی، به فاصله ۵٠
سانتیمتر و ابعاد ٢٫۵ ×۵ سانتیمتر و پوشش با ام. دی. اف
(MDF (رنگی به ضخامت ٣ میلیمتر و نصب نوار PVC
١٩٠٨٠۴
١٠٩
فصل نوزدهم. کارهای چوبی
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶
شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)
٢١۶,۵٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت کلاف چوبی از چوب داخلی به ابعاد ۴×٣
سانتیمتر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیر درها، با
وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار ١٫۵ ×٣ سانتیمتر یا
مقطع معادل آن، روی چهارچوب.
١٩٠٩٠١
٢١٣,۵٠٠ مترمربع
تهیه و ساخت کلاف چوبی از چوب نراد خارجی به ابعاد
۴ ×٣ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیردرها،
با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار ۵٫١ ×٣ سانتیمتر یا
مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب.
١٩٠٩٠٢
۴٠٠,۵٠٠ مترمربع
تهیه، ساخت و نصب کلاف برای توری پشه گیر روی
پنجره ها به ابعاد ٣ ×٢ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، از
چوب نراد خارجی و کوبیدن زهوار ١٫۵ ×٣ سانتیمتر یا
مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب.
١٩٠٩٠٣
٢۴۶,٠٠٠ مترمربع
تهیه و نصب شبکه های چوبی از چوب نراد خارجی، برای
زیرسازی سقف های کاذب، به منظور نصب قطعات
اکوستیک.
١٩١٠٠١
٢٢٢,۵٠٠ مترمربع
تهیه و نصب شبکه های چوبی از چوب نراد خارجی، برای
زیرسازی سقف های کاذب، به منظور اجرای لمبه کوبی.
١٩١٠
فصل نوزدهم. کارهای چوبی
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶
شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)
٨۵٧,٠٠٠ مترمربع
تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتیمتر، از
چوب داخلی که لبه آن ابزار خورده باشد.
١٩١١٠٣
٧٧۴,٠٠٠ مترمربع
تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتیمتر، از
چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد.
١٩١١٠۴
۶٩٠,۵٠٠ مترمربع
تهیه و نصب قرنیز چوبی از جنس ام. دی. اف (MDF(
رنگی به ضخامت حدود ۵٫١ سانتیمتر، که لبه آن ابزار
خورده باشد.
١٩١١٠۵
۴۴۵,۵٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و پوشش دیوارها با نئوپان به ضخامت ١٨
میلیمتر.
١٩١٢٠١
٧٨,٨٠٠ مترمربع
اضافهبها نسبت به ردیف ١٩١٢٠١ ،چنانچه در محیط
قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارجی به ابعاد
١٫٨×١٫۵ سانتیمتر نصب شده باشد.
١٩١٢٠٢
٣۶۵,۵٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به ضخامت ٢
سانتیمتر، که درمحیط آن زهوار از چوب نراد خارجی به
ابعاد ٢×١٫۵ سانتیمتر نصب شده باشد.
١٩١٢٠٣
١۴,۴۶١,٠٠٠ مترمکعب
تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخلی
شامل کش، لنگ (کلافهای تحتانی و فوقانی خرپا)، لاپه
(پرلین)، شاخه، تو حلقی، رکاب، کلاف روی دیوار، چوب
دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته کوبی ها، بر
حسب حجم چوب نصب شده.
١٩١٣٠١
١٨,٠۵١,٠٠٠ مترمکعب
تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب نراد
خارجی شامل کش، لنگ (کلافهای تحتانی و فوقانی
خرپا)، لاپه (پرلین)، شاخه، تو حلقی، رکاب، کلاف روی
دیوار، چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته
کوبی ها، بر حسب حجم چوب نصب شده.
١٩١٣٠٢
١۵٠,۵٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و کوبیدن توفال در زیر شیروانی با هر نوع
چوب.
١٩١٣٠٣
۵١٧,٠٠٠ مترمربع
تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروی شیروانی و تخته
های دستکی زیر کاه گل از تخته ٣ سانتیمتری داخلی.
تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروی شیروانی و تختههای دستکی زیر کاه گل ازچوب ٣ سانتیمتری نراد خارجی. ۶٠۵,۵٠٠ مترمربع
تهیه و اجرای تیرریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار تراش داخلی به ابعاد ٢٠×١٠ سانتیمتر، با تمام لوازم و
متعلقات مربوط. ٣٠۴,۵٠٠ مترطول

تهیه و اجرای تیرریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار
تراش نراد خارجی به ابعاد ٢٠×١٠ سانتیمتر با تمام لوازم
و متعلقات مربوط. ٣٩۵,٠٠٠ مترطول
تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نراد خارجی روی
زیرسازی چوبی. ٢١۴,۵٠٠ مترمربع

نصب انواع پارکت چوبی روی سطوح آماده شده با ساب و
لاک لازم. ١٣۶,۵٠٠ مترمربع
اجرای روکش روی کارهای چوبی، همراه با پرداخت سطح
روکش شده، به طور کامل. ٧٢,٩٠٠ مترمربع

تهیه و نصب چوبهای ضربه گیر لبه سکوها، همراه با
چوبهای صلیبی داخل سکو، از چوب نراد خارجی بر
حسب حجم چوبهای نصب شده. هرمتر مکعب ١٧,٩٨١,٠٠٠ مترمکعب
منبع : فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ١٣٩۶

صنایع چوب فن و هنر ایران زمین  چیست ,

 

فن و هنر کیست

 

شرکت اشوود کجا است ؟

 

زمینه فعالیت گروه فن و هنر ایران زمین

 

ارتباط و تماس با صنایع چوب فن و هنر

 

کلمات کلیدی این مجموعه در اینترنت

پارکت چوبی ,

نرده چوبی

فينگر جوينت
بوفه
فلز
ویترین
کنسول
چوب روسی
كف پله
نصب پارکت
آشپزخانه
دکوراسیون
پیچ
میز
مشاء
پله دوبلکس

WhatsApp us