آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه های نجاری , حوادث کار

آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه های نجاری , حوادث کار

اول ایمنی بعد کار

ولی وقتی به کارگاه های مختلف نگاه می کنیم مشاهده میکنیم در این کارگاه ها فقط کار انجام می شود . نه ایمنی ، نه بیمه ( بدلیل نظام دیکتاتوری بیمه ) , نه کمکی به پیمانکاران و کارگاه داران .  و متاسفانه اگر به بیمارستان فاطمه الزهرا بروید , با حجم بسیار بالایی از قطع شدن ها و بریدگی و شکستکی حاصل از عدم رعایت ایمنی مواجه می شوید .

در سال 1395 زمانی که برای دیدن یک پروژه به نیاوران رفته بودم , بدلیل خواب بودن سرپرست کارگاه , راننده و یکی از افراد کارگاه که تازه مشغول بکار شده بود ( کار ازمایشی ) به پشت دستگاه نجاری رفته و هنگام عبور از کنار دستگاه دستش به تیغ میخورد و دو انگشت سبابه و انگشت حلقه از بند دوم اسیب شیدی می بیند .  بنده سریعا به کارگاه امدم و بعد دوسه بیمارستان به بیمارستان فاطمه الزهرا رفتم و اقای مصطفی حبیبی را بستری کردند . تا حدود سه ماه من تمام هزینه های درمانی ایشان را قبول کردم و حتی پول نیز به حسابش واریز میکردم ولی شب عید ایشان و دوستانش هر کدام طلب بیش از 8 میلیون تومان کردند و بنده که از پرداخت خوداری کردم , هر سه به اداره کار و شخص مصدوم به دادگستری شکایت کردند و حسابی من را به درد سر انداختن . بطوری که درب کارگاه رابستم .

این خلاصه ای از یک بی احتیاطی بود که باعث تعطیلی یک کارگاه با حداقل میزان اشتغال مستقیم 10 نفر و 20 نفر غیر مستقیم شده بود .

پس احتیاط کنیم و خود را برای تمام مسائل اماده کنیم .

تمام کسانی که وارد کارگاه شما می شوند باید از خطرات احتمالی با خبر باشند . بهتر است بنری بزرگ نصب کنید .

کسانی که تازه استخدام می شوند باید تست سلامت بدهند . شخص معتاد یا قرصی نمی تواند وارد کارگاه شود .

ادامه به زودی درج می شود .

لطفا تجربه خود را در بخش پیام ها درج کنید .

چگونه با شکایت کارگران مقابله کنیم .

ایا اداره کار منطقه شما هم باعث تعطیلی کارگاه شما شده است

تجربه شورش کارگران

صدمه کارگاهی , قطع شدن دست یا انگشتان با دستگاه نجاری

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب

11از1
بسمه تعالي
فصل اول _ مقررات عمومي :
ماده 1 -كليه كارگران شاغل در كارگاه بايستي با عملكرد دستگاههاي موجود و خطـرات احتمـالي آنها آشنايي داشته و همچنين آموزشهاي لازم را ديده باشند .
ماده 2 – تراشه هاي چوب – خاك اره ها و غيره بايستي مرتباً از محل كارگاه خارج شوند تـا كـف كارگاه و محيط كار همواره تميز و عاري از هرگونه ضايعات باشد .
ماده 3 -دستگاههاي نجاري بايستي مجهز به تهويه موضعي باشند تا از انتشار و تجمع ضايعات چوب و خاك اره در كارگاه بويژه بر روي قسمتهاي مختلف دستگاه جلوگيري شود .
ماده 4 -كليه كانال ها و گودال هـا – حفـره هـا و شـيارهايي كـه در كـف كارگـاه و نزديـك بـه ماشينهاي اره جهت قرار دادن وسايل انتقال چوب (ترانسپورتر) يا براي آب روهـا احـداث شـده
بايد بهوسيله نرده يا حفاظ مناسب محفوظ شود.
ماده 5 -قسمتهاي انتقال دهنده نيرو مانند تسمه فلكه ها– چرخ دنده ها– زنجيرها– نقالـه هـا فلكـه هاي اصطكاكي – بازوهاي لنگ – غلطكها و همچنين ديگر قسمتهايي كه امكان درگيري با لباس كار و يا بدن كارگر را دارند بايستي به حفاظ مناسب ، محكم ، مقاوم و ايمن مجهز شوند .
ماده 6 -نظافت – تعمير – سرويس و تنظيم دستگاههاي مختلف نجاري و درودگري و غيره بايـستي فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذيرد .
ماده 7 -به كارگران شاغل در اين صنعت بايستي به تناسب نوع فعاليت و كار وسايل حفاظت فردي متناسب مانند لباس كار – كلاه ايمني – ماسك تنفسي – كفش كار– عينـك – دسـتكش _ گوشـي – حفاظ طلقي صورت و غيره تحويل داده شود .
ماده 8 -تنظيم حفاظها يا وسايل هدايت كننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.
ماده 9 -تجهيزات برقي مانند تخته كليدها – كليدهاي چاقوئي و غيره بايستي بنحو مطمئن و ايمـن در داخل محفظه مناسبي نصب گرددو پيرامون آنها ، بر روي زمين فرش عايق گسترده شود .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از2

ماده 10 – در اطـراف دسـتگاههاي نجـاري و در نقـاط خطرآفـرين آنهـا بايـستي كليـدها ي قطـع اضطراري برق بطور مشخص و به تعداد كافي نصب و در دسترس كارگران قرار گيرد تـا در هنگـام
بروز خطر قابل استفاده باشد .
ماده 11 -حذف كردن حفاظها ،گيره ها و هرگونه تجهيزات جانبي ايمني ، از دستگاههاي نجاري ممنوع مي باشد .
ماده 12 -براي راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام كار با دستگاه رنده يا اره و موارد مشابه بايستي از دستگيره مخصوص باردادن استفاده نمود .
ماده 13 – درماشين هاي اره چوب بري ، الكترو موتور و يا قسمت محـرك دسـتگاه بايـستي داراي قدرت كافي باشد تا احتمال گير كردن تيغه اره در داخل چوب از بين برود .
ماده 14 -دندانههاي اره بايد متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.
ماده 15 -تيغه اره بايد بدون ترك بوده و به بهترين وضع نگهداري شود و چپ و راسـت كـردن و تيز كردن آن دقيقاً انجام گردد.
ماده 16 -فاصله بين ديوار و ميز كار نبايد از 45 سانتيمتر كمتر باشد و در صورتي كه ايـن فاصـله را براي عبور كارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتيمتر كمتر نباشد.
ماده 17 -فاصله بين سطح ميز كار و سقف كارگاه يا اشياء و وسائلي كه به سقف نـصب شـده نبايـد كمتر از 2 متر باشد.
ماده 18 -در محلهايي كه عبور از روي غلطك ها و نوارهاي نقاله ضروري باشد بايد پله ها يا پل هايي تعبيه گردد كه مجهز به نرده حفاظتي باشد.
ماده 19 -لباس كار كارگران بايستي به نحوي باشد كه علاوه بر سهولت و راحتي در انجام كـار ، از درگير شدن قسمتهاي مختلف آن با قطعات گردنده و متحرك دستگاهها جلوگيري بعمل آورد .
ماده 20 -از قراردادن هرگونه مواد اعم از مواد اوليه يا در دست ساخت يـا توليـد شـده در مـسير حركت وسايل متحرك و عبور و مرور كارگران در كارگاه خودداري گردد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از3

ماده 21 -كليه سيمها و كابلهاي برق اضافي از محيط كارگاه بايستي جمع آوري گـردد ولازم اسـت
سيمها و كابلهاي مورد استفاده از داخل كانال ها و يا لوله هاي مخصوص و مناسب عبور داده شـود
.
ماده 22 -تخته ها و الوارها بايد به گونه اي ب ه ديوار تكيه داده شود كه احتمال سقوط و لغزش آنها
وجود نداشته باشد .
ماده 23 -ديواري كه براي تكيه دادن تختـه هـا و الوارهـا اسـتفاده مـي شـود بايـستي اسـتقامت و
استحكام كافي متناسب با بار وارده را داشته باشد .
ماده 24 -تخته هاي نئوپان و مواد مشابه بايستي بص ورت افقي بر روي زمين قـرار داده شـوند و در
صورتي كه لازم است بطور عمودي قرار گيرند بايد از تكيه گاههاي مطمئن ماننـد خـرك اسـتفاده
شود .
ماده 25 -تنه درخت – الوار – چوب و تخته و همچنين توليدات كارگاهي بايستي در محل مناسـب
به نحو ايمن نگهداري شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آيد .
ماده 26 -براي جلوگيري از وصل شدن ناگهاني برق و حركت نمودن دستگاه بايستي حتماً در ميسر
اصلي برق از كنتاكتورهاي مناسب استفاده شود .
ماده 27 -كارفرمايان يا مسئولين واحدها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهاي مختلـ ف كارگـاه
جلوگيري نمايند .
فصل دوم ) _اره هاي تسمه اي يا اره فلكه :
ماده 28 – كليه قسمتهاي اره فلكه شامل فلكه هـاي بـالا و پـ Ĥيين ، نـوار اره در بـالا و پـ Ĥيين ميـز و
همچنين فلكه و تسمه فلكه الكترو موتور و غيره بايستي داراي حفاظ دائمي مناسب – محكم ومقاومي
باشند .
ماده 29 – حفاظ فلكه پاييني اره تسمهاي بايد تا سطح زمين ادامه داشته و طوري ساخته شـود تـا از
ورود اجسام خارجي به زير فلكه جلوگيري گردد و در صورت لزوم به عنوان محفظه مكنده خـاك
اره نيز از آن استفاده شود .
آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از4
ماده 30 -اره تسمهاي بايد داراي وسيله تنظيم كننده خودكاري باشد تـا كـشش تيغـه اره را تنظـيم
كرده و از شل و سفت شدن غير عادي آن در حين كار جلوگيري كند .
ماده 31 – حفاظ فلكه بالائي اره تسمهاي بايد حداقل 10 سانتيمتر بالاتر از طوقه فلكه آن شروع شده
و تا پايينترين نقطه طوقه فلكه ادامه يابد .
ماده32 -در موقع سوار كردن يا برداشتن تسمه اره بايد آن را دقيقاً مورد معاينه قرار داد تا ترك يا
عيب ديگري نداشته باشد.
ماده 33 – ناف و بازوها و طوقه فلكههاي دستگاه اره تسمهاي همچنين پيچهـا و پرچهـاي آن بايـد
حداقل ماهي يك مرتبه بازرسي شده و با زدن ضربه ، فلكههاي ترك دار و معيوب مشخص و از كار
خارج شوند.
ماده 34 – ضخامت طوقه فلكههاي دستگاههاي اره تسمهاي در قسمتي كه فشار نوار اره موثر اسـت
بايد حداقل 16 ميليمتر باشد.
ماده 35 – برداشتن تسمه از روي فلكه و همچنين جمع كردن قطعات شكسته تـسمه قبـل از توقـف
كامل ماشين ممنوع است.
ماده 36 -سرعت دوراني فلكههاي مربوط به تسمه اره نبايد از حد مجاز درج شـده بـر روي پـلاك
مشخصات دستگاه تجاوز كند.
ماده 37 -از بكار بردن تسمه هاي معيوب يا ترك دار جداً خودداري گردد .
فصل سوم)- اره هاي گرد :
ماده 38 – اره گرد چوب بري بايد داراي حفاظهايي طبق شرايط زير باشد .
الف – حفاظ تيغه اره قابل تنظيم باشد و طوري تيغه را بپوشاند كه هنگام كـار دندانـههـاي آن در
دسترس نباشد .
ب – سطوح جانبي حفاظ تا حد امكان به صفحه اره نزديك باشد.
ج – حتي المقدور نزديك به محل برش سوار شود.
د – روي سطح جانبي حفاظ ، علامتي رسم شود كه وضع تيغـه اره را در زيـر محفظـه آن مـشخص كند.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از5

هـ- جنس حفاظ بايد از مصالح نرم انتخاب شود يا پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا اگر به صفحه اره برخورد كند باعث شكستن دندانه آن نشود.
و – حفاظ بايد اصولاً طوري ساخته شود كه متصدي دستگاه از خطـر تمـاس بـا دندانـههـاي اره و پرتاب شدن خرده چوب يا دندانههاي شكسته اره محفوظ بماند.
ماده 39 -تيغه جداكننده دستگاههاي ارهگرد بايد بهنحوي باشد كهبطور موثر عمـلخـود را انجـام دهد.
ماده 40 -تيغه جدا كننده بايد در قسمت عقب صفحه اره گرد قرار گيرد و داراي شرايط زير باشد:
الف- از شياري كه اره درچوب ايجادميكند كمينازكتر و از صفحهاره كمي ضخيمتر باشد.
ب – پهناي آن در سطح ميز كمتر از 15 سانتيمتر نباشد.
ج – ارتفاع آن از سطح ميز بايد به اندازه 2 تا 5 ميليمتر كمتر از ارتفاع صفحه باشد.
د – بطور محكم در قسمت عقب و در يك سطح با صفحه اره نصب شود و فاصله آن با دندانـه هـاي اره حتي المقدور كم بوده و در هيچ حالتي از 3 ميليمتر تجاوز نكند.
ماده 41 -انحناي تيغههاي جدا كننده بايد به موازات انحناي صفحه اره گرد باشد.
ماده 42 – در ارههاي گرد مخصوص برش طولي الوارهاي نازك ميتوان تيغه هاي جدا كننده را ضخيمتر از مورد مذكور در ماده 40 انتخاب كرد.
ماده 43 – دستگاه اره گرد چوب بري بايد طوري نصب شده باشد كـه در حـين كـار تغييـر محـل نداده و ايجاد لرزش نكند .
ماده 44 -ارتفاع ميز ارههاي گرد چوب بري بايد بين 85 تا 90 سانتيمتر باشد.
ماده 45 -قسمتي از صفحه اره گرد كه زير ميز دستگاه قرار دارد بايد حفـاظ گـذاري شـود ممكـن است اين حفاظ قسمتي از دستگاه مكنده خاك اره را نيز تشكيل دهد.
ماده 46 – صفحه اره گرد چوب بري بايد كاملاً تيز بوده و سوار كردن روي دستگاه و نگهداري آن به خوبي و با دقت انجام شود. همچنين در فواصل معين مورد بازديـد و آزمـايش قـرار گيـرد و در
صورت مشاهده عيب و نقص اقدام به پياده كردن و اصلاح يا تعويض آن بشود.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از6

ماده 47 -استفاده از صفحات اره گرد معيوب وناقص ممنوع مي باشد .
ماده 48 -متصدي دستگاه اره گرد در موقع كار نبايد مقابل تيغه اره قرار گيرد.
ماده 49 -اره گرد مضاعف بايد داراي صفحه فلزي مـشبك يـا حفـاظ مناسـب ديگـري باشـد كـه متصدي دستگاه را از خطر اصابت خرده چوبهاي حاصل از كار اره محفوظ نگاهدارد.
ماده 50 -قراردادن گوه يا تراشه چوب و غيره براي لنگ نمودن تيغه اره جهت ايجاد شيار و زبانـه وامور ديگر ممنوع است .
ماده 51 -تيغه هاي دستگاههاي اره نبايستي از سطح قطعه كار روي ميز بيرون بيايد .
فصل چهارم )- دستگاه هاي فرز و گندگي و رنده :
ماده 52 -ماشينهاي گندگي و فرز چوب بري بايد مجهز به سرپوشهاي متصل به دسـتگاه مكنـده باشد تا غبار قطعات ريز و تراشههاي چوب را از محل توليد به خارج از منطقه عمل ماشين هدايت كند.
ماده 53 -ماشينهاي فرز و ماشينهاي چوب بري مشابه آن كه بار دادن آنها بطور خودكار، انجـام نميشود بايد داراي حفاظ قلم فرز باشد اين حفاظ بايد مسير تراش بزرگتـرين قلـم فـرز ماشـين را پوشانده و به تناسب ضخامت قطعه كار قابل تنظيم باشد.
ماده 54 -محل نصب قلم دستگاه فرز نجاري و ماشينهاي مشابه چوب بري بايد داراي مهره كنترليا وسايل محكم كننده مشابه باشد تا در موقع كار امكان درآمدن قلم از جاي خـود و پرتـاب شـدننداشته باشد .
ماده 55 -براي تراش دادن قطعات كوچك چوب با ماشينهاي فرز يا ماشينهاي مشابه آن بايـد از
دستگاه هدايت كننده يا گيره دستهدار استفاده كرد.
ماده 56 – در هنگام كار كردن با دستگاه رنده بايستي طرفين آزاد تيغه رنده مجهز به حفاظ مناسب باشد .
ماده 57 -در ماشينهاي كف رنده فاصله آزاد بين لبه دهانه و لبه تيغه رنده نبايد از 3 ميليمتر تجاوز نمايد.
ماده 58 -كارفرما موظف است دستگيره فشاري مناسب در اختيار كارگران قرار دهـد تـا بـراي بـار
دادن قطعات كوتاه در دستگاه گندگي از آن استفاده شود.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از7

ماده 59 -در زمان روشن بودن دستگاه گندگي ، ورود دست يا ابزارآلات يا قطعات چوبي بـداخل محفظه گندگي ممنوع است .
ماده 60 -كليه ماشينهاي گندگي بايستي مجهز به چنگك هايي باشد كـه از عقـب زدن و پـس زدن چوب ممانعت بعمل آورد .

فصل پنجم )- دستگاههاي خراطي :

ماده 61 -ماشينهاي خراطي بايستي در قسمت بالا و روي قطعه كـار مجهـز بـه حفاظهـاي نـيم گـرد متناسب با نوع قطعه كار باشد
ماده 62 -آستين لباسكار خراطان بايستي كاملاً به دور مچ دست چسبيده باشد و استفاده از عينك ويا طلق محافظ صورت براي آنها الزامي است .
ماده 63 -كارگراني كه با ماشين خراطي كار مي كنند وفق مقررات مندرج در آيـين نامـه وسـايل حفاظت انفرادي مي بايست مجهز به وسايل حفاظت انفرادي شوند.

فصل ششم)- پيشگيري از آتش سوزي :

ماده 64 -حلالها ، رنگها و ديگر مواد قابل اشتعال بايستي در مكانهاي خاص دور از حرارت – جرقه– تابش نور مستقيم خورشيد و محلهايي كه احتمال وقوع آتش سوزي دارد نگهداري گردد .
ماده 65 -كپسولهاي اطفاء حريق از نظر نوع – تعداد – محل نصب و غيره بايستي با توجه به شـرايط كارگاه انتخاب گردند .
ماده 66 -كليه كارگاههاي نجاري و صنايع وابسته بايستي مجهز ب ه سيـستم آب تحـت فـشار مناسـب براي استفاده در هنگام وقوع حريق باشند.
ماده 67 -محل نصب وسايل اطفاء حريق بايستي بنحوي انتخاب گردد كه بسهولت قابل دسترسي باشد .
ماده 68 -براي كارگاه ها و انبارها و غيره با توجه به وسـعت و شـرايط كارگـاه در صـورت امكـان
دتكتورهاي مناسب و وسايل پاشنده سقفي با مواد خاموش كننده مناسب نصب گردد .
ماده 69 -انبار نمودن و چيدن قطعات چوب و الوار و ديگر مواد قابل اشتعال در مجـاورت بخاريهـا ممنوع است .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از8

ماده 70 -استفاده از مواد و مصالح قابل اشتعال براي ساختمان كارگاههاي نجاري ممنوع است .
ماده 71 -در كارگاهها بايستي از وسايل گرمايشي مناسب و ايمن براي گرم نمودن فـضاي كارگـاه
استفاده شود .
ماده 72 -لوله دودكش بخاري ها بايستي به نحو صحيح و اصولي و ايمن نصب و از مجاورت آنها بـا
مواد قابل اشتعال پرهيز گردد .
ماده 73 -استعمال دخانيات و ايجاد آتش روباز در كليـه قـسمتهاي كارگاههـا اعـم از نجـاري ، نقاشـي ،
انبارها و غيره ممنوع است .
فصل هفتم )- كارگاههاي روكش چوب و پرس چوب :
ماده 74 -اطراف چاله بخار بايستي بطورايمن حفاظ گذاري گردد.
ماده 75 -در كارگاههاي توليد روكش چوب بايستي از نردبان مناسب وايمن براي دسترسي به كف چاله بخار استفاده شود .
ماده 76 -اشتغال بكار كارگران در قسمت چاله بخار بصورت انفرادي ممنوع است .
ماده 77 -كارگران شاغل در قسمت چاله بخار بايستي از لباس كار مناسـب و كفـش و كـلاه ايمنـي استفاده كنند .
ماده 78 -در دستگاههاي پرس چوب بايستي به تعداد افرادي كه با دستگاه كار مي كنند كليد هـاي
قطع اضطراري وجود داشته باشد و يا به سيستم چشم ال كترونيك تجهيز شوند تـا در هـر صـورت بـه
محض ورود قسمتي از بدن كارگران به منطقه خطر ، دستگاه متوقف شود .
ماده 79 -كليدهاي فرمان دستگاههاي پرس چوب بايستي بنحـوي نـصب شـوند كـه هـر دو دسـت
كارگر از منطقه خطر دور باشد .

فصل هشتم )- مقررات متفرقه :

ماده 80 -سه نظام ماشين مخصوص مته و توتراشي چوب بايد بدون زائده و برجستگي باشد.
ماده 81 -انتهاي قسمتهاي گردنده مانند سه نظام دستگاههاي اره سـه كـاره و غيـره بايـستي حفـاظ گذاري گردند .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از9

ماده 82 -در ماشينهاي مته افقي ، قائم و شعاعي تك محوره ساده كه روي آن مته يا قلم توتراشـي و يا قلاويز براي عمليات مختلف نصب ميشود بايد قسمتي از آن كه با قطعه كار در تماس نميباشـد حفاظ گذاري شود .
ماده 83 -دريلهاي روميزي و دستگاههاي مشابه بايستي داراي وسايل نگهدارنده مناسب ب راي ثابـت نگهداشتن قطعه كار باشند .
ماده 84 -استفاده از ابزار آلات نجاري توسط دستگاههاي غير مرتبط مانند استفاده از تيغه اره گـرد در دستگاه فرزيا استفاده از سنگ سمباده در دستگاه دريل دستي ممنوع است .
ماده 85 -تيغه اره ها و فرزها در صنايع نجاري بايستي همواره تيز و سالم باشند .
ماده 86 -تيغه اره هاي گرد و اره هاي نواري بايستي مرتباً بازديد شوند تا در صورت وجـود تـرك تعويض گردند .
ماده 87 -روپوش حفاظتي اره ها بايد طوري باشد كه دولبه جانبي آن روي ميز يا قطعه كار بنشيند.
ماده 88 -ابزار آلات براده برداري مورد استفاده در صنايع نجاري مانند تيغه فرزها بايستي به لحـاظ جنس ، دور ، شكل و غيره ، استاندارد و متناسب با نوع كار انتخاب گردند
ماده 89 -در دستگاههاي اره و رنده بايستي علاوه بر نصب گونيا ، بتوان آنرا متناسب با عرض قطعـه كار تنظيم نمود .
ماده 90 -سيلندر ها و محورهاي حامل تيغه اره ها و رنده ها و غيره بايستي مجهز بـه ضـامن هـايي باشند كه در زمان تعمير يا تعويض از حركت دستگاه جلوگيري كند .
ماده 91 -كليه دستگاههاي روميزي مانند دريلها يا فارسي بر ها بايستي بنحـو مطمـئن و مناسـبي در محل خود يا سطح ميز كار نصب گردند .
ماده 92 -براي حمل الوارهاي چوبي بايستي از تجهيزات مكانيكي مناسب مانند جرثقيل و ليفتـراك استفاده شود و از حمل آنها توسط افراد خودداري گردد .
ماده 93-در هنگام حمل ، براي جلوگيري از چرخيدن يا سرخوردن قطعات چوب بايستي تجهيزات و وسايل مناسبي بكار گرفته شود تا قطعه كار را بطورمحكم و ايمن نگه دارد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از10

ماده 94 -الوارها و تنه درختان به هنگام حمل ، بايستي به طريق مطمئن و ايمن جابجا گردند.
ماده 95 -وسيله اياب و ذهاب كارگران بايستي از نوع مناسب انتخاب شود همچنين حمل وسـايل و دستگاه هاي چوب بري و برنده و نيز مواد سوختي در داخل وسيله اياب و ذهاب كارگران ممنوع است .
ماده 96 -در شرايط جوي نامناسب عمليات استحصال و حمل درختان بايستي متوقف گردد .
ماده 97 -محل دپوي تنه درختان نبايستي در محل عبور و مـرور افـراد و ماشـين آلات و همچنـين شيب ها و در مسير تردد ساكنين مناطق مسكوني قرار گيرد .
ماده 98 -قبل از قطع درخت ، كارگران بايستي با استفاده از كمربند صعود و كفشك نسبت به بستن كابل يا طناب به دور تنه درخت اقدام نمايند .
ماده 99 -بهنگام قطع درختان بايستي تمهيدات و اقدامات لازم جهت دور كردن سـاير كـارگران و افراد را از منطقه خطر مهيا نمود و مسئول ايمني نظارت كاملي بر اجراي عمليات داشته باشد .
ماده 100 -كليه عمليات فرآوري شامل قطع شـاخه هـاي اضـافي و تهيـه الـوار و غيـره بايـستي در محلهاي مناسب صورت پذيرد .
ماده101 -ارجاع امور متفرقه به رانندگان وسايل و ماشين آلات حمل و نقل در زمان روشن بـودن ماشين آلات آنها ممنوع است .
ماده 102 -در هنگام انجام عمليات قطع و برش درختان و شاخه هـاي آن هـا توسـط اره زنجيـري بايستي دقت شود كه كارگران در منطقه خطر قرار نداشته باشند و با فاصله مناسب از يكديگر مشغول كار باشند .
ماده 103 – صورت اسامي كارگران شاغل دركارگاههاي بهره برداري از جنگل ، بايـستي دقيقـا در دفتر مشخصي ثبت ومحل كار و ساعت شروع و خاتمه كار نيز ذكر گردد .
ماده 104 – تانكر حامل مواد سوختي بايستي از محل اسقرارو استراحت كارگران دور بوده و علاوه بر رعايت موارد ايمني از ضربه و شعله و غيره محفوظ باشد .
ماده 105 – هرگز نبايد براي عمليات بينه زني و قطع قسمتهاي مختلـف درختـان روي تنـه درخـت ايستاد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از11

ماده 106 – كارفرما بايستي نظارت كامل بر فعاليت گروههاي قطع در زمينه نحوه اجراي اقـدامات ايمني داشته باشد .
ماده 107 – متخلفين از اجراي مفاد اين آيين نامه مشمول ماده 176 قانون كار خواهند بود .

اين آيين نامه مشتمل بر 107 ماده به استناد م واد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسـلامي ايـران در جلسه مورخ 10/5/84 شوراي عالي حفاظت فني مورد ب ررسي نهائي و تصويب قـرار گرفـت و در
همان تاريخ به تاييد وزير كار و امور اجتماعي رسيد .
آيين نامه مذكور جايگزين آيين نامه حفاظتي تاسيسات و ماشـين هـاي اره چـوب بـري مـصوب
22/7/42 شورايعالي حفاظت فني مي گردد .

(بیشتر…)

نگهداری از آب استخر های شنا

نگهداری از آب استخر های شنا

نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
نگهداری از آب استخر های شنا

چرا یک استخر به نگهداری نیاز دارد

نگهداری از استخر های شنا شامل چه قسمتهایی می شود ::

1 – نگهداری از آب

2 – نگهداری از تجهیزات

3 – نگهداری از کاسه و محیط استخر

دکوراسیون استخر ویلا

دکوراسیون استخر ویلا

منبع : سایت طراحی استخر
نگهداری از آب استخر های شنا بسته به نوع کاربری و شناخت آلاینده ها و نوع تاسیسات و تجهیزات تصفیه آب و کنترل کننده های آب شامل مراحل متفاوتی است .

در مرحله اول آلاینده های آب استخر را برسی میکنیم

اب اضافه شده به استخر از چه منبعی تهیه میگردد . جدا از آب اولیه که با آن استخر را پر میکنیم به طرق مختلف این آب از کاسه استخر بیرون میرود . مانند تبخیر ، ورود خروج شناگران ، بک واش فیلتر ، و… منبع تهیه آب را باید از نظر میکروبیولوژی و دیگر فاکتورهای مهم مانند( میکروبها ، ویروسها ، باکتریها و.. ) مورد برسی قرار دهیم که این فرایند توسط آزمایشگاه های معتبر قابل اجرا است .

شناگران ، یکی از الاینده های اصلی خود شناگر می باشد . بخصوص در استخر های عمومی . ( عرق ، ادرار ، مدفوع ، مواد آرایشی ، روغنها ، بزاق و… )

در استخر های روباز عواملی مانند باد ، باران و آفتاب ( کمک به رشد جلبکها ، گرد و خاک ، برگ و صمغ درختان )

یک استخر شنا بطور دائم در حال واکنش با محیط اطراف خود می باشد ( الاینده ها ، دما ، رطوبت و.. )

پس یاید بطور مداوم یک استخر را حفظ و مراقبت کرد .

مواد مورد استفاده در گندزدائی و اصفیه آب استخر های شنا

گاز کلرین ، هیپو کلریت سدیم NaOCL، هیپو کلریت کلسیم یا قرص های تری کلروسیانوریک سدیم .

بیشارین کاربرد را در استخر های شنا هیپوکلریت سدیم دارد .

کلرین بوسیله نور آفتاب از بین میرود .

بهتر است یرای گند زدایی در استخر های روباز بین 5 الی 10 برابر بیشتر از کلرین استفاده کرد . میزان کلر باقی مانده در آب میبایست بین 0.3 الی 0.5 ppm بیشتر نباشد . افزایش باقی مانده کلر باعث اسیدی شدن آب در استخر خواهد شد . (( در شرایط مختلف این عدد متفاوت است . بهتر است عدد استخر خود را بدست آورید .! )) در اینصورت به اعضایی همچون چشم ، مجاری تنفسی صدمه خواهد رسید .

پیک بار استحمامی در استخر های شنا

در زمانهایی که تعداد رفت و آمد بتع استخر به بیش ترین حد خود میرسد باید مراقب افزایش الاینده ها در آب باشیم در همچین مواقعی طراحی اصولی یک استخر و آب نگهداران باتجربه به داد استخر خواهند رسید در غیر این صورت معلوم نخواهد بود که، چه اتفاقی در استخر می افتد . مدار گردش آب استخر های شنا جهت گردش آب بصورت تمام و کامل از متداول ترین سیستم های تصفیه آب میباشد بطوری که یک سیستم صحیح 99% کار تصفیه آب را خودکار انجام می دهد .

استخر هایی که ساعات شلوغی را در روز تجربه میکنند بهتر است از تجهیزات به روز و مناسب جهت کنترل و گندزدایی آب استخر استفاده نمایند . مانند ( تجهیزات کلر زنی ، ازن ژنراتورها ، تجهیزات مجهز به ph سنج و کنترلر های دقیق )
درباره گاز کلر :: استفاده از گاز کلر برای گندزدایی بسیار مفید و تاثیرگذار است ، اما بدلیل خطرات بسیاری که بواسطه نگهداری کپسول و احتمال بالای نشت گاز ( مرگ آور ) ، وجود دارد ، این شیوه فقط برای استخر های بزرگ با فضای جانبی جهت ایجاد اتاق کلرزن ، استفاده میگردد . بطور کل استفاده از تجهیزات کلرزن های گازی در استخر های عمومی ممنوع گردیده .
نظرات ()

موضوع : طراحی تاسیسات و تصفیه خانه استخر شنای خانگی شهر یزد
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
موضوع : طراحی تاسیسات و تصفیه خانه استخر شنای خانگی شهر یزد
محاسبه و پیشنهاد لوازم و تجهیزات برای یک استخر خانگی

با سلام خدمت دوستان قدیمی و خیر مقدم به شما که برای اولین بار به این سایت وارد شده اید ، در حال جستجو بدنبال یک استعلام سونا در کامپیوتر بودم که به این استعلام برخورد کردم ، ( عجب تجربه سختی بود ) حدود سال 1389 بود که به واسطه معرفی یکی از دوستان به یزد رفتم و براورد این پروژه خانگی را انجام دادم ، دقیقا 3 ماه هفته ای یک بار به یزد میرفتم و دقیق مراحل ساخت را نظارت میکردم . ( اما برای کسی کار میکردم که واسطه بود ، و فقط به دنبال پول بیشتر در این میان بود ) وقتی توضیحات این استعلام را دیدم تصمیم گرفتم آن را بدون فورمول ها و قیمت در سایت درج کنم . اولین و آخرین پروژه ای بود که با واسطه کار کردم .

امیدوارم که باوجود نقص های زیاد مورد تایید شما قرار گیرد ، اگر کم و کاستی وجود دارد ما را در قسمت نظرات آگاه سازید . ارادتمند شما فربد حیدری طراح و مجری استخر و سونا .

Sonasazan

سونا – استخر – جکوزی

مشخصات فنی استخر :
ابعاد : تجهیزات گردش آب و تصفیه در استخری به ابعاد حدودی 15 طول 5 عرض 1.7 متر عمق

نوع استخر از نظر موقعیت و مصالح : استخر زمینی ، سرپوشیده ، ساخته شده از بتن مسلح ، به شکل مستطیل

نوع استخر از نظر روش تصفیه ومدار گردش آب : استخر سرریزی

شرایط استخر نسبت به تصفیه خانه بسیار عالی ، با فاطه دورترین خط لوله کشی کمتر از 10 متر

شرایط ارت و اتصال بدنه : متاسفانه بعلت مداخله مهندس ناظر و عدم آگاهی این استخر همبندی و متصل به چاه ارت نشد .

رله عیب اتصال به زمین : ندارد

درجه حفاظت الکتریکی استخر :

تامین روشنایی استخر :

تهوبه مطبوع استخر :

کنترل رطوبت استخر :

بار استخر : load calculation

طراحی سیستم تهویه ( کانال ) استخر :

سیستم گند زدایی و تزریق مواد شیمیایی آب استخر :

سیستم تصفیه آب ، حذف املاح بالای 30 میکرون :

پمپ ها :

گرمایش آب استخر :

در ادامه توضیح موارد فوق بصورت خلاصه درج میگردد .

پکیج کامل تصفیه آب : شامل تانک شنی ، پمپ و شیرآلات ، سیلیس و ..

( تانک شنی عمودی با بازده بالا ) ساخت آمریکا شرکت هایوارد از جنس پلیمر ٰ فول امکانات با سیلیس درجه یک ایرانی به مقدار 2 کیسه – مقدار مصرفی 68 کیلوگرم – با پمپ سیرکولاسیون –

اطلاعات دیگر : پک هایوارد آمریکا شامل فیلتر شنی اس 180 مجهز به شیر کنترل در بالای فیلتر با 7 موقعیت و قابلیت های فراوان و چرخش 360 درجه برای بک واش تانک شنی – بدنه ضد زنگ از جنس پلیمر کامپوزیت از سری – پرو گرید – سایز لوله : 1.5 اینچ – ابعاد : 470 ارتفاع و 889 میلیمتر – سطح موثر فیلتراسیون : 1.75 فوت مربع – دبی تصفیه : 35 گالن بردقیقه ( 8مترمکعب برساعت -133.333 لیتر در دقیقه ) – میزان شن مورد نیاز : 68 کیلوگرم –

پمپ تصفیه هایوارد آمریکا مدل – اس پی 1580 با قدرت 1 اسب بخار با بیشترین آبدهی 86 گالن آمریکایی در دقیقه ( 19.522 مترمکعب در ساعت ) در ارتفاع 3 متر و کمترین آبدهی 58 گالن در ارتفاع 12 متر ٰ مجهز به استینر و اتصالات 2/1 -1 اینچ و کیت اتصالات و لوله رابط پمپ و فیلتر

گرمایش آب استخر ، مبدل حرارتی :
مبدل حرارتی پوسته و لوله – spain – flexionox 60kw shell & tube
ساخت اسپانیا 60کیلو وات با بدنه استیل وکویل استیل 316 جهت افزایش هرچه بیشتر ضریب انتقال حرارت و عدم ایجاد خوردگی سطوح با ظرفیت 50000 کیلو کالری در ساعت – دبی آب گرم 73.5 لیتر در دقیقه – دبی آب سرد 220.5 لیتر در دقیقه – قطر 13 سانتی متر – 712 سانتی متر طول – وزن 8.2 کیلوگرم – دمای آب گرم 80 درجه سانتی گراد – دمای آب سرد 20 درجه سانتی گراد – حداکثر فشار کار 7.5 بار – اتصالات 1-2/1 مناسب برای استخر 60 متر مکعب

prozone

دستگاه ازن ژنراتور: گند زدایی

برای استخر با حجم آب 75 متر مکعب ٰ آمریکایی . به همراه کیت کامل اتصالات جهت استخرهای خصوصی و جکوزی ( شامل انژکتوور ٰ سوپاپ های یکطرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیاز جهت ایجاد خط بای پس – با قابلیت کاهش مصرف کلر به میزان 95٪ – شفاف کننده آب – از بین برنده مواد شیمیایی زائد – املاح – فلزات و یونهای موجود در آب – با بدنه آلومینیم – منبع تغذیه تکفاز 230 ولت در فرکانس 50 هرتز – به همراه یکسال گارانتی و دارای استاندارد های معتبر دنیا

روشنایی داخل آب :

چراغ ال ای دی 5 رنگ ثابت ساخت هایوارد امریکا ٰ 12 ولت و 50 وات . بدون نیاز به آببندی با قاب ای بی اس و دارای 12 برنامه

لوازم جانبی :

نردبان استخر :

نردبان 3 پله اسپانیایی طرح نیو استپ با پوشش پلاستیکی و بدنه تمام استیل
کفشور :

کفشور محدب ساخت آمریکا کمپانی هایوارد با کاسه بتونی

اسکیمر : حذف گردید و بجای آن منبع بالانس آب جبرانی تعبیه گردید

اسکیمر سایز متوسط ساخت سرتیکن انگلستان مدل اچ دی 100

سرجت :

سرجت ورودی آب سرتیکن انگلستان مدل اچ دی 53 سی
محاسبات بعلت گرفتن وقت و حجم بالای مطالب و فورمول های ریاضی از حوصله این مطلب خارج است به همین علت در بخش های دیگر بصورت جداگانه به آن خواهیم پرداخت .
با تشکر از توجه شما
لازم به ذکر است این پروژه به این صورت که در بالا شرح داده شده ، اجرا نشد . متاسفانه بعلت دخالت افراد ناوارد و تاثیر گذار بر روی این پروژه ، این پروژه با حداقل کیفیت اجرا گردید . از بردن نام و محل پروژه خوداری شد تا مبادا آبروی افراد در این بین صدمه ببیند .

اما فراموش نکنیم ما قسم خوردیم که به خدا به محیط زیست و کارفرما و اصول وفادار باشیم . شکستن این قسم عواقب بدی در زندگی و آینده ما خواهد داست ، اینکه شخصی با زبان بازی و مهارت در صحبت ، فقط به سود و درصد خود بیاندیشد هم از نظر انسانی ، قانونی و الهی با تمام اصول منافات دارد و. مطمئنا شخص خاطی دچار عواقب این پیمان شکنی خواهد شد .
عذر خواهی من را بخاطر اوردن این بحث در این مطلب ، را بپذیرید .

نظرات ()

نگهداری و اداره استخر های شنا
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
اداره استخرهای شنا :

کیفیت آب استخرها شایع فاکتورهای متعددی است . اغلب آنها توسط پرسنل استخر بصورت زیر قابل کنترل هستند.

نگهداری و عملیات تاسیساتی تصفیه مانند صافیها، پمپ ها ، فیلترها ، دستگاههای تغذیه

مواد شیمیایی و کلریناتور.
باروارده به استخر یا تعداد افرا دی که مجاز هستند در هر ساعت وهر زمان در استخر باشند

بر اساس ظرفیت تصفیه و محوطه استخر.

نظارت بر پرسنل استخر وشناگران واستفاده اجباری از آبگرم و صابون و دوش قبل از ورود

به استخر و بعد از استفاده از توالت.

نظافت کلی محوطه استخر و جداسازی محوطه تفریحی و پیک نیک از استخر و ممنوعیت

خوردن غذا و ورود تماشاگران در اطراف استخر.

روزانه سه مرتبه بایستی PH آب استخر زلالیت و کلرباقیمانده آب استخر آزمایش شود و

همچنین بطور متناوب قلیائیت و شمارش کلی فرم صورت پذیرد. روش موثر وقابل

پذیرش در حصول آب استخر با کیفیت خوب یا گردش مجدد و مداوم آب ،

کلریناسیون و فیلتراسیون در یک زمان 24 ساعته بدست خواهد آمد هر گونه کوشش

در اقتصادی تر کردن عملیات بصورت متناوب قطعا” منجربه کلریناسیون غیر یکنواخت

رشد جلبک ها و کاهش زلالیت آب خواهد شد. این موضوع بخصوص در مورد

استخرهای روباز و استخرهائی که در معرض با رهای زیاد شناگران واقع میشود

واقعیت بیشتری دارد. در جائیکه امکانات آزمایشگاهی در دسترس نیست،نمونه های

آب بایستی برای آزمایس باکتریولوژیک هفته ای یکبار در نزدیکترین آزمایشگاه

آزمایش شوند. این آزمایشات شامل مجموعه کلی فرمهای ، و کلی فرمهای مدفوعی

بوده که حضور ارگانیسمهای روده ای را گواهی میدهد. شمارش بشقابی کلی باکتریها

گواه غلظت و تراکم باکتریائی آب استخر است
منبع : نامعلوم ، دوستان منبع این مطلب را اعلام کنند
نظرات ()

استخر های سنگی
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
این استخر ها که اکثرا روباز و در خانه های ییلاقی و ویلایی ساخته میشوند بخاطر هماهنگی با محیط و طبیعت با انواع سنگ ساخته شده اند .

در استخر فوق برای تصفیه از سیستم های نقطه ای استفاده شده

به گالری تصاویر ساختمان ( استخر سونا جکوزی ) خوش آمدید

آب استخر هایی که به روش سر ریز تصفیه میشوند از کیفیت و زیبایی بالاتری نسبت به دیگر استخر ها برخوردارند ، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که در ساخت این استخر ها باید از دقت بالا برخوردار بود و متناسب با همین اصل از تجهیزات بیشتر هم برخوردار است

آب جکوزی ها ، اصولا آب گرم است و به همین خاطر و به خاطر وجود ماساژور های متعدد که از هد بالای آب برخوردارند نمیتوان سیکل گردش یک جکوزی را با استخر یکی ساخت.

برای داشتن یک آب سالم اول سیستم تصفیه آب را طراحی کنید . تا زمانی که لوله کشی و مسیر حرکت آب به درستی طراحی نشده باشد ، حتی با گران قیمت ترین تجهیرات تصفیه آب هم نمیتوان آب مرغوب را بدست آورد .

به گالری تصاویر سایت جامع پیمانکاران خوش آمدید .

به ایمنی کودکان مان اهمیت قائل شویم .

این گالری در ایران موجود نمیباشد و اکثر کارفرمایان از چین و ترکیه وارد میکنند البته اصل سنگ متعلق به ایران است و میکس و پرداخت آن در خارج از کشور انجام میشود . یکی از طرفداران پروپا قرص سنگ ایران اسرائیل است . امیدوارم زودتر این تاراج از منابع طبیعی ایران متوقف شود .

با آرزوی بهترینها برای شما
نظرات ()

ویژگی های استخر های ورزش درمانی در آب
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
ویژگی های استخر های ورزش درمانی در آب
مشخصات استخر های آبدرمانی

استخر محوطهای ورزشی است که در آن حداقل یک حوض آب وجود دارد. حوض ها مانند حوض آبگرم ، حوض آبسرد و.. است که از آنها میتوان به عنوان حوض های آبدرمانی بهره برد .

حوض ورزش درمانی دارای ابعاد طولی و عرضی استاندارد نیست بستگی به نوع بیماران و روش درمان هم میتوان نوع خاصی را طراحی کرد و بر اساس موقعیت و نیازها بیمار باید برای ساخت آن ابتکار و خلاقیت به خرج دهید. حوض یا استخر ورزش درمانی میتواند خیلی کوچک و یک نفره و حداکثر 12 نفره باشد. البته در موارد عدم دسترسی به حوضهای تخصصی، درمانگر میتواند با بهره گیری از خلاقیت خود از بخشی از استخر معمولی نیز به منظور ورزش درمانی استفاده کند. بهرحال، ویژگیهای کلی حوض ورزش درمانی به این قرار است:

ادامه به زودی ..
نظرات ()

کنترل آلودگی آب استخر ها و جکوزی SPA در رابطه با باکتری لژیونلا
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
کنترل آلودگی آب استخر ها و جکوزی SPA در رابطه با باکتری لژیونلا
درباره باکتری لژیونلا و بیماری های مربوط به آن

ویژگی های باکتریولوژیکی آب استخر های شنا باید هر چند وقت یک بار مورد برسی قرار گیرد . حداقل هر سه ماه یک بار .

باکتری لژیونلا :

باکتری خطرناک است که در آبهای آلوده ، آب آشامیدنی ، آب استخر های شنا یافت میشود .

محل زندگی این باکتری آب است در حالی که نوع دیگری از این باکتری وجود دارد که محل رشد و زندگیش در خاک و یا خاک گلدان است .

تاکنون بیش از سی نمونه در پنجاه و دو نوع از این باکتری مشاهده شده است

براساس هفتصد و نود و سه مورد نمونه برداری از آب شصت وهفت دریاچه مختلف، بطور متوسط تعداد نه هزارعدد از این نوع باکتری درهرلیترآب شمارش گردیده است.
بیماری لژیون ایرز چیست؟

بیماری لژیون ایرز یک عفونت ریوی ذات الریه است که باکتری از خانواده لژیونلا ( Legionella ) موجب آن می شود. Legionnaires disease

بیشترین گزارش از این بیماری در ایالت نیوساوت بوده در این ایالت هر سال در حدود هفتاد مورد از این بیماری گزارش داده میشود

بیماری لژیون ایرز معمو لا پس از اینکه مردم ذرات جامدی را تنفس کنند که مبدأ آنها از منابع آبی که آلوده به

لژیونلا نموفیلا باشد اتفاق می افتد مانند هوای تهویه شده از برج های خنک کننده ، تهویه استخر های آب گرم ، دوش ها و جکوزی .

بعضی اوقات از خاک یا خاک گلدان آلوده به باکتری لژیونلا لانگبیچا باعث بیماری میشود . مردم ممکن است در خانه، محل کار، یا در اماکن عمومی در معرض آن قرار گیرند.

این بیماری از شخص به شخص سرایت نمی کند.

فاصله زمانی ازوقتی که شخص در معرض باکتری قرار می گیرد تا بیمار شدن او بین دو تا 10 روز است.
مهمترین بیماریهای ناشی از این باکتری ، بیماری لژیونلوزیس ایجاد پنومونی و بیماری تب پونتیاک بدون پنومونی است یافته های اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که این باکتری از طریق آئروسلهائی که به هر طریق از منابع آب انتشار می یابند ، منتقل می شوند و سیستم تنفسی را درگیر می کنند

تحقیقات نشان میدهد که موارد ابتلا به بیماری لژیونلا در محیط های شهری رو

به افزایش گذاشته است. علل عمده این امر عبارتند از: مقاومت بالای این باکتری در مقابل حرارت – مقاومت زیاد در برابر کلر – سیستم تدافعی بوسیله نفوذ در سایر میکروارگانیزم ها – شرایط بقاء مناسبتر در جوامع انسانی نسبت به بیوتوپ های طبیعی

لــژیـونـلا در انسان، بخصوص افــراد بیمار، ضعیف، کودکان و افراد مسن ،

ایجاد نوعی ذات الــریه می نماید.

بهر حال این باکتری جز ئی از محیطهای آبی است و قادر به ادامه حیات در وضعیت های متغیر محیطی می باشد

بعنوان

نمونه بمدت 139 روز در آب مقطر و بیش از یکسال در آب آشامیدنی زنده می ماند[

این باکتری با غلظت کم درآب در یاچه ها

و رودخانه ها و دیگر منابع آبی وجود دارد. و هنگامی که از طریق شبکه آبرسانی از این منابع برای مصارف مختلف شهری برداشت می

شود، می تواند به درون شبکه توزیع آب شهری راه پیدا کند. این باکتری درغلظت کم می تواند در شبکه توزیع زنده بماند و رشد کند.

در هر حال سیستم توزیع بزرگ آب، حجم های زیاد آب در مخازن آب گرم و سرد در بیمارستانها، هتلها و ساختمانها می تواند

وضعیت بهینه برای رشد این ارگانیزم را فراهم آورد.

محیطهای بیمارستانی از حیث ایجاد زمینه رشد، سیستم انتقال آئروسل و افراد در مرض خطر مکانی با پتانسیل بالا جهت ر شد و

شیوع این عامل می باشد.

از مهمترین دلایلی که باعث توجه به این باکتری در محیطهای بیمارستانی شده است وجود افراد آسیب پذیر در این مکانها می

باشد. اگر چه هر فردی می تواند در معرض بیماریزائی این باکتری قرار گیرد، اما افراد بستری شده در بیمارستانها که دارای بیمار

یهای مزمن ایمنی مانند مبتلایان به سرطان، بیماران دیالیزی، مبتلایان به دیابت و ایدز و کسانی که پیوند کلیه شده اند و به طور

.[ کلی افرادی که سطح ایمنی آنها تضعیف شده است بیشتر در معرض خطرند[
برای جلو.گیری از بیماری لژیون ایرز چه می توان کرد؟

باکتری لژیونلا در انواع بسیاری از سیستم های آب یافت می شود. با اینهمه، این باکتری در آب گرم و راکد به

سرعت و به تعداد زیاد تولید مثل می کند. اصلاح طرح ، ضدعفونی و نگهداری برج های خنک کننده و سیستم

های لوله کشی رشد و انتشار باکتری لژیونلا را محدود می کند.

لژیونلا لانگبیچا معمو لا درخاک است. با کاهش قرار گرفتن در معرض غبار خاک گلدان با پیروی از هشدارتولید

کنندگان، که درروی برچسب خاک گلدان موجود است؛ و پوشیدن دستکش و ماسک هنگام مصرف خاک گلدان

ممکن است از سرایت این بیماری جلوگیری کرد. پس از دست زدن به خاک گلدان یا خاک، به ویژه پیش از

صرف غذا، نوشیدن یا سیگار کشیدن دستهای خود را بشویید.
پیشگیری : ضدعفونی آب و هوا بوسیله پرتو ماورای بنفش تنها روش موثر شناخته

شده مبارزه با این میکروارگانیزم بیماریزا است و این باکتری را به میزان

99.9999% نابود میکند (( سایت جامع پیمانکاران (فربد ) انتشار این خبر از منبع معتبری نمیباشد . در طرحی سیستم های تصفیه استخر تمام مواد لحاظ میشود اما درباره UV این طور که من بعد از سالها طراحی سیستم های تصفیه آب متوجه شدم UV یا همان پرتو ماوراء بنفش فقط میتواند برای زمان کوتاهی میکروارگانیسم ها را عقیم کند و توانایی از بین بردن را ندارد . اما باز امکان درست بودن این خبر نیز وجود دارد . با لینک های موجود در منبع یا وزارت بهداشت باید چک شود . ))

این برگه اطلاعاتی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها : لژیونلوسیس ، اقتباس شده است که می توان آن را

در تار نمای زیر دید.

www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/legionellosis_g.htm

اطلاعات بیشتر – واحد های بهداشت عمومی در ایالت نیو ساوت ویلز

برای اطلاعات بیشتر لطفا با دکترتان ، واحد محلی بهداشت عمومی یا مراکز بهداشت اجتماعی تماس بگیرید

ابتدای کتاب راهنمای تلفن سفید رنگ تحت عنوان NSW Government راببینید.

Metropolitan Areas

Central Sydney 9515 3180

South Eastern Sydney 9382 8333

Northern Sydney 9477 9400

South Western Sydney 9828 5944

Western Sydney 9840 3603

Wentworth 4734 2022

Rural Areas

Central Coast 4349 4845

Mid North Coast 6588 2750

Mid Western 6339 5548

Hunter 4924 6477

Illawarra 4255 2200

New England 6766 2288

Northern Rivers 6620 7500

Macquarie 6841 2216

Southern 4827 3428

Greater Murray 6021 4799

Far West (08) 8080 1499

NSW Department of Health

73 Miller Street

North Sydney NSW 2059

Tel. (02) 9391 9000

Fax. (02) 9391 9101

TTY. (02) 9391 9900

NSW Health website

www.health.nsw.gov.au
فهرست منابع

1. حسینی، سید رضا محبتی، اشرف تاثیر زندگی داخل سلولی بر الگوی پروتئینی و لیپو پلی ساکاریدی دیواره سلولی لژیونلا

پنوموفیلا” نشریه پزشکی ، شماره ده تابستان . هزار و سیصد و هشتاد شمسی

با آمیبهای آزادمجله پزشکی کوثر شماره یک پائیز هزارو سیصد و هفتاد و پنج شمسی . Legionella pneumophila 2 ارتباط

3. بررسی فراوانی لژیونلا و عوامل موثر بر رشد آن در جکوزی های شهر اصفهان در سال هزار و سیصدو هشتاد دو همایش کشوری بهداشت محیط

آبان . هزار و سیصد و هشناد و پنج

4. میکروب شناسی زینسرجلد دوم ترجمه دکتر محمد کریم رحیمی نشر آییژ چاپ اول تابستان هزار و سیصد و هشتاد دو

5. افزایش رشد لژیونلا پنوموفیلا در مجاورت کشت آکانتامبانشریه پزشکی یاخته شماره پنج بهار هزار سیصد هفتاد نه

. 6. فریدون عزیزی و همکاراناپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایراننشر اشتیاق چاپ اول هزار سیصد هفتاد نه
گرداوری از سایت های مختلف توسط : سایت جامع پیمانکاران

لژیونلا چیست؟

نوشته شده در دی ۱۰, ۱۳۹۰ توسط hesam
لژیونلا و لژیون ایرز نوعی میکروباکتری است که می‌تواند در افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا به بیماری نقص ایمنی مبتلا هستند، افراد مسن، سیگاری‌ها و افرادی که از بیماری‌های ناتوان‌کننده یا بیماری‌های شدید ریوی رنج می‌برند، کشنده باشد.
نموفیلا باکتری مولد بیماری لژیونلا می‌تواند به مقدار اندک و به‌طور طبیعی در منابع آبی نظیر برکه‌ها، رودخانه‌ها و مخازن آب یافت شود. ممکن است این باکتری در برج‌های خنک‌کننده سیستم‌های تهویه هوا، کندانسورهای تبخیری و دستگاه‌های تولید چشمه‌گردابی مصنوعی نیز وجود داشته باشد.
درصورت ایجاد شرایط زیست‌محیطی مناسب، باکتری لژیونلا تکثیر شده و ممکن است به سطحی خطرناک برسد. این افزایش باکتری لژیونلا می‌تواند منجر به اپیدمی و خطر ابتلای افراد مستعد به این بیماری شود. نخستین مورد بیماری لژیون‌ایرز در سال هزار تهصد و هفتاد شش در فیلادلفیا و هنگام شیوع مرموز آنفلوانزا در میان دویست و بیست و یک عضو حاضر در جلسه‌ای در لژیون آمریکا شناسایی شد که به پنومونی شدید مبتلا شدند و سی چهار تن از آنها نیز جان خود را از دست دادند.
اخیرا محققان کشف کرده‌اند که مردان، به‌ویژه مردان میانسال یا مسن، بیشتر از زنان مستعد ابتلا به بیماری لژیون ایرز هستند و افراد سیگاری یا افراد که از مشکلات ریوی رنج می‌برند، بیشتر با خطر ابتلا به این بیماری مواجه هستند.

چگونه انسان به باکتری لژیونلا آلوده می‌شود؟
معمولا باکتری لژیونلا نموفیلا از طریق استنشاق و هنگامی که در قطرات ریز آب موجود در هوا معلق است، وارد ریه انسان می‌شود. به‌طور طبیعی دوره کمون یا نهفتگی این بیماری ۲هفته است و ابتدا با علائم شبه‌آنفلوانزا شامل تب، لرز و سرفه‌های خشک ظاهر می‌شود. در موارد بسیار حاد می‌تواند مشکلات معدی-روده‌ای، از‌کار‌افتادگی سیستم عصبی، اسهال و در نهایت حمله بیماری پنومونی ایجاد کند.
درصورت وجود دمای زیر ۲۰تا ۴۵درجه سلسیوس، تعداد باکتری لژیونلا افزایش می‌یابد. گرد و خاک، محل تجمع جلبک‌ها، لجن یا مواد ارگانیک یک منبع طبیعی غذایی برای این باکتری به‌شمار می‌رود. شیوع این بیماری، مستلزم وجود نوعی سیستم توزیع‌کننده که بتواند بخار آب تولید کند، (چشمه‌های آب، برج‌های خنک‌کننده یا استخرهای شنا) است.
اکثر افراد مبتلا به بیماری لژیون ایرز احساس بیماری نمی‌کنند و از هیچ نوع عوارض بیماری رنج نمی‌برند. این بیماری همچنین به‌طور مستقیم به افراد دیگر سرایت پیدا نمی‌کند و تنها می‌تواند از طریق دستگاه‌هایی نظیر دستگاه تهویه هوا یا سیستم‌های گرمایشی مرکزی منتشر شود. به همین دلیل احتمال شیوع این بیماری در میان افرادی که در خانه سالمندان و در مراکز مراقبتی زندگی می‌کنند و همچنین بیماران بیمارستان‌ها بسیار زیاد است و سیستم‌های آبی این نوع مراکز باید تحت کنترل و مراقبت ویژه قرار داشته باشند.

درباره نوع دیگری از شیوع این باکتری خطرناک :

منبع : سایت نظام مهندسی مازندران

هشدار؛ شیرآلات مجهز به چشم الکترونیکی خطرناکند
از آنجا که شیرهای آب مجهز به سنسور چشم الکترونیکی منجر به آلودگی آب می شوند بنابراین محققان توصیه می کنند شیرهای آب معمولی، بار دیگر جایگزین شیرهای الکترونیکی شوند!

نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا نشان داد شیرهای آب مجهز به چشم الکترونیکی، ابتلاء به عفونتهای ریوی را به ویژه در میان بیماران بیمارستانی تشدید می کنند. این نوع شیرها بعلت نحوه عملکرد خود، میکروبها و باکتری هایی را تکثیر می کنند که در هنگام شستن دستها بر روی پوست دست و صورت می ریزند و در نتیجه ابتلاء به بیماری را افزایش می دهند، نوشت: به بیانی گویاتر شیرهای آبی که دارای حسگرهای الکترونیکی اند در مقایسه با شیرهای آب (شرب) معمولی، مستعد استقرار باکتریهای بیماریزای بیشتری در مسیر جریان انتقال آب هستند.
هر چند نفس رایج شدن استفاده از این شیرهای اُپتیکی برای جلوگیری از سرایت عفونت بوده است تا به کمک یک هدایت خودکار آب از لوله ، دست زدن افراد به شیرهای آب، غیرضروری و در نتیجه از انتقال میکروبها به دستان کاسته شود، اما نتایج بررسی های بعمل آمده از تست آب این شیرها در یک کلینیک دانشگاهی بزرگ در آمریکا وجود این مزیت قابل توجیه را مورد تردید قرار داده است.
از آنجا که این شیرها منجر به آلودگی آب می شوند بنابراین محققان توصیه می کنند شیرهای آب معمولی، بار دیگر جایگزین شیرهای الکترونیکی شوند. در این بررسی که پژوهشگران تلاش کردند به این سئوال پاسخ گویند که مراکزی نظیر بیمارستانها که از شیرهای الکترونیکی برخوردارند تا چه میزان به زدایش میکروبهای خطرناک آب نظیر باکتری لژیونلا کمک می کنند، مشخص شد: این باکتری که به ویژه ریه ها را ملتهب می کند و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد برای افراد سالم، خطرناک نیست و تنها می تواند افرادی را که سیستم ایمنی ضعیفی دارند به شدت بیمار و حتی دچار مرگ کند.
در حال حاضر در کلینیکهای درمانی، مقررات بهداشتی ویژه ای از جمله استفاده از شیرهای آب الکترونیکی برقرار است، ادامه داد: نتایج این بررسی نشان داد پنجاه درصد از این شیرهای تحت آزمون با باکتری لژیونلا آلوده شده بودند و حال آنکه این وضع برای شیرهای تحت آزمون معمولی و دستی تنها شاخص پانزده درصد را نشان می داد.
گرچه دانشمندان علت اصلی این تناقض را هنوز بطور مشخص نمی دانند اما احتمال می دهند دریچه شیرهای دارای چشم الکترونیکی بعلت قطع و وصل شدنهای متناوب فرد استفاده کننده ، ظرفیت استقرار این باکتری ملتهب کننده ریه را در مقایسه با شیرهای آب معمولی که در طول باز بودن شیر تنها یکبار قطع و وصل می شوند بویژه در میان بیماران بیمارستانی افزایش می دهد.
به بیانی گویاتر شیرهای اتوماتیک از یک سطح درونی بزرگتری برخوردارند که احتمالا رشد این باکتری (بیماریزا) را تشدید می کند. دانشمندان همچنین ساختار پیچیده شیرهای اتوماتیک در مقایسه با شیرهای آب معمولی را برای نظافت و تمیز کردن آنها عاملی دیگر در بالا بردن خطر سرایت این عفونت باکتریایی و سایر باکتری های دیگر به افراد اعلام و خاطر نشان کردند: حتی گندزدایی و ضد عفونی های استاندارد خطوط لوله ها و تاسیسات آبرسانی بیمارستانها و مراکز درمانی هم نمی تواند مانعی در رهایی از تاثیر باکتری لژیونلا و سایر باکتری های مستعد و خطرناک دیگرِ موجود در شیرهای آب دارای چشم الکترونیکی قلمداد شود.
نظرات ()

تعمیر و نگهداری استخر، سونا ، جکوزی
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تعمیر و نگهداری استخر

برترینهای استخر و سونا در سایت جامع پیمانکاران با 18 سال سابقه اجرا

====  ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Maintenance The

تعمیر و نگهداری استخر دست و پا گیر و پیچیده است، اما ضروری است تا اطمینان حاصل شود که استخر در سلامت مطلوب و شرایط ایمنی است.

در نگهداری از استخرهای شنا چندین زمینه  مختلف وجود دارد:

تعمیر و نگهداری کاسه استخر: ترک ، ساختار، محیط پوشش .

تعمیر و نگهداری آب : کلر، algaecide، flocculant، PH.

تعمیر و نگهداری از فاضلاب، برق، پاک کننده ها، پمپ ها، فیلترها.

تعمیر و نگهداری اتصالات: حصار، عرشه، پله ها، طرمبلنس .

تعمیر و نگهداری در زمستان . و تخلیه  استخر برای زمستان

تعمیر و نگهداری از بدنه استخر

تعمیر و نگهداری از کاسه یکی از مهم ترین بخش های تعمیر و نگهداری استخر است ، حفاظت و کنترل  آن  ، از  مشکلات و هزینه های  در آینده جلوگیری می کند. برای انجام این کار، یک بار در سال استخر را خالی ، کاملا تمیز می کنید . و بعد از سرویس کار استخر میخواهید آن را برای شما چک کند . برای چک کردن کاسه به لوازم خاصی نیاز است .
علاوه بر این به خصوص برای استخر های دارای منبع بالانس ، لازم است مسائلی مانند رطوبت ، نشتی و .. را به دقت چک کند . نشتی کاسه استخر باعث اول نشست استخر و بعد از آن شستگی زیر ساختمان و نهایتا نشست کل مجموعه خواهد شد .

تعمیر و نگهداری شیمیایی از آب استخر

نگهداری از آب مهم ترین بخش نگهداری و مراقبت از استخر را تشکیل میدهد .

کیفیت آب در یک استخر مهم است. شایع ترین مواد شیمیایی برای نگهداری استخر شنا عبارتند از:

کلر.

Algaecide.

Flocculant.

اصلاح و تثبیت PH است.

تعمیر و نگهداری از تصفیه استخر

نگهداری از درمان و فاضلاب، یک نقطه اساسی تعمیر و نگهداری استخر است، چرا که عملکرد خود را به فیلتر کردن آب و حذف ناخالصی است. برای انجام این کار، اعمال به شدت توصیه کارخانه سازنده با توجه به پمپ، فیلتر، نصب و راه اندازی برق و پاک است.

تعمیر و نگهداری استخر ( تصفیه خانه )

تعمیر و نگهداری لوازم جانبی استخر شنا

منبع ] تعمیر و نگهداری استخر سونا جکوزی گروه سوناسازان

طراحی ، محاسبه ، چیدمان ، پیاده سازی استاندارد ایران ، تصفیه آب و.. در سایت جامع پیمانکاران

برترین طرح معماری از زاها حدید

به زودی در سایت جامع پیمانکاران

coming soon …

عکس استخر

نظرات ()

مجموعه ورزشی شهید یهیوی
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
اتمام پروژه سال 1389

کارفرما دانشگاه علوم پزشکی

استخر استاندارد قهرمانی با سیستم تصفیه آب ازن ، کلر زن اتوماتیک ، تصفیه شنی

عکس دستگاه ازن ژنراتور استخر و جکوزی با برند prozon

نمونه کارهای انجام شده توسط سوناسازان گالری تصاویر
نظرات ()

معرفی کد IP – درجه حفاظت لوازم و تجهیزات برقی در استخر های شنا
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
درجه حفاظت لوازم و تجهیزات برقی در استخر های شنا

کد IP

IP کدی است که برای درجه نفوذ پذیری استفاده میشود

مثل ای پی و پسوردی که اگر شما داشته باشید میتوانید به این متن نفوذ کنید و آن را ویرایش کنید .

کد های IP درجه بندی شده اند و نشانگر حفاظت تجهیزات میباشند مانند حفاظت بدن انسان ، دست ، یا انگشتان .

چیزی که من را مجبور کرد به تحقیق در باره کد های آی پی بپردازم ، طراحی سیستم برق یک مجموعه آبی ( استخر سونا جکوزی ) بود .

ضوابط طراحی و اجرای تاسیسات برقی استخر های شنا باید بر اساس استاندارد کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC به شماره 60364-7-702 سال 1997 انجام شود .

از این استاندارد در محوطه های الکتریکی ، پوسته مکانیکی استفاده میشود

در مطالب بعدی استاندارد هایی را به عنوان مثال قید خواهم کرد …

مفهوم و ترکیب کد IP

IP یک کد دو رقمی است IPXX

کلمه IP که در تمامی کد ها مشترک است و مشخصه کد تعریف شده است و نشان دهنده این است که کد دو رقمی که بعد از آن می آید بیان کننده میزان حفاظت بدنه تجهیز در برابر نفوذ آب، اجسام خارجی و دسترسی کاربر می باشد، مخفف ترکیب International Protection یا کد بین المللی درجه حفاظت است. (حروف W,S,M,H)

کد IP22 اگر اشتباه ترجمه ای نکرده باشم ، نشانگر درجه ای از حفاظت است که در مواحه با آن انگشتان خفظ شوند . این استاندارد برای سوکت های الکتریکی برای لوازم جانبی الکتریکی برای استفاده در محیط داخلی استفاده شده مانند IP22 2X .

منبع مطلب زیر : سایت http://eepil.com میباشد

منبع کامل : ویکی پدیا میباشد .

مقدمه IP چیست؟

تجهیزات و مدار های الکتریکی و مکانیکی در مکانهای گوناگون با شرایط گوناگون نصب و بهره برداری می شوند. بعنوان مثال مدارات و تجهیزات برقی شبکه تولید، انتقال و توزیع از نیروگاهها گرفته تا خطوط انتقال و توزیع ، پست ها،  شبکه های شهری و صنعتی و …. در طیف گسترده ای از شرایط پیرامونی قرار می گیرند. از بیابانهای خشک و پر گرد و غبار تا دشت های مرطوب و پر باران ، از مناطق صعب العبور و بدور از دسترس انسانها و حتی موجودات زنده تا مناطق شهری و کارخانجات صنعتی در معرض دسترسی روزانه صدها نفر.

از طرفی این مدارات دارای هادی های برقدار و یا اجزای متحرکی هستند که تماس کاربر با این قطعات موجب ایجاد خطرات و صدمات برای آنها می باشد و از سوی دیگر عملکرد، ایمنی و صحت این مدارات نیز در اثر تماس با اجسام خارجی، گرد و غبار و رطوبت دچار نقصان خواهد شد. بنابراین عموما این تجهیزات داخل محفظه ( enclosure) هایی قرار می گیرند که کاربران و نیز مدارات را از آسیب های احتمالی حفظ کنند.

کد IP کدی است که میزان تمهیدات در نظر گرفته شده و حفاظت بدنه های تجهیزات برقی و مکانیکی را در برابر اثرات زیر تعریف می کند:

1-    حفاظت افراد در برابر دسترسی به قسمتهای خطرناک داخل محفظه ؛

2-    حفاظت وسایل داخل محفظه در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی ؛

3-    حفاظت وسایل داخل محفظه در برابر اثرات زیان آور نفوذ آب ؛

مفهوم و ترکیب کد IP

IP یک کد دو رقمی است (IPXX). کلمه IP که در تمامی کد ها مشترک است و مشخصه کد تعریف شده است و نشان دهنده این است که کد دو رقمی که بعد از آن می آید بیان کننده میزان حفاظت بدنه تجهیز در برابر نفوذ آب، اجسام خارجی و دسترسی کاربر می باشد، مخفف ترکیب International Protection یا کد بین المللی درجه حفاظت است. (حروف W,S,M,H)

نکات:

– اگر تعیین یک مشخصه عددی ضرورت نداشته باشد (حفاظت تعریف شده برای یکی از ارقام اول یا دوم برای تجهیز مورد نظر تعریف نشده) باید به جای رقم مربوطه حرف “X” را جایگزین نمود (در بعضی موارد از رقم “0” به جای “X” استفاده می کنند) اگر هر دو مصداق نداشته باشند از “XX” باید استفاده کرد.
– حروف اضافی و تکمیلی را می توان حذف نمود اما جایگزینی ذکر نکرد.
– اگر بیش از یک حرف تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد باید ترتیب الفبای انگلیسی مد نظر قرار گیرد.

1-2- اولین رقم مشخصه (ارقام از یک تا شش)

تعیین اولین رقم مشخصه بیانگر رعایت 2 مفهوم زیر در طراحی بدنه تجهیز می باشد:

الف) حفاظت افراد در برابر دسترسی به قسمتهای خطرناک از طریق جلوگیری یا محدود ساختن نفوذ قسمتی از بدن انسان یا جسمی که در دست فرد قرار دارد.

ب)  حفاظت وسیله در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی.
بیان درجه حفاظت یک تجهیز توسط یکی از اعداد 1 تا 6 بدین معنی است که تجهیز حفاظت مشخص شده با ارقام کمتر (با شرایط سهل تر) را نیز بدوم نیاز به انجام آزمون برآورده می سازد.

جدول 1: تعاریف درجات حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی و دسترسی به قسمت های خطرناک

اولین مشخصه عددی
حفاظت تعریف شده
از نظر دسترسی به قسمت های خطرناک
از نظر نفوذ اجسام خارجی
X(0)
حفاظت نشده
حفاظت نشده
1
حفاظت شده در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک تجهیز با پشت یک دست
حفاظت شده در برابر اجسام جامد خارجی با قطر mm 50 و بیش از آن
2
حفاظت شده در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک تجهیز با یک انگشت
حفاظت شده در برابر اجسام جامد خارجی با قطر mm 12/5 و بیش از آن
3
حفاظت شده در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک تجهیز با یک ابزار
حفاظت شده در برابر اجسام جامد خارجی با قطر mm 2/5 و بیش از آن
4
حفاظت شده در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک تجهیز با یک سیم
حفاظت شده در برابر اجسام جامد خارجی با قطر mm 1/0 و بیش از آن
5
حفاظت شده در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک تجهیز با یک سیم
حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار
6
حفاظت شده در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک تجهیز با یک سیم
غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار در هر شرایطی

نکات جدول 1:

– برای آزمون بررسی حفاظت بدنه تجهیز در هر رقم مشخصه اول بغیر از حفاظت در برابر گرد و غبار از پراب هاب خاصی با اندازه های استاندارد استفاده می شود.
– در آزمون هر رقم پراب هاب مخصوص تحت شرایط استاندارد و با نیروی استاندارد به سوراخ ها و منافذ بدنه تجهیزات وارد می شوند.
– در آزمون رقم اول برای حفاظت در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک پراب هاب استاندارد نباید وارد بدنه شده و یا در صورت ورود باید فاصله هوایی کافی باید بین میله آزمون بررسی قابلیت دسترسی و قسمتهای خطرناک در نظر گرفته شده باشد.
– در آزمون رقم اول برای حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی پراب های استاندارد مطلقا نباید وارد بدنه شوند.
– بالنتیجه در صورت همزمانی الزامات 2 حفاظت بالا شرایط سختگیرانه تر (عدم نفوذ پراب ها به بدنه) باید رعایت شود.
– در مورد محفظه های حفاظت شده در برابر گرد و غبار با مشخصه عددی شماره 5 ، ورود مقداری محدود گرد و غبار تحت شرایط معین مجاز است
– در مورد محفظه های غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار با مشخصه عددی شماره 6 ، ورود گرد و غبار اصلاً مجاز نمی باشد

2-2- دومین رقم مشخصه (ارقام از یک تا هشت)

تعیین دومین رقم مشخصه بیانگر درجه حفاظت تأمین شده توسط محفظه نسبت به اثرات زیان آور نفوذ آب روی وسیله می باشد .

 

بیان درجه حفاظت یک تجهیز در برابر نفوذ آب توسط یکی از اعداد 1 تا 8 بدین معنی است که تجهیز حفاظت مشخص شده با ارقام کمتر (با شرایط سهل تر) را نیز بدوم نیاز به انجام آزمون برآورده می سازد.

جدول 2: تعریف و توضیح درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و رطوبت

دومین مشخصه عددی
درجه حفاظت
توضیح میزان حفاظت بدنه تجهیز در برابر نفوذ آب
تعریف
X (0)
حفاظت تعریف نشده
حفاظت تعریف نشده
1
حفاظت شده در برابر ریزش قطرات

عمودی آب
ریزش قطرات عمودی آب نباید اثرات زیان آور داشته باشد
2
حفاظت شده در برابر ریزش قطرات

عمودی آب هنگامی که محفظه با زاویه

تا ° 15 کج شده باشد
ریزش قطرات عمودی آب نباید در حالی که محفظه تحت هر زاویه ای تا ° 15 در هر طرف خط قائم کج می شود ، اثرات زیان آور داشته باشد
3
حفاظت شده در برابر ترشح آب
ترشح آب تحت هر زاویه ای تا ° 60 در هر طرف خط قائم نباید اثرات زیان آور داشته باشد
4
حفاظت شده در برابر پاشیدن آب
پاشیدن آب روی محفظه در هر جهتی نباید اثرات زیان آور داشته باشد
5
حفاظت شده در برابر فوران آب
فوران آب روی محفظه در هر جهتی نباید   اثرات زیان آور داشته باشد
6
حفاظت شده در برابر فوران شدید آب
فوران شدید آب روی محفظه در هر جهتی نباید اثرات زیان آور داشته باشد
7
حفاظت شده در برابر اثرات غوطه وری

موقت در آب
وقتی محفظه به طور موقت تحت شرایط استاندارد از نظر فشار و زمان در آب غوطه ور می شود ، نفوذ آب به میزانی که اثرات زیان آور داشته باشد نباید امکان پذیر باشد
8
حفاظت شده در برابر اثرات غوطه وری

دائم در آب
وقتی محفظه به طور دائم تحت شرایط به توافق رسیده بین سازنده و استفاده کننده ، اما دشوارتر از شرایط مربوط به مشخصه  عددی 7 ، در آب غوطه ور می شود ، نفوذ آب به میزانی که اثرات زیان آور داشته باشد نباید امکان پذیر باشد
3-2- حروف اضافی (اختیاری)

حرف اضافی درجه حفاظت افراد در برابر دسترسی به قسمتهای خطرناک را نشان می دهد . از حروف اضافی فقط در صورتی استفاده می شود که :

– حفاظت واقعی در برابر دسترسی به قسمتهای خطرناک بالاتر از حفاظتی باشد که توسط اولین مشخصه عددی نشان داده شده است .
یا
– فقط حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهای خطرناک نشان داده شده باشد که در این صورت اولین مشخصه عددی با حرف “X” جایگزین می شود.
بعنوان مثال چنین حفاظت بالاتری ممکن است توسط دیواره ها ، شکل مناسب منافذ یا فواصل داخل محفظه تأمین شده باشد .

جدول 3: نحوه بکارگیری حروف اضافی و آزمون ها

access with a wire

 

test-wire 1 mm diameter

100mm long
access with a tool

 

test-rod 2.5mm diameter

100mm long
access with a finger

 

test-finger 12mm diameter

80mm long
access with back of hand

 

test-back of hand 50mm diameter
protection against access to             hazardous parts

 

protection

against ingress

of solid foreign

bodies
IPXXD
IPXXC
IPXXB
IPXXA
not concerned
IP1XD
IP1XC
IP1XB
IP1X
objects of 50mm diameter and greater
IP2XD
IP2XC
IP2X

objects of 12.5mm diameter and greater
IP3XD
IP3X

objects of 2.5mm diameter and greater
IP4X

objects of 1.0mm diameter and greater
IP5X

ingress of dust (category1 or category2)
IP6X

ingress of dust with depression
4-2- حروف تکمیلی (اختیاری)

در استاندارد محصول مورد نظر می توان اطلاعات تکمیلی را توسط حروف تکمیلی که به دنبال دومین مشخصه عددی یا حرف اضافی می آید ، نشان داد .
در استاندارد محصول روشهای اضافی که در حین آزمونهای این نوع طبقه بندی باید انجام شوند ، به روشنی بیان شده باشد.

جدول 4: مفهوم حروف تکمیلی (اختیاری) بکار رفته در کد IP

حرف
مفهوم
H
دستگاه ولتاژ بالا
M
برای اثرات زیان آور نفوذ آب ، هنگامی که قسمت های متحرک وسیله ( به عنوان مثال رتور یک ماشین دواّر ) در حال حرکت باشند ، آزمون شده است
S
برای اثرات زیان آور نفوذ آب ، هنگامی که قسمت های متحرک وسیله ( به عنوان مثال رتور یک ماشین دواّر ساکن هستند ، آزمون شده است
W
مناسب برای استفاده در شرایط معین آب و هوایی و دارای خصوصیات یا فرآیندهای حفاظتی اضافی

3-   استاندارد IP

استاندارد عمومی آزمونهای IP که تمامی تعاریف فوق بعلاوه روش انجام آزمون مربوط به هر رقم در آن ذکر شده  استاندارد  IEC60529  با عنوان ” Degree of protection provided by enclosures (IP codes) ”  می باشد این استاندارد بین المللی توسط کمیته شماره 70 سازمان بین المللی استاندارد  IEC (International Electro technical commission) با عنوان کمیته درجه حفاظت بدنه ها (Degree of protection By Enclosure) تدوین گردیده است.

استاندارد ملی معادل این استاندارد استاندارد ISIRI 2868 می باشد. با عنوان “درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه ها (کد IP) ”

استاندارد های مربوط به هر یک از تجهیزات برقی و .. (تابلوها، کنتورها، محفظه چراغ، موتورها، کلید ها و …) ازمونهای مختلف مربوط به این تجهیزات را مشخص می کنند. یکی از آزمونهای این تجهیزات آزمون درجه حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی و آب می باشد. عموما در استاندارد های تجهیزات یا:

بطور کلی به استاندارد کلی حفاظت (IP) استاندارد IEC 60529 ارجاع داده شده و الزامات و روشهای این استاندارد را بطور کامل مورد قبول دانسته (مانند استاندارد تابلو های فشار متوسط و فشار ضعیف IEC62271-200 , IEC60439 و ..)

و یا در کنار ارجاع به استاندارد IEC60529 الزامات ویژه و اضافی را ذکر کرده، در مواردی نیز تغییراتی را در روشهای آزمون و یا روشهای رد و قبول آزمون ایجاد کرده ( مانند استاندارد کنتو ها IEC62052-11 و یا استاندارد محفظه چراغ و پروژکتور IEC60598).
4-  آزمونهای IP

برای سنجش هر کدام از اقام کد IP  در استانداردهای مرجع روش ، شرایط و تجهیزات ویژه ای برای آزمون ذکر شده است. و به تبع شرایط ذکر شده با بالا رفتن ارقام درجه حفاظت این آزمونها و یا روشها و معیار های در نظر گرفته شده برای تعیین رد یا قبول تجهیز در آنها سختگیرانه تر و حساس تر خواهد شد.

عموما ملاک های بیان شده برای رد و قبول مقوله تحت آزمون در آزمونهای IP با توجه به فلسفه وجودی این کدها و آزمونها :  عملکرد صحیح تجهیزات در کوتاه و بلند مدت و نیز ایمنی سیستم و کاربر آن می باشد. ککه این ملاک های کلی در روشها و بیان های مختلف ذکر می شوند. گاهی به بازرسی و نظر کمیته فنی آزمایشگاه اکتفا می شود و گاهی انجام آزمونهای تایید کننده شرایط مناسب تجهیز پس از آزمونهای IP الزام می گردد

5-   آزمایشگاه IP  شرکت  EPIL

آزمایشگاه IP شرکت EPIL یکی از کاملترین آزمایشگاههای این شرکت و کاملترین آزمایشگاه IP در ایران می باشد.

آزمایشگاه IP شرکت EPIL از حدود 5 سال پیش اففتاح گردیده و تا کنون به بسیاری از صنعتگران، کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران صنایع گوناگون از جمله برق، نفت، پتروشیمی ، مخابرات و … خدمات فراوانی ارائه کرده است.

این آزمایشگاه کاملا مطابق شرایط استاندارد عمومی درجه حفاظت (IP) استاندارد IEC60529 طراحی و ساخته شده است و در طول سالها انجام آزمون لوازم جانبی مورد نیاز دیگر استاندارد های تجهیزات گوناگون در آن ایجاد گردیده است.

در این آزمایشگاه می توان با مفهوم واقعی تجلی شرایط استاندارد ، رعایت نکات فنی، کالیبراسیون تجهیزات ، دقت و ظرافت در انجام آزمونها و تسلط بر ریزترین نکات استانداردها روبرو گردید. که از این نظر این آزمایشگاه در کشور منحصر به فرد می باشد.

1-5- محدودیت های آزمایشگاه:

آزمایشگاه IP  شرکت EPIL (آزمایشگاههای صنایع برق) از نظر انجام آزمونهای درجه حفاظت در رقم های اول و دوم هیچگ.نه محدودیتی ندارد.

انجام کامل و بدون محدودیت تمامی آزمونهای رقم اول کد IP حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی و دسترسی افراد (از رقم یک 1 تا رقم شش 6)

انجام کامل و بدون محدودیت تمامی آزمونهای رقم دوم کد IP حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و آب (از رقم یک 1 تا رقم هشت 8)

نداشتن محدودیت ابعاد برای تابلو های بزرگ از نظر چمبر گرد و غبار و شبیه ساز بارش باران

انجام آزمونهای IPX3  و  IPX4 با هر دو روش انتخابی استاندارد مطابق درخواست مشتری.

قابلیت انجام اکثر آزمونهای رد و قبول بعد از IP مانند آزمونهای عملکردی ، تععین مشخصات و خطای تجهیزات و آزمونهای عایقی.

قابلیت راه اندازی و اعمال شرایط ویژه مطابق درخواست

2-5- اعتبار آزمایشگاه:

این آزمایشگاه از طرفی در کشور منحصر به فرد بوده و برطرف کننده نیاز صنایع و کارفرمایان کشور می باشد و از طرفی بدون نقص و کاملا دارای الزامات استانداردهای ملی و بین المللی می باشد.:

دارای تایید صلاحیت از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مورد تایید شرکت توانیر

آزمایشگاه همکار پژوهشگاه نیرو

در اسکوپ ISO17025 شرکت EPIL و مورد تایید بعنوان آزمایشگاه مرجع

مورد استناد بسیاری از کارفرمایان و مشاورین دست اندر کار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نگهداری استخر
نظرات ()

سیستم های سرریز کاسه استخر شنا
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
سر ریز کاسه استخر – overflow system

تصفیه آب استخر و داشتن آب مطلوب به روش های مختلف امکان پذیر است ، اما هر روشی روش مطلوب نمی باشد .

اصولا بر اساس طرح کارفرما و شرایط محیط نوع تصفیه انتخاب میشود .

اگر بخواهیم در یک جمع بندی ساده انواع سیستم تصفیه را مشخص کنیم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم :

تصفیه نقطه ای یا همان اسکیمر :

اصولا برای هر 1000 گالن امریکایی یک اسکیمر بزرگ یا دهان گشاد باید استفاده کرد . متاسفانه برای استخر هایی با شکل نامناسب روش اسکیمر اصلا مطلوب نمیباشد . مثال : یک استخر مربع به ابعاد 4m*4m*4m داریم برای این استخر چند اسکیمر باید تعبیه کرد تا بتواند روال تصفیه آب را در 8 ساعت به انجام برساند ؟

تصفیه آب به روش سر ریز : overflow system

این روش خود به روش های گوناگونی امکان اجرا را دارد . اما صاده ترین روش اجرای جوی دوبل دور استخر است که تماما در بتن با قالب اجرا میشود .

روش گاتری

که در بین استادان استخر کار قدیم ایران به استخر آمریکایی نیز معرف بود یکی از مشکل ترین سازه های استخر است که نیاز به محاسبات دقیق قبل از اجرای سازه دارد . این روش یکی از روش های مطلوب برای موج گیر است .

منبع : سوناسازان
نظرات ()

کلر در زندگی انسان
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
کلر ( Chlorine ) :

کلرعنصری گازی شکل به رنگ زرد مایل به سبز است که در سال هزار رو هفتصد و چهل و چهار بوسیله شیمیست سوئدی به نام carl wihelm scheele کشف گردید .

نکات مهمی که قرار است در ایم مقاله مطالعه کنید :

تماس مکرر با کلر در هوا میتواند بر سیستم ایمنی بدن، گردش خون، قلب و دستگاه تنفسی جانوران اثر بگذارد.
مقدار اندک کلر نیز بر محیط زیست اثرات مخرب دارد.

مقدار کمی از کلر مثلاً 3.5 PPM را می توان از بوی نامطبوع آن شناسایی کرد ومقدار 1000 ppm آن برا سلامتی مضر است و احتمال مرگ را افزایش می دهد . ( فربد : چند روز پیش خواندم برای یک استخر شنا 3 ppm میتوان کلر مصرف کرد و کلر آزاد باید حدود 1ppm باشد . به نظر من این اشتباه است این عمل باعث سوزش چشم خواهد شد و شاید عوارض بیشتر )

تنفس مقدار اندک کلر در مدت زمان کوتاه بر سیستم تنفسی انسان اثر میگذارد
این گاز در گروه هفده جدول تناوبی قرار دارد که به سری هالوژن معروف است .

کلر در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد و معمول ترین منشأ آن نمک طعام می باشد .
کلر باعث آزردگی دستگاه تنفس می شود . گازی که پرده های مخاطی را می آزارد و مایعی که پوست را می سوزاند . مقدار کمی در حدود ppm3.5 می تواند در عطر یافت شود ودر حدود هزار ppm آن احتمالا در پی کمی تنفس عمیق کَشنده است .
از cl در سال 1915در گازهای جنگی استفاده شد .
این عنصر در طبیعت فقط به حالت ترکیب یافت می شود و مهمترین ترکیب آن با سدیم به صورت نمک یافت میشود مثل نمک طعام NaCl ، کارنالیت و سیلویت.
این عنصر یک عنصر هولوژن است که توسط الکترولیز به دست می آید . این عنصر یک گاز گاز زرد مایل به سبز است و با عناصر مختلفی می تواند ترکیب شود .

در دمای 10 درجه سانتیگراد آب می تواند 3.1 حجم از کلر در خود حل کند و در 30 درجه سانتیگراد آب میتواند 1.77 حجم از کلر را در خود حل کند.
کلر کاربرد وسیعی در زندگی روزمره برای ساخت تولیدات دارد.

کلر در آب آشامیدنی :

از این عنصر برای گندزدایی (میکروب کشی ) آب استفاده می شود . آّب آشامیدنی به لطف همین کلر قابل آشامیدن میشود .

. آب آشامیدنی همیشه مقدار کمی کلر دارد. همچنین این عنصر به طور گسترده در تولید کاغذ ، مواد رنگی و جوهر ، در صنعت منسوجات و پارچه در تولیدات نفت، دارو، یک عامل گندزدا، در حشره کشها ، غذاها ، حلالها، رنگها ، پلاستیکها و بسیاری دیگر از تولیدات مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگر ترکیبات کلر :
بیشتر ترکیبات کلربرای بهداشت آب آشامیدنی و سفید کننده ها، مواد ضدعفونی کننده، و فرآوری پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این عنصر برای ساخت کلراتها ، کلروفرم، تترا کلرید کربن و استخراج برم استفاده می شود.
کلر در تماس با انسان درصورت بالا بودن مقدار مشکلاتی را به وجود می آورد

مقدار کمی از کلر مثلاً 3.5 PPM را می توان از بوی نامطبوع آن شناسایی کرد ومقدار 1000 ppm آن برا سلامتی مضر است و احتمال مرگ را افزایش می دهد . کلر در سال 1915 به عنوان گاز اشک آور مورد استفاد ه قرار می گرفت. میزان پرتودهی کلر از 0.5 ppm تجاوز نمی کند.

مقدار بالاتر از دو ppm فقط بوی نامطبوع دارد و باعث سختی تنفس میشود . بالاتر از 3pmm چه در آب و چه در هوا باعث سوزش چشم ، سوزش ریه ها ، سوزش پوست ، تغیر رنگ مو های بلوند . و بالاتر از 5ppm – 1000ppm عوارض جبران ناپذیری بر روی بدن خواهد گذاشت .

 

اثرات کلر بر سلامتی انسان

کلر یکی از گازهای بسیار فعال است . به طور طبیعی به صورت عنصر وجود دارد. عمده ترین مصرف کنندگان کلر شرکتهایی هستند که کلرید اتیل و سایر محلولهای دارای کلر، چسبهای کلر پلی وینیل (PVC)، کلروفلوئوروکربن و اکسیدهای پروپیلن را میسازند. در شرکتهای کاغذ سازی از کلر برای سفید کردن کاغذ استفاده میکنند. گیاهانی که در آب یا فاضلاب برای تصفیه به کار میروند اغلب از انواعی هستند که میزان کلر آب را افزایش میدهند تا از انتشار میکروارگانیسمهایی که سبب بیماری انسان میشود، جلوگیری کنند.
تماس با کلر ممکن است در محل کار یا در هر محیطی که کلر در هوا، آب یا زمین منتشر میشود، صورت گیرد. افرادی که از سفید کننده ها و مواد شیمیایی ضد عفونی کننده استخر استفاده میکنند، فقط با کلر در تماس نیستند. کلر معمولاً در صنعت به کار میرود.
زمانی که در هوای تنفسی کلر وجود داشته باشد، یا آب و غذا به کلر آغشته باشد، کلر وارد بدن انسان میشود. به دلیل اینکه کلر، خاصیت واکنشی بالایی دارد، در بدن باقی نمی ماند.
تاثیر کلر بر بدن انسان

به مقدار کلر موجود و مدت زمان تماس آن با بدن بستگی دارد. تاثیر کلر همچنین به سلامت فرد یا شرایط محیطی که کلر در آن پرتودهی میکند، وابسته است.
تنفس مقدار اندک کلر در مدت زمان کوتاه بر سیستم تنفسی انسان اثر میگذارد. کلر تاثیر متفاوتی بر دستگاه تنفس دارد این اثرات میتواند شامل سرفه، درد سینه یا جمع شدن آب در ششها باشد. کلر سبب تحریک پوست، چشمها و دستگاه تنفس میشود. اگر مقدار کلر در محیط زیست در حد مجاز باشد، بیماریهای ذکر شده بروز نخواهند کرد.
تاثیر تنفس یا مصرف مقدار اندکی کلر در مدت زمان طولانی بر بدن انسان هنوز ناشناخته است.

برخی از مطالعات نشان میدهد که کلر اثرات معکوس دارد، به طوری که برخی از کارگرانی که در تماس طولانی مدت با کلر هستند مشکل تنفسی یا سایر مشکلات و ناهنجاریها را از خود نشان نمیدهند، در حالیکه برخی این علائم را از خود بروز میدهند.

تاثیرات زیست محیطی کلر :

زمانیکه کلر با آب مخلوط میشود، در آب حل میشود. تحت شرایط خاصی کلر میتواند از آب خارج شده و وارد هوا شود. قسمت اعظم کلری که آزاد میشود، وارد هوا و آبهای سطحی میگردد.
برخی اوقات ممکن است که کلر در هوا و در آب با سایر مواد شیمیایی واکنش کند.

کلر با مواد غیر آلی داخل آب واکنش داده و نمکهای کلر را تشکیل میدهد و همراه با مواد آلی آب، سبب تشکیل مواد شیمیایی آلی کلر میشود.
به دلیل واکنش پذیری کلر، این عنصر شیمیایی نمیتواند وارد زمین یا آبهای زیرزمینی شود.
گیاهان و جانوران کلر را در خود ذخیره نمیکنند.

اما، مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که تماس مکرر با کلر در هوا میتواند بر سیستم ایمنی بدن، گردش خون، قلب و دستگاه تنفسی جانوران اثر بگذارد.
مقدار اندک کلر نیز بر محیط زیست اثرات مخرب دارد. همچنین کار برای ارگانیسمهای موجود در آب و خاک خطرناک است.

تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تجزیه :

اسپکترومتر جرمی ، میکروسکوپ ، کرماتوگرافی مایع و گازی ، اشعه x ، جذب اتمی ، مادون قرمز ، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکترومتر نشری

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر کلر :

عدد اتمی: 17
جرم اتمی: 35.453
نقطه ذوب: C°-101.0
نقطه جوش : C°-34
شعاع اتمی: Å 0.97
ظرفیت: 7
رنگ: زرد
حالت استاندارد: گاز
نام گروه: 7
انرژی یونیزاسیون: Kj/mol 1255.7
شکل الکترونی: 1s2 2s2p6 3s2p5
شعاع یونی :Å 1.81
الکترونگاتیوی: 3.16
حالت اکسیداسیون: ±1,3,5,7
دانسیته: 1.65570
گرمای فروپاشی: Kj/mol 3.203l
گرمای تبخیر : Kj/mol 10.2 l
گرمای ویژه: J/g Ko 0.48
دوره تناوبی:3
درجه اشتعال : در حالت گازی غیر قابل اشتعال
شماره سطح انرژی : 3
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 7

ایزوتوپ

: ایزوتوپ نیمه عمر
Cl-35 پایدار
Cl-36 301000.0 سال
Cl-37 پایدار
Cl-38 37.2 دقیقه
اشکال دیگر :
مونوکسید کلر Cl2O ، دی اکسید کلر ClO2 و هپتا اکسید دی کلر Cl2O7
اسید کلریدریک HCl
کلر Cl2
منابع :

آب نمک و کانی هالیت
کاربرد :

از کلر در تصفیه آب ، سفید کننده ها و دیگر ترکیباتی نظیر CFC ها استفاده می شود .
نظرات ()

نمک کلر استخر – تصفیه آب استخر
نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱

نمک کلر استخر
نام تجهیزات و یا برند در این سایت نشانه مرغوبیت آن نیست بطوری که شنیده شده و در کاتالوک ژنراتور های کلر که با نمک یا بدون نمک کار میشود بار ها یاد آوری شده این تجهیزات ضرر و عوارض بسیاری دارند که در صورت سهل انگاری باعث صدمات شدید جانی  و مالی می شود . حتما قبل از نصب کاالوک دستگاه را مطالعه فرمایید  2012– 2013

Swim Salt Water System

متناسب به بسیاری از بودجه خانواده

سازنده : محصولات هیوارد استخر ، ژندی ، آکوا ، و سایر تولید کنندگان مطرح جهان

انقلابی جدید در عرصه تصفیه آب ( بقول یکی از استفاده کنند گان در کانادا : تصفیه این سیستم آب را نرم و ابریشمی میکند به طوری که از شنا در این آب انژی ریادی به انسان منتقل میشود )

تولید کننده گارانتی: 2 سال گارانتی محدود (جعبه کنترل)
505.41 $

زمان تصفیه فقط 20 دقیقه

با قرمزی چشم ، بوی کلر و خشکی پوست خداحاقظی کنید

همان کیفیت با نمک کلر ، نه وایتکس ، نه قرص ، نه گاز کلر فقط نمک کلر با کیفیت بالا ارزان و بدون هزینه بعد

این سیستم یک ژنراتور تولید کلر است شما یک کارخانه کوچک را برای استخر خود تهیه میکنید و در بلند مدت بیش از قیمت و هزینه نصب آن شما از کیفیت آب سالم برخوردارید .

کلر تولید شده توسط تجهیزات هیوارد امریکا بهترین در نوع خود است

برای تجرای یک سیستم کلر زن اتوماتیک به تنهایی طبق بیانیه استاندارد شما نیاز به یک تصفیه خانه مجزا در داخل تصفیه خانه استخر دارید در حالی که این دستگاه به راحتی در مسیر به سمت استخر نصب میشود .

این سیستم کاملا مستقل است در جریان پایین و چه جریان بلا قابلیت سازگاری با سیستم را دارد و نیاز به لوله کشی دوباره وجود ندارد .

مثال :

فرض کنید استخری داریم به حجم آب 25000 گالن امربکایی ( 93000 لبتر )

یک دستگاه 18 فوت 120 ولت برای استخر خود نیازدارید

نحوه نصب : دقیقا 10 اینچ بعد ار سیستم گرمایش نصب میشود

نمک هیوارد و شنا بهترین ارزش در صنعت کلر نمک است. مقایسه آن را به نزدیکترین رقیب. نمک و شنا می باشد به مراتب بیشتر به احتمال زیاد به را بدون دوباره لوله کشی و نصب، به دلیل کوچکتر از طول لوله کشی و همچنین استقلال خود را در جهت نصب و راه اندازی مورد نیاز است. این نیز انجام بهتر، بیشتر ریز تنظیم قابلیت توزیع دارد و در نرخ جریان بسیار پایین تر می تواند کار کند. نمک و شنا می باشد واقعا یک نصب را انجام دهند، خود را با هیچ چسب مورد نیاز است و شامل نصب و راه اندازی استخر شیمی شروع سریع راهنمایی در جعبه است.

آیا شما آماده به حرکت می کند تا نمک کلر زنی؟ نگاهی به آزمون:

به دنبال یک روش مقرون به صرفه برای حرکت تا نمک؟
استخر در زمین کمتر از 25،000 گالن؟

به ازای هر 10 گالن 250 پوند نمک ( شاید محاسبه اشتباه باشد هنگام خرید از فروشگاه کاتالوگ محصول را به زبان کشور خود دریافت کنید )

کلر از نمک است و این سیستم با یک پک نمک مخصوص 6 ماه تا یک سال نیاز به تعویض ندارد .

ویژگی های این سیستم

نصب راحت بدون جوشکاری یا چسب

قیمت پایین ( قیمت هر دستگاه مپدقیقا معادل یک سال پولی است که برای استخر خود به کلر میدادید )

کنترلر و پنل آسان برای مدیریت

سیستم آنلاین

لوله قابل افزایش سایز از یک و نیم اینچ به دو اینچ

دو سال گارانتی

تبدیل 120 ولت برق امریکا

رابط هوشمند با OneTouch (برگرد K و بالاتر) و PDA (تمام نسخه ها).
حداقل سرعت جریان = 40 گالن در دقیقه، سرعت جریان حداکثر = 92 GPM
صعود به سطح حداقل نمک = 3500 PPM، سطح حداکثر نمک = 4500 GPM
سلول های جایگزین هزینه کمتر از 1/2 از یک سلول معمولی است.
نظرات ()

(بیشتر…)

آئین نامه حفاظتی در کارخانجات صنایع چوب

آئین نامه حفاظتی در کارخانجات صنایع چوب

آئین نامه حفاظتی

ایمنی کارگاه٬ ایمنی٬ استاندارد٬

ماده1-کلیه کارگران شاغل در کارگاه بایستی با عملکرد دستگاه های موجود و خطرات احتمالی آنها آشنایی داشته و همچنین آموزشهای لازم را دیده باشند.

ماده2-تراشه های چوب-خاک اره ها و غیره بایستی مرتبا از محل کارگاه خارج شوند تا کف کارگاه و محیط کار همواره تمیز و عاری از هرگونه ضایعات باشد.

ماده3-دستگاه های نجاری بایستی مجهز به تهویه موضعی باشند تا از انتشار و تجمع ضایعات چوب و خاک اره در کارگاه بویژه برروی قسمتهای مختلف دستگاه جلوگیری شود.

ماده4-کلیه کانالها و گودالها-حفره ها و شیارهایی که در کف کارگاه و نزدیک به ماشین های اره جهت قراردادن وسایل انتقال چوب (ترانسپورتر) یا برای آب روها احداث شده باید بوسیله نرده یا حفاظ مناسب محفوظ شود.

ماده5-قسمتهای انتقال دهنده نیرو مانند تسمه فلکه ها-چرخ دنده ها-زنجیرها-نقاله ها-فلکه ها ی اصطحکاکی-بازوهای لنگ- غلطکها و همچنین دیگر قسمت هایی که امکان درگیری بالباس کار و یا بدن کارگر را دارند بایستی به حفاظ مناسب،محکم،مقاوم و ایمن مجهز شوند.

ماده6-نظافت-تعمیر-سرویس و تنظیم دستگاه های مختلف نجاری و درودگری و غیره بایستی فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذیرد.

ماده7-به کارگران شاغل در این صنعت بایستی به تناسب نوع فعالیت و کار وسایل حفاظت فردی متناسب مانند لباس کار-کلاه ایمنی- ماسک تنفسی-کفش کار-عینک و دستکش-گوشی-حفاظ طلقی صورت و غیره تحویل داده شود.

ماده8-تنظیم حفاظ ها یا وسایل هدایت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاه ها ممنوع است.

ماده9-تجهیزات برقی مانند تخته کلیدها-کلیدهای چاقویی و غیره بایستی بنحو مطمئن و ایمن داخل محفظه مناسبی نصب گردد و پیرامون آنها،برروی زمین فرش عایق گسترده شود.

ماده10-در اطراف دستگاه های نجاری و در نقاط خطرآفرین آنها بایستی کلیدهای قطع اضطراری برق،بطور مشخص و به تعداد کافی نصب و در دسترس کارگران قرار گیرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد.

ماده11-حذف کردن حفاظ ها،گیره ها و هرگونه تجهیزات جانبی ایمنی،از دستگاه های نجاری ممنوع است.

ماده12-برای راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کار با دستگاه رنده یا اره و موارد مشابه بایستی از دستگیره مخصوص باردادن استفاده شود.

ماده13-در ماشین های اره چوب بری،الکتروموتور و یا قسمت محرک دستگاه بایستی دارای قدرت کافی باشد تا احتمال گیرکردن تیغه اره در داخل چوب از بین برود.

ماده14-دندانه های اره باید متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.

ماده15-تیغه اره باید بدون ترک بوده وبه بهترین وضع نگهداری شود و چپ و راست کردن و تیز کردن آن دقیقا انجام شود.

ماده16-فاصله بین دیوار و میز کار نباید از 45 سانتیمتر کمتر باشد و در صورتی که این فاصله را برای عبور کارگر در نظرگرفته باشند از 90 سانتیمترکمتر نباشد.

ماده17-فاصله بین سطح میزکار و سقف کارگاه یا اشیاء و وسائلی که به سقف نصب شده نباید کمتر از 2متر باشد.

ماده 18-در محل هایی که عبور ازروی غلطک ها و نوارهای نقاله ضروری باشد باید پله ها یا پل هایی تعبیه گردد که مجهز به نرده حفاظتی باشد.

ماده 19-لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار،از درگیر شدن قسمت های مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاه ها جلوگیری بعمل آورد.

ماده 20-از قراردادن هرگونه مواد اعم از مواد اولیه یا در دست ساخت یا تولید شده  در مسیر حرکت وسایل متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداری شود.

ماده 21-کلیه سیم ها و کابل های برق اضافی از محیط کارگاه بایستی جمع آوری شود و لازم است سیمها و کابل های مورد استفاده از داخل کانال ها و یا لوله های مخصوص و مناسب عبور داده شود.

ماده 22-تخته ها و الوارها باید به گونه ای به دیوار تکیه داده شود که احتمال سقوط و لغزش آنها وجود نداشته باشد.

ماده 23-دیواری که برای تکیه دادن تخته ها و الوارها استفاده میشود بایستی استقامت و استحکام کافی مناسب با بار وارده را داشته باشد.

ماده 24-تخته های نئوپان و مواد مشابه بایستی بصورت افقی برروی زمین قرار داده شوند و درصورتیکه لازم است بطور عمودی قرار گیرند باید از تکیه گاههای مطمئن مانند خرک استفاده شود.

ماده 25-تنه درخت-الوار-چوب و تخته و همچنین تولیدات کارگاهی بایستی در محل مناسب به نحو ایمن نگهداری شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت بعمل آید.

ماده 26-برای جلوگیری از وصل شدنناگهانی برق و حرکت نمودن دستگاه بایستی حتما در مسیر اصلی برق از کنتاکتورهای مناسب استفاده شود.

ماده 27-کارفرمایان یا مسئولین واحدها موظفنداز ورود افراد متفرقه به قسمت های مختلف کارگاه جلوگیری نمایند.

فصل دوم:اره های تسمه ای یا اره فلکه

ماده 28-کلیه قسمت های اره فلکه شامل فلکه های بالا و پایین،نوار اره  در بالا و پایین میز و همچنین فلکه و تسمه فلکه الکتروموتور و غیره بایستی دارای حفاظ دائمی  مناسب-محکم و مقاومی باشند.

ماده 29-حفاظ فلکه پایینی اره تسمه ای باید تا سطح زمین ادامه داشته و طوری ساخته شود تا از ورود اجسام خارجی به زیر فلکه جلوگیری گردد و در صورت لزوم بعنوان محفظه مکنده خاک اره نیز از آن استفاده شود.

ماده 30-اره تسمه ای باید دارای وسیله تنظیم کننده خودکاری باشد تا کشش تیغه اره را تنظیم کرده و از شل و سفت شدن غیر عادی آن در حین کار جلوگیری کند.

ماده 31-حفاظ فلکه بالایی اره تسمه ای باید حداقل 10 سانتیمتر بالاتر از طوقه فلکه آن شروع شده و تا پایین ترین نقطه طوقه فلکه ادامه یابد.

ماده 32-در موقع سوار کردن یا برداشتن تسمه اره باید آن را دقیقا مورد معاینه قرار داد تا ترک یا عیب دیگری نداشته باشد.

ماده 33-ناف و بازوها و طوقه فلکه های دستگاه اره تسمه ای همچنین پیچ ها و پرچهای آن باید حداقل ماهی یک مرتبه بازرسی شده  و با زدن ضربه، فلکه های ترک دار و معیوب مشخص و از کار خارج شوند.

ماده 34-ضخامت طوقه فلکه های دستگاه های اره تسمه ای در قسمتی که فشار نوار اره موثر است باید حداقل 16 میلیمتر باشد.

ماده 35-برداشتن تسمه از روی فلکه و همچنین جمع کردن قطعات شکسته تسمه قبل از توقف کامل ماشین ممنوع است.

ماده 36-سرعت دورانی فلکه های مربوط به تسمه اره نباید از حد مجاز درج شده برروی پلاک مشخصات دستگاه تجاوز کند.

ماده 37-از بکاربردن تسمه های معیوب یا ترک دار جدا خودداری شود.

فصل سوم:اره های گرد

ماده 38-اره گرد چوب بری باید دارای حفاظ هایی طبق شرایط زیر باشد:

الف-حفاظ تیغه اره قابل تنظیم باشد و طوری تیغه را بپوشاند که هنگام کار دندانه های آن در دسترس نباشد.

ب-سطوح جانبی حفاظ تا حدامکان به صفحه اره نزدیک باشد.

ج-حتی المقدور نزدیک به محل برش سوار شود.

د-روی سطح جانبی حفاظ،علامتی رسم شود که وضع تیغه اره را در زیر محفظه آن مشخص کند.

ه-جنس حفاظ باید از مصالح نرم انتخاب شود یا پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا اگر به صفحه اره برخورد کند باعث شکستن دندانه آن نشود.

و-حفاظ باید اصولا طوری ساخته شود که متصدی دستگاه از خطر تماس با دندانه های اره و پرتاب شدن خرده چوب یا دندانه های شکسته اره محفوظ بدارد.

ماده 39-تیغه جداکننده دستگاه های اره گرد باید به نحوی باشد که بطور موثر عمل خود را انجام دهد.

ماده 40-تیغه جداکننده باید در قسمت عقب صفحه اره گرد قرار گیرد و دارای شرایط زیر باشد:

الف-از شیاری که اره در چوب ایجاد میکند کمی نازک تر و از صفحه اره کمی ضخیم تر باشد.

ب-پهنای آن در سطح میز کمتر از 15 سانتیمتر باشد.

ج-ارتفاع آن از سطح میز باید به اندازه 2 تا 5 میلیمتر کمتر از ارتفاع صفحه باشد.

د-بطور محکم در قسمت عقب و در یک سطح با صفحه اره نصب شود و فاصله آن با دندانه های اره حتی المقدور کم بوده و در هیچ حالتی از 3 میلیمتر تجاوز نکند.

ماده 41-انحنای تیغه های جداکننده باید به موازات انحنای صفحه اره گرد باشد.

ماده 42-در اره های گرد مخصوص برش طولی الوارهای نازک میتوان تیغه های جداکننده را ضخیم تر از موارد مذکور در ماده 40 انتخاب کرد.

ماده 43-دستگاه اره گرد چوب بری باید طوری نصب شده باشد که در حین کار تغییر محل نداده و ایجاد لرزش نکند.

ماده 44-ارتفاع میز اره های گرد چوب بری باید بین 85 تا 90 سانتیمتر باشد.

ماده 45-قسمتی از صفحه اره گرد که زیر میز دستگاه قرارداد باید حفاظ گذاری شود ممکن است این حفاظ قسمتی از دستگاه مکنده خاک اره را نیز تشکیل دهد.

ماده 46-صفحه اره گرد چوب بری باید کاملا تیز بوده و سوارکردن روی دستگاه و نگهداری آن به خوبی و با دقت انجام شود.همچنین در فواصل معین مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد و در صورت مشاهده عیب و نقص اقدام به پیاده کردن و اصلاح یا تعویض آن بشود.

ماده 47-استفاده از صفحات اره گرد در موقع کار نباید مقابل تیغه اره قرار گیرد.

ماده 48-متصدی دستگاه اره گرد در موقع کار نباید مقابل تیغه اره قرار گیرد.

ماده 49-اره گرد مضاعف باید دارای صفحه فلزی مشبک یا حفاظ مناسب دیگری باشد که متصدی دستگاه را از خطر اصابت خرده چوب های حاصل  از کار اره محفوظ نگاهدارد.

ماده 50-قرار دادن گوه یا تراشه چوب و غیره برای لنگ نمودن تیغه اره جهت ایجاد شیار و زبانه و امور دیگر ممنوع است.

ماده 51-تیغه های دستگاه های  اره نبایستی از سطح قطعه کار روی میز بیرون بیاید.

فصل چهارم:دستگاه های فرز و گندگی و رنده

ماده 52-ماشین های گندگی و فرز چوب بری باید مجهز به سرپوش های متصل به دستگاه مکنده باشد تا غبار قطعات ریز و تراشه های چوب را از محل تولید به خارج از منطقه عمل ماشین هدایت کند.

ماده 53-ماشین های فرز و ماشین های چوب بری مشابه آن باردادن آنها بطور خودکار، انجام نمیشود باید دارای حفاظ قلم فرز باشد این حفاظ باید مسیر تراش بزرگترین قلم فرز ماشین را پوشانده و به تناسب ضخامت قطعه کار قابل تنظیم باشد.

ماده 54-محل نصب قلم دستگاه فرز نجاری و ماشین های مشابه چوب بری باید دارای مهره کنترل یا وسایل محکم کننده مشابه باشد تا در موقع کار امکان درآمدن قلم از جای خود و پرتاب شدن نداشته باشد.

ماده 55-برای تراش دادن قطعات کوچک چوب یا ماشین های فرز یا ماشین های  مشابه آن باید از دستگاه هدایت کننده یا گیره دسته دار استفاده کرد.

ماده 56-در هنگام کار کردن با دستگاه رنده بایستی طرفین آزاد تیغه رنده مجهز به حفاظ مناسب باشد.

ماده 57-در ماشین های کف رنده فاصله آزاد بین لبه دهانه و لبه تیغه رنده نباید از 3 میلیمتر تجاوز کند.

ماده 58-کارفرما موظف است دستگیره فشاری مناسب در اختیار کارگران قرار دهد تا برای باردادن قطعات کوتاه در دستگاه گندگی از آن استفاده شود.

ماده 59-در زمان روشن بودن دستگاه گندگی،ورود دست یا ابزارآلات یا قطعات چوبی بداخل محفظه گندگی ممنوع است.

ماده 60-کلیه ماشین های گندگی بایستی مجهز به چنگک هایی باشد که از عقب زدن و پس زدن چوب ممانعت بعمل آورد.

فصل پنجم:دستگاه های خراطی

ماده 61-ماشین های خراطی بایستی در قسمت بالا و روی قطعه کار مجهز به حفاظ های نیم گرد متناسب با نوع قطعه کار باشد.

ماده 62-آستین لباس کاران خراطان بایستی کاملا به دور مچ دست چسبیده باشد و استفاده از عینک و یا طلق محافظ صورت برای آنها الزامی است.

ماده 63-کارگرانی که با ماشین خراطی کار میکنند وفق مقررات مندرج در آئین نامه وسایل حفاظت انفرادی میبایست مجهز به وسایل حفاظت انفرادی شوند.

فصل ششم:پیشگیری از آتش سوزی

ماده 64-حلالها،رنگ ها و دیگر مواد قابل اشتعال بایستی در مکان های خاص دور از حرارت-جرقه-تابش نئر مستقیم خورشید و محل هایی که احتمال وقوع آتش سوزی دارد نگهداری شود.

ماده 65-کپسول های اطفاء حریق از نظر نوع-تعداد-محل نصب و غیره بایستی با توجه به شرایط کارگاه انتخاب شوند.

ماده 66-کلیه کارگاه های نجاری و صنایع وابسته بایستی مجهز به سیستم آب تحت فشار مناسب برای استفاده در هنگام وقوع حریق باشند.

ماده 67-محل نصب وسایل اطفاء حریق بایستی بنحوی انتخاب گردد که بسهولت قابل دسترسی باشد.

ماده 68-برای کارگاه ها و انبارها و غیره با توجه به وسعت و شرایط کارگاه در صورت امکان دتکتورهای مناسب و وسایل پاشنده سقفی با مواد خاموش کننده مناسب نصب شود.

ماده 69-انبارنمودن و چیدن قطعات چوب و الوار و دیگر مواد قابل اشتعال در مجاورت بخاریها ممنوع است.

ماده 70- استفاده از مواد و مصالح قابل اشتعال برای ساختمان کارگاه های نجاری ممنوع است.

ماده 71-در کارگاه ها بایستی از وسایل گرمایشی مناسب و ایمن برای گرم کردن فضای کارگاه استفاده شود.

ماده 72-لوله دودکش بخاریها بایستی به نحو صحیح و اصولی و ایمن نصب و از مجاورت آنها با مواد قابل اشتعال پرهیز شود.

ماده 73-استعمال دخانیات و ایجاد آتش روباز در کلیه قسمت های کارگاه ها اعم از نجاری،نقاشی،انبارها و غیره ممنوع است.

فصل هفتم:کارگاه های روکش چوب و پرس چوب

ماده 74-اطراف چاله بخار بایستی بطور ایمن حفاظ گذاری شود.

ماده 75-در کارگاه های تولید روکش چوب بایستی ازنردبان مناسب و ایمن برای دسترسی به کف چاله بخار استفاده شود.

ماده 76-اشتغال به کار کارگران در قسمت چاله بخار بصورت انفرادی ممنوع است.

ماده 77-کارگران شاغل در قسمت چاله بخار  بایستی از لباس کار مناسب و کفش و کلاه ایمنی  استفاده کنند.

ماده 78-در دستگاه های پرس چوب بایستی به تعداد افرادی که با دستگاه کار میکنند کلیدهای قطع اضطراری وجود داشته باشد و یا به سیستم چشم الکترونیک تجهیز شوند تا در هر صورت به محض ورود قسمتی از بدن کارگران به منطقه خطر، دستگاه متوقف شود.

ماده 79-کلیدهای فرمان دستگاه های پرس چوب بایستی بنحوی نصب شوند که هر دو دست کارگر از منطقه خطر دور باشد.

فصل هشتم:مقررات متفرقه

ماده 80-سه نظام ماشین مخصوص مته و توتراشی چوب باید بدون زائده و برجستگی باشد.

ماده 81-انتهای قسمت های گردنده مانند سه نظام دستگاه های اره سه کاره و غیره بایستی حفاظ گذاری شود.

ماده 82-در ماشین های مته افقی ،قائم و شعاعی تک محوره ساده که روی آن مته یا قلم توتراشی و یا قلاویز برای عملیات مختلف نصب میشود باید قسمتی از آن که با قطعه کار در تماس نمیباشد حفاظ گذاری شود.

ماده 83-دریلهای رومیزی و دستگاه های مشابه بایستی دارای وسایل نگهدارنده مناسب برای ثابت نگهداشتن قطعه کار باشند.

ماده 84-استفاده از ابزارآلات نجاری توسط دستگاه های غیرمرتبط مانند استفاده از تیغه اره گرد در دستگاه فرز یا استفاده  از سنگ سمباده در دستگاه دریل دستی ممنوع است.

ماده 85-تیغه اره ها و فرزها در صنایع نجاری بایستی  همواره تیز و سالم باشند.

ماده 86-تیغه اره های گرد و اره های نواری بایستی مرتبا بازدید شوند تا در صورت وجود ترک تعویض شوند.

ماده 87-روپوش حفاظتی اره ها باید طوری باشد که دو لبه جانبی آن روی میز یا قطعه کار بنشیند.

ماده 88-ابزارآلات براده برداری مورداستفاده در صنایع نجاری مانند تیغه فرزها بایستی به لحاظ جنس،دور،شکل و غیره، استاندارد و متناسب با نوع کار انتخاب شوند.

ماده 89-در دستگاه های اره و رنده بایستی علاوه بر نصب گونیا ،بتوان آنرا متناسب با عرض قطعه کار تنظیم کرد.

ماده 90-سیلندرها و محورهای حامل تیغه اره ها و رنده ها و غیره بایستی مجهز به ضامن هایی باشند که در زمان تعمیر یا تعویض از حرکت دستگاه جلوگیری کند.

ماده 91-کلیه دستگاه های رومیزی مانند دریلها یا فارسی برها بایستی بنحو مطمئن و مناسبی در محل خود یا سطح میز کار نصب شوند.

ماده 92-برای حمل الوارهای چوبی بایستی از تجهیزات مکانیکی مناسب مانند جرثقیل و لیفتراک استفاده شود و از حمل آنها توسط افراد خودداری شود.

ماده 93-در هنگام حمل، برای جلوگیری از چرخیدن یا سرخوردن قطعات چوب بایستی تجهیزات و وسایل مناسبی بکارگرفته شود تا قطعه کار را بطورمحکم وایمن نگه دارد.

ماده 94-الوارها و تنه درختان به هنگام حمل ،بایستی به طریق مطمئن و ایمن جابجا شوند.

ماده 95-وسیله ایاب و ذهاب کارگران بایستی از نوع مناسب انتخاب شود همچنین حمل وسایل و دستگاه های چوب بری و برنده  و نیز مواد سوختنی در داخل وسیله ایاب و ذهاب کارگران ممنوع است.

ماده 96-در شرایط جوی نامناسب عملیات استحصال و حمل درختان بایستی متوقف شوند.

ماده 97-محل دپوی تنه درختان نبایستی در محل عبور و مرور افراد و ماشین آلات و همچنین شیب ها و در مسیر تردد ساکنین مناطق مسکونی قرار گیرد.

ماده98-قبل از قطع درخت،کارگران بایستی بااستفاده از کمربند صعود و کفشک نسبت به بستن کابل یا طناب به دور تنه درخت اقدام کنند.

ماده 99-بهنگام قطع درختان بایستی تمهیدات و اقدامات لازم جهت دورکردن سایر کارگران و افراد را از منطقه خطر مهیا کرد و مسئول ایمنی نظارت کاملی بر اجرای عملیات داشته باشد.

ماده 100-کلیه عملیات فرآوری شامل قطع شاخه های اضافی و تهیه الوار و غیره بایستی در محل های مناسب صورت پذیرد.

ماده 101-ارجاع امور متفرقه به رانندگان وسایل و ماشین آلات حمل و نقل در زمان روشن بودن ماشین آلات آنها ممنوع است.

ماده102-در هنگام انجام عملیات قطع و برش درختان و شاخه های آنها توسط اره زنجیری بایستی دقت شود که کارگران در منطقه خطر قرار نداشته باشد و با فاصله مناسب از یکدیگر مشغول کار باشند.

ماده 103-صورت اسامی کارگران شاغل در کارگاه های بهره برداری از جنگل، بایستی دقیقا در دفتر مشخصی ثبت و محل کار و ساعت شروع و خاتمه کار نیز ذکر شود.

ماده 104-تانکر حامل مواد سوختنی بایستی از محل استقرار و استراحت کارگران دور بوده و علاوه بر رعایت موارد ایمنی ازضربه و شعله و غیره محفوظ باشد.

ماده 105-هرگز نباید برای عملیات بینه زنی و قطع قسمت های مختلف درختان روی تنه درخت ایستاد.

ماده 106-کارفرما بایستی نظارت کامل بر فعالیت گروه های قطع در زمینه نحوه اجرای اقدامات ایمنی داشته باشد.

ماده 107-متخلفین از اجرای مفاد این آئین نامه مشمول ماده 176 قانون کار خواهند بود.

ایمنی در کارگاه ساختمانی

ایمنی در کارگاه ساختمانی 

ایمنی در کارگاه ساختمانی
ایمنی در کارگاه ساختمانی

استاندارد سازی طراحی مبلمان های چوبی، با ارگونومی بدن

استاندارد سازی طراحی مبلمان های چوبی، با ارگونومی بدن

اندازه استاندارد مبل

مبل راحتی

طراحی مبلمان از ديدگاه ارگونومیک

 

مقدمه
واژه «اِرگونومي» از دو كلمه يوناني «اِرگو» به معني كار و «نوموس» به معني قانون و قاعده طبيعي مشتق شده است و در لغت به معناي قوانين طبيعي كار است. ارگونومي (يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني) علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه‌ها، محيط كار و مشاغل را باتوجه به توانايي‌هاي فكري – جسمي و محدوديت ها و علايق انسان ها طراحي نمايد. علم ارگونومي از رشته هاي علمي نظير پزشكی، فيزيولوژي، آمار، روانشناسي، مردم‌شناسي، آناتومي، بيومكانيك و سنجش ابعاد و اجزاي بدن انسان براي طراحي ماشين آلات و محيط كار و ساخت وسایل مورد نیاز به عنوان مثال مبلمان‌های چوبی که جهت استراحت و قرار گرفتن در موقعیت‌های مکانی متفاوت طراحی شده‌اند سود مي برد.

هدف اين علم بر دو اصل كلي استوار است

1- ايمني و رفاه انسان در محيط كار و

2- افزايش بهره وري و توليد.

ergonomic

ergonomicergonomic

اين علم برای طراحي و ساخت ابزار و سيستم هاي توليدي از ساده تا پيچيده و بغرنج، حل مشكلات مربوط به تكنولوژي نوين، و حتي ابزار و وسائل زندگي روزمره، كاربرد دارد. امروزه، از طراحي يك ابزار ساده نظيراره نجاری ساده ( از نظر نوع جنس، مصالح بكار رفته، اندازة دسته، نوع و تركيب چوبی دسته آن و … ) و يا يك میز و صندلی‌چوبی ( از نظر قطر، اندازه، رنگ و … ) گرفته تا طراحي يك سيستم توليدي كامل ساخت مبلمان، از ارگونومي استفاده مي‌شود.

عمدتا زمينه‌هايي كه ارگونومي در آنها مطالعه و اقدام مي‌كند، عبارت‌اند از: طراحي‌ابزار، وسائل، ماشين‌ها و تاسيسات به طرز صحيح و مطلوب، طراحي روش انجام كار با توجه به بهترين نحوه اجراء و متناسب با سيستم عضلاني و ساختمان فيزيكي بدن انسان و با هماهنگي رواني ميان افراد و محيط كار و ابزار كار، وضعيت صحيح قرار گرفتن بدن و حركات انسان حين انجام كار، شرايط فيزيكي مناسب در محيط كار

( با توجه به عواملي از قبيل: نوع سازه، طراحی‌محیط، جريان‌هوا، ارتعاشات، سر و صدا، نور و روشنايي، گرد و غبار، تشعشعات و آلودگي‌هاي – مختلف )( فروزانفر، 1378).
حال می‌بایست برای افزایش دادن راندمان سازه‌های‌چوبی، از جمله مبلمان‌های چوبی به این علت که سهم عمده‌ای را از صنعت چوب را به خود اختصاص می‌دهند و همچنین ساختار آن به گونه‌ای است که ممکن است اپراتور زمان طولانی را روی آن صرف کنند پس نیاز به بررسی دقیق می‌باشد. نامناسب بودن ابعاد مبلمان با اندازه‌هاي بدن اپراتور يکي از فاکتور‌های تاثيرگذار بر تغيير شکل ستون مهره‌ها و درد‌کمر مي‌باشد و علاوه بر آن مي‌تواند زمينه ساز اختلالات روحي و رواني و همچنين موجب کج‌خلقي، بد‌رفتاري و کاهش راندمان در آنان شود.

در ادامه این مقاله به مباحث شاخه‌های دانش و چگونگی اجرای ارگانومی در مبلمان‌چوبی و استاندارد‌سازی طراحی و آنتروپی بدن بحث خواهد شد.

1- شاخه‌های دانش و چگونگی اجرای ارگانومی

ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چند حيطه عمده زير فعاليت دارد:
1-1- بيومكانيك شغلی
در مباحث بيومكانيك شغلي ويژگي‌هاي مكانيكي اندام‌هاي بدن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين حيطه، حركت اندام‌ها و اعمال نيرو در بافت‌هاي مختلف بدن تجزيه و تحليل مي‌شود. به كمك اين معادلات مي‌توان الگوها و ابعاد مناسب ايستگاه‌هاي كاري و نوع سازه چوبی را با هدف كاهش فشارهاي مكانيكي خارجي بر بدن بدست آورد. بطور خلاصه مي‌توان گفت كه چگونگي انتقال نيرو و حركت دادن اجسام و ابزارآلات از جمله مباحث بيومكانيك شغلي هستند.
1-2- فيزيولوژی كار
در حيطه دوم (فيزيولوژي كار)، تبادلات انرژي و متابوليسم بدن مطرح است. مفاهيم خستگي، بررسي كارهاي ايستا و پويا و رژيم‌هاي كار و استراحت از ديدگاه فيزيولوژي كار مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.
1-3- روانشناسی مهندسی
در روانشناسي مهندسي جنبه هاي پردازش اطلاعات مرتبط با كار، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از ديدگاه ايمني و بهداشت حرفه‌اي اين بعد از ارگونومي، طراحي روشهاي كار با هدف كاهش حوادث ناشي از خطاهاي انساني محسوب مي‌شود.
مطالعات بر روی ابعاد و اندازه های اعضای بدن جهت بررسی نوع ابزار مورد استفاده با توجه به ساختمان بدن مهم و قابل بررسی می‌باشد.
بر طبق نظريه سينگلتون، اصول كلي آنتروپومتري ـ ارگونومي كه بايستي همواره در نظر گرفته شوند، عبارت‌اند از:
– ابعاد پست كار بايد حداقل 90% از افراد را پوشش دهد.
– در انتخاب اطلاعات آنتروپومتريك، طراح بايد با توجه به ابعاد گوناگون و مثال‌هايي كه در شرايط ايستا و پويا وجود دارد، خطاي قابل قبول را تعيين نموده و به عنوان معياري از آن استفاده نمايد.
– تطابق بهينه ابعاد بدن كارگران با پست‌كاري آنها ممكن است در طول زمان تغيير يابد. زيرا اندازه جمعيت متغير است و همين طور كارگراني كه وظايف مربوطه را انجام مي دهند، عوض مي‌شود.
– مشكلات وضعيت بدني رابطه بسيار نزديكي با عدم تطابق ابعادي دارد، به طوري كه هر دوي آنها بايد همزمان با يكديگر مورد توجه قرار گيرند(طاهري، 1376).

2- ارگونومی مبلمان
در این قسمت اصول و نکات مهم جهت انتخاب مبلمان مناسب برای انجام کار راحت ارائه شده است.
در طراحي صندلي توجه به موارد زير از اهميت زيادي برخوردار است:
– ارتباط ميان صندلي و سطح كار
– تغيير وضعيت بدني
– استحكام و ثبات صندلي بويژه زماني كه متحرك باشد
– سهولت ايستادن و نشستن
– نرمي سطح نشستنگاه و پشتي صندلي
همانگونه كه صندلي راحت امكان تغيير وضعيت بدني را فراهم مي كند، پست كار ايستاده نيز كه از طراحي مطلوبي برخوردار باشد، حركت بدني را آسان تر مي كند(كارزار جدِي، 1379).
مشخصات یک مبلمان مناسب و راحت
2-1 – پشتی
به منظور فراهم کردن یک موقعیت مناسب برای نشستن باید در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به کفه صندلی داشته باشیم که تقریبا با زاویه 5 درجه قدرت جابجایی نسبت به وزن فرد را داشته باشد و در نتیجه با تکیه بر پشتی احساس راحتی کامل به فرد دست دهد، زاویه کفه صندلی با پشتی تقریبا باید 105درجه (110-100 درجه) باشد و ارتفاع آن برای نوع متوسط حدود 64.5 سانتیمتر باشد، پشتی باید در ناحیه کمر دارای بر جستگی به سمت جلو باشد که به تدریج به طرف بالا از برجستگی آن کاسته شده و هم تراز سطح پشتی شود(فقيه، 1377).
2-2- نشستن‌گاه
نشستن‌گاه باید به گونه ای باشد که:
الف) در مدت طولانی راحت باشد
ب) از نظر روانی رضایت‌بخش باشد
ج) برای انجام وظیفه یا فعالیتی که باید صورت پذیرد، حالت مناسبی داشته باشد
د) سطح نشستن‌گاه، کم و بیش صاف باشد و بهتر است لبه جلویی آن گرد و مدور باشد
و) لایه پوشاننده سطح آن باید سفت و محکم باشد (در اثر نشستن یک فرد چاق نباید از 2.5 سانتیمتر تغییر وضعیتش تجاوز کند)
ز) لایه پوشاننده در برابر هوا نفوذ نا‌پذیر باشد
ی) طول و عرض آن در حدود 55 در 43.5 سانتیمتر بوده و در اغلب موارد زاویه سطح آن باید دارای شیب 5- 10 درجه باشد.
2-3- ارتفاع صندلی
بهترین وضعیت ارتفاع کفه صندلی جهت نشستن افرادی که دارای رشد کامل هستند حدود 43 سانتیمتر است البته بهتر است صندلی قابل تنظیم در ارتفاع باشد تا به راحتی بتوان ارتفاع مورد نظر برای افراد را به دست آورد.
2-4-  تکیه گاه ساعد
تکیه گاه ساعد حمایت خوبی برای بدن ایجاد کرده و به نشست و بر خاست شخص کمک می‌کند و طول آن نباید بیش از 35 سانتیمتر جلوی پشتی صندلی ادامه داشته باشد وباید ارتفاع آن بین 20 تا 25 سانتیمتر باشد، همچنین عرض آن باید در حدود 10 سانتیمتر بین تکیه گاه‌ساعد و پشتی وجود داشته باشد. صندلی مناسب باید حتی‌المقدور دارای تکیه گاه سر و گردن قابل تنظیم، پشتی قابل نوسان چرخدار، پنج پایه و قفل دار باشد ولی برای نشستن معمولی و بدون فعالیت خاص مثل سالن های انتظار این وضعیت ها ضروری نیستند.
صندلی های راحتی و خانگی
وظیفه صندلی‌های راحتی حمایت از بدن در هنگام استراحت است. از این صندلی نه تنها برای چرت‌زدن و تفکر و آرامش استفاده می‌شود بلکه می‌توان برای مطالعه و تماشای تلوزیون یا صحبت با دیگران از آن استفاده کرد. در این نوع صندلی زاویه سطح نشستن‌گاه یا شیب آن بین 20 تا 26 درجه و زاویــه بین نشسـتن‌گـاه و پشتـی بین 105 تا 110 درجه توصیــه می‌شود، برای تماشای تلوزیون و مطالعه زوایای فوق به ترتیب برابر با 10 و 120 درجه باشد و پشتی آن باید از نوع پشتی بلند یعنی در حدود 90 سانتیمتر باشد، همچنین دارای تکیه گاه سر و گردن بوده، حمایتی مشابه زمانی که دست‌ها به طور طبیعی در پشت سر به هم متصل شده‌اند فراهم آورد، یکی از طرق دست یابی به چنین حالتی متمایل ساختن قسمت بالایی پشتی در حدود 10 درجه به طرف جلو و در واقع به وجود آوردن یک بالش متحرک است.
صندلی های اداری و دفاتر
برای آنکه این گونه وسایل دارای راحتی حداکثر باشند:
در هنگام استفاده باید ران‌ها تقریبا افقی و ساق پاها عمودی و بدن در وضعیت قائم قرار گیرد از این رو ارتفاع صندلی می‌بایست کمی کوتاهتر از ارتفاع رکبی (ارتفاع زانو) باشد.
برای نوشتن، سطح میز تحریر می‌بایست کمی بالاتر از آرنج مشخص باشد و برای تایــپ کردن باید بازوها آزاد بــوده و به طور عمودی در دو طرف بدن آوزان باشــند و ساعدها نیز به طور افقــی قرار گیرند، از این رو ردیف وسط صفحه کلید می‌بایست در ارتفــاع آرنج شخص قرار گیرد. لازم به ذکر است که صندلی‌های دفتری ترجیحا باید دارای ارتفاع قابل تنظیم، قابل قفل‌شدن باشند. ابعاد مناسب برای صنـدلی ومیز تحریر درشکل روبه رو نشان داده شده است.

شکل 2 و 3- ابعاد توافق شده برای صندلی و میز تحریر اداری بر حسب میلیمتر

از موارد بسیار مهم که باید مد نظر قرار گیرد، وجود گیره اوراق و تکیه‌گاه مچ برای تایپیست‌ها و پایانه‌های تصویری و استفاده از سطوح شیب‌دار برای میزها (شیب پیشتهادی 10-15 درجه نسبت به خط افق ) است. لازم به ذکر است بهترین راه‌حل برای دست‌یابی به شرایط مطلوب در دو عمل خواندن و نوشتن استفاده از میز تحریری است که شیب آن توسط فرد قابل تنظیم باشد(صادقي، 1377).
عمده ترین مشکل مبل‌های امروزی گود بودن بیش از حد نشستن‌گاه و کوتاه بودن بیش از حد پشتی برخی از آنهاست،در واقع توصیه  می‌شود اگر قرار است صندلی راحتی، واقعا راحت باشد و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، باید ارتفاع پشتی تقریبا دو برابر عمق سطح نشستن‌گاه باشد . زمانی که از صندلی‌های با قابل تنظیم ارتفاع استفاده می‌شود بدین ترتیب اپراتورهای کوچک اندام و اپراتورهای درشت اندام قادرند سطح میز کار را متناسب با اندازه های فیزیکی بدن خود تنظیم کنند. صندلی‌های ارگونومیکی تهیه شده که ارتفاع سطح نشستن‌گاه آن قابل تنظیم است چنین کارایی دارند(ساندرز، 1378).

3- برخی کاربرد مبلمان‌ها در منزل و سبک‌شناسی مبلمان‌ها
3-1- مبلمان اتاق خواب
اصلي‌‌ترين مبلمان اتاق خواب تختخواب است كه به صورت يك يا دونفره و يك يا دو طبقه ساخته مي‌شود. تختخواب داراي دو پاتختي نيز مي‌باشد كه در طرفين آن قرار مي‌گيرد. ميز توالت در صورت‌هاي مختلف از قبيل يك پارچه با آينه يا دو جعبه و آينه در وسط و يا تك جعبه وجود دارد و جلوه‌ي خاصي را در اتاق‌خواب به وجود مي‌آورد.
3-2-مبل غذاخوری
ميزهاي ويژه‌ي پذيرايي از مهمترين مصنوعات مورد مصرف در مبل غذاخوری است كه به شكل‌های گرد و بيضوی ، چهارگوش و در انواع 4 و 6 و 8 و 12 نفره يا بيشتر ساخته مي‌شود. در محيط‌های با فضای كمتر و با جمعيت كمتر بيشتر از ميزهای تاشو استفاده مي‌شود تا فضای بيشتری جهت مانور در آن قسمت باشد. گاهاً ممكن است ميزها چند تكه ساخته شوند و بر مرور اين ميزها كنار يكديگر قرار گيرند كه در مورد خانواده‌هاي پرجمعيت اين گونه است .
3-3-مبلمان اتاق نشيمن
طريقه‌ی چيدمان مبل در منزل تا حدودی سليقه‌ای است و تعدادي از مبل‌ها نيز از پيش براساس چيدمان طراح، ‌طراحي شده‌اند كه بستگی به وضعيت قرارگيری ديوارها و معـماری خانـه دارد كه به صورت L مانند و يا دور هــم و متمركـز قرار می گيرند(حبيبی، 1377).

4- دگرگونی در طرح مبل
مبلمان به صورتي كه با آن آشنايي داريم از دگرگوني و تغيير شكل چهارپايه‌ها، نيمكت‌ها، صندلي‌ها و ميزهاي ساده حاصل شده و اين دگرگوني در طول زمان و به تدريج بوده است. امروزه سعي بر اين است كه بعضي از طرح‌هاي اوليه گذشته تقليد شده و يا بصورت كمي اصلاح شده ساخته شوند مي‌توان بعضي از اين نتايج را عالي و برخي از آنها را يك تقليد ضعيف دانست.
4-1- سبك ژاكوبی
ژاكوبی يك سبك مبلمان انگليسی است كه در فاصله‌ی سالهای 1608 تا 1688 شكل گرفته است. مشخصاتی كه اين سبك دارد او را منحصر به فرد كرده است. صندلی بلوطی با پشتی بلند و پايه‌های كنده‌كاری شده‌ی ظريف و تشكچه‌های كفی با پوشش مخمل اسپانيايی معرف كليه‌ی تناسب‌ها و خطوط اين نوع مبلمان است.

شکل4 – سبك ژاكوبی

4-2- سبك استوارت
از تشكچه‌ی نرم مبلمان چاكوبی اوليه، ‌مبلمان با پوشش پارچه‌ای سبك استوارت پديد آمد. در اين سبك شكوه، سبك و ظرافت فوق‌العاده كار نتيجه پيشرفت‌های درودگری بوسيله‌ی شخصی به نام گرين لينگ گيبنز و مدرسه‌ای بود كه بوسيله‌ی وی تأسيس يافت.
4-3- سبك توماس شراتون
در سالهاي 1751 تا 1806 شراتون يكي از مهمترين طراحان مبلمان در نيمه‌ی دوم قرن هجدهم محسوب می گردد و با اينكه خود مبل ساز بود احتمالاً هرگز يكی از طرح‌هاي خود را نساخت. بيشتر صندلی های وی ظاهری با ظرافت زنانه داشتند ولي به علت دانش مبل‌سازی وی ، همه‌ی آنها از استحكام قابل ملاحظه‌ای برخوردار بودند. شراتون قسمتی از اطلاعات خود را از سبك فرانسوی لوئی شانزدهم به عاريت گرفت ولی نفوذ آن بر روی طرح، فوق‌العاده بود. كتاب وی به نام «كتاب ترسيمی كابينت‌سازها  و مبل‌سازها» در سال 1793 چاپ شد.

در اين زمان ماهاگونی به نفع چوب اقاقيا، چوب مخطط و چوب لاله درختی امريكايی ، كنار گذاشته شد. منبت‌كاری با چوب‌های روشن‌تر نيز در كارهای وی وجود مبلمان اواخر اين دوره دكوراسيون بيش از حدی را داشته ولی نسبت به مبلمان اوايل دوره كوچكتر و راحت‌تر بود. در طرح لويی شانزدهم از هنرمندان گذشته استفاده شد و به كار، زيبايی و سادگی بيشتری منتقل گرديد. در اين دوره خطوط راست جای سبك‌های كنده‌كاری شده‌ی شلوغ را گرفتند. طرح مشهور دو امپراتور آخر اين دوره‌ جی – ريزنر بود.

4-4- سبك دانكن فايف  (1768- 1874)
دانكن فايف در اسكاتلند بدنيا آمد ولي اولين طراح مشهور مبلمان در امريكا گرديد. در كارهاي اوليه وی نفوذ سبكهای آدام و شراتون منعكس است و در طرح‌هاي فايف و تعادل و استقامت ساختمانی و جنبه‌های اقتصادی پيش‌بينی شده است. مشخصات بارز طرح‌هاي وي عبارت‌انداز: استفاده از شكل چنگ به عنوان پشتي و كنده‌كاري‌هاي تو‌رفته و برآمده‌ي استوانه‌اي در روي پايه‌ها و دسته‌ها، پايه‌هاي پنجه‌اي برنجي و كنده‌كاري برگي و يك تكه‌ي بارز ديگر در سبك وي را مي‌توان انحناي رو به خارج پايه‌هاي صندلي‌ها و ميزها دانست.
شکل 5 – سبک ملکه آن
4-5- سبك‌هاي مدرن
از جنگ جهاني دوم به بعد طراحان مبلمان توجه بيشتری را به مطالعه كارهای استادان گذشته ايتاليا و هلند و انگلستان و امريكا نموده‌اند.
طراحان مبلمان با توجه به موارد زير به كار خود در اين سبك می پردازند.
هر قطعه از مبلمان بايد كاري را انجام دهد و در همان حال بايد از نقطه نظر هنري رضايت بخش باشد. بافت چوبها با دقت زيادي به هم تطبيق داده شوند، پايه‌های كلفت تغيير نموده و تزئين آنها مجدد گردد. وجود مواد متنوع و جديد موجب پيدايش فرم‌ها و سبك‌هايي شده‌اند كه خود عامل خلق طرح‌هاي جديدتري گشته و مي‌گردند.
شکل6 – سبک مدرن
5- استانداردسازی طراحی
در طراحی مبلمان‌های چوبی بایستی استانداردهای موجود را هم مورد نظر قرار دهیم به این نحو که بایستی با توجه به ابعاد و استاندارد های بدن یا همان انتروپومتری بهترین طراحی را انجام دهیم تا راندمان و بهره‌وری از آن کالای چوبی افزایش یابد.

تعريف استاندارد
با بيان ساده مي‌توان گفت كه هدف از استاندارد اطمينان از تطبيق مشخصات كالاي توليد شده است با آنچه كه تعيين شده است، اعتقاد عمومي بر اين است كه استاندارد كردن كارايي را افزايش مي‌دهد، واقعيت نيز چنين است زماني كه كارها در حجم و تعداد زياد انجام می‌گيرد استفاده از قانون تكرار پذيري كمك بزرگي در افزايش كارايي مي‌كند.

استاندارد در صنعت مبلمان
در بعضی از زمینه های طراحی که کمتر درمعرض فشارهای تجاری یا تغییرات سبکی بودند، استاندارد کردن جلوه کاملتری پیدا می‌کرد. در این زمینه قسمتهایی از صنعت مبلمان‌سازی را می‌توان مثال زد که در عین حالدچار انقلاب تکنولوژیک می‌شدند.
در قرن نوزدهم در ایالات متحده، ماشین آلاتچوب بری از نظر توانایی، گسترش فوق العاده ای یافته بودند. در نتیجه امکان دستیابیبه انواع تخته، ماهیت مبل‌سازی را به کلی تغییر داد. در اوایل قرن بیستم،تکنولوژی الوارسازی به مرحله‌ای رسیده بود که محصولات جدیدی همچون تخته سه‌لا،ورقه تخته، تخته‌خرده‌چوب و فیبر به مقدار زیاد در دسترس قرار گرفتند. سازمانهایاستانداردهای ملی، مشخصات ابعاد این تخته ها را تعیین می‌کردند. یعنی اندازه برش تخته‌ها را با طرحهای استاندارد تطبیق می‌دادند و همچنین مشخصات کیفی آنها را کهنشان دهنده ترکیبات، استحکام و کاربردهای متفاوت آنها بود، معین می‌کردند. با گسترشمفهوم استاندارد کردن، پیامدهای این فرایند، اشکال سه بعدی را نیز در بر می‌گرفت. در نتیجه محصولات نهایی ساخته شده از چوب هم استاندارد شدند و برای فضا، واحداستانداردی تعیین کردند و آنرامدول نامیدند.مبلمان مدولار شامل مجموعه ای ازقطعات است که برای منظورهای متفاوت و طبق ابعاد استاندارد ساخته شده اند و می‌توانآنها را با فضاهای موجود و نیازهای مصرف کننده سازگار کرد.

در دهه 1880،ورنیک O.H.L.  Wernicke  مجموعه ای ازجاکتابی‌های یک‌پارچه را ساخت که از هر چهار طرف به هم متصل می‌شدند. اما تا دهه1920، یعنی زمانی که چندین شرکت امریکایی و آلمانی اقدام به عرضه مبلمان تلفیقی کردند،این ایده رواج عام نیافت. نمونه بارز این طرح، مجموعه ماسترینگ است کهکارل نیس  آنرا به بازار آلمان عرضه کرد . شکل قطعات اغلب مستطیلی و بسیار ساده بود.
6- اصول طراحی مبلمان
انسان در طول تاریخ اشیایی را با استفاده از تناسب مرتبط با بدن خود خلق نمود تا مورد استفاده قرار دهد و این مساله باعث پیدایش علم طراحی شد. گسترش و پیشرفت سریع تکنولوژی و شهر نشینی موجب شد تا علم طراحی نیز دائما در حال تغییر و تحول باشد. اگر مدل یا طراحی در یک دوره مورد توجه قرار گیرد به این دلیل است که بر اساس نیازهای زمان خود طراحی شده است. از این رو طراحی‌های دکوراسیون و مبلمان و الگو های آن همواره با تغییرات کلی و جزئی همراه هستند، یکی از این تغییرات استفاده از اصول ارگونومی در طراحی مبلمان است. در نتیجه بایستی به گونه‌ای طراحی شود که مطابق با خواسته درونی انسان باشند.
در طراحی مبلمان‌ ها و همچنین دکوراسیون‌های‌چوبی از نرم‌افزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که هر یک قابلیت های گوناگونی دارد حال می‌توان با توجه به شناخت کامل از انتروپومتری بدن ( که بسته به نوع اپراتور که ممکن است از لحاض بدنی متفاوت باشد) می‌توان بهترین مبل و سازه چوبی را طراحی نمود البته نکات ارگونومی هم می‌بایست در این گونه طراحی ها لحاظ گردد.
طراحی دکوراسیون و مبلمان همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌ها می‌باشد و برخلاف تصور برخی شامل بسیاری از وسایل و نه فقط مبل راحتی اتاق نشیمن یا مبل رسمی اتاق پذیرایی است.

یکی از مهم ترین المان های مبلمان در بیشتر فضاها صندلی است که در واقع توجه به طراحی آن، سرآغاز گرایش به طراحی مبلمان هم هست. «صندلی» یا شاید هم «سندلی» در تعریف، همان چهارپایه کوچک پشتی داری است که روی آن می‌نشینند. گرچه صندلی‌های امروز در زندگی ما گاهی چهارپایه، گاهی پشتی و گاهی هم هیچ کدام را ندارند، بنابراین هدف اصلی از این نوع طراحی، بالا بردن زیباسازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی و همچنین حضور موفق در بازار های جهانی می‌باشد.

طراحی و کارکرد سه گانه
معمولا در دنیای طراحی مبلمان و دکوراسیون از سه کارکرد صحبت می‌شود:
الف: کارکرد استتیک
فاکتورهای عمده در قضاوت کارکرد استتیک تاثیرات متقابل فرم‌های اصلی و فرم‌های جانبی می‌باشد. ولی فاکتورهایی مثل رنگ، مواد و سطوح باعث (خوش آمدن) و یا (خوش نیامدن) از آن محصول می‌گردد. تلاش طرح در ایجاد عامل (خوش آمدن) از محصول در بیننده و یا استفاده‌گر است. چرا که زمینه ای برای خرید محصول می‌گردد.
ب: کارکرد سمبلیک
این کارکرد بیشتر در جهت هماهنگی تیپ عمومی استفاده گر و محصول صحبت می‌کند، آیا محصول به دارنده آن می‌آید ؟ آیا این محصول از نظر اجتماعی، دارنده خود را در کلاس های اجتماعی خاصی نشان می‌دهد و یا نه ؟ سطوح سمبلیک دارای خاصیت‌های وابسته به زمان و قابلیت تغییر با مد هستند.
ج: کارکرد عملکردی
این کارکرد در مورد قابل استفاده بودن محصول در عمل سئوال می‌کند. این کارکرد روشن می‌کند که در چه شرایطی و ابعادی، یک محصول به اهداف خود دست می‌یابد. و اساسا یک محصول قابلیت و کارایی لازم را جهت انجام وظیفه خود دارد یا نه ؟
در اینجاست که بحث استفاده از ارگونومی در طراحی مطرح می‌شود که به خصوصیات فیزیکی و روانی انسان بعنوان استفاده‌گر و یا انجام دهنده کار می‌پردازد. به نحوی که خصوصیات محل کار و یا استفاده از محصول را با شرایط انسان هماهنگ می‌سازد تا انجام‌کار و یا پروسه استفاده و مصرف به شکلی بهینه صورت پذیرد. ارگونومی خصوصا بر طراحی مبلمان و دکوراسیون نظر ویژه‌ای دارد.
مدل ارگونومی ، نمونه‌ای با ابعاد واقعی است که بر روی آن، کیفیت ارگونومی آزمایش می‌گردد. برای مثال: نحوه در دست گیری وسیله، نحوه نشستن و قرارگیری اپراتور، میزان راحتی مبلمان و تنظیم راحت آن، ارزش بالای استفاده و عدم استفاده از تزئینات، طول عمر زیاد ایمنی و استفاده از ارگونومی، اعتبار نا محدود زمانی و روش تولید مناسب که فرم خوب این مشخصه‌ها را ملاک قرار می‌دهند.
طراح خوب بایستی بتواند آنچه در پی گفتن آن است، خوب بیان کند، قادر باشد ارتباط بین فاعل و مفعول را برقرار نماید و بدینوسیله استفاده‌گر می‌تواند از میان دهها محصول متفاوت با عملکرد مشابه، محصول بهتر را تشخیص داده و به دیگر محصولات اهمیتی ندهد. دنیای طراحی صنعتی نیز باید از اصول ارگونومی در طراحی محصولات به خصوص مبلمان و دکوراسیون تبعیت کند.
طراحان ماهر و زبر‌دست دکوراسیون، هم احساس زیادی را با مصرف کنندگان و محیط‌هایی که در طراحی آنها تاثیر می‌گذارند، از خود نشان می‌دهند. آنها باید در حین طراحی، خود را جای مصرف‌کنندگان گذاشته و با درک ویژگیها و احساسات آنها اقدام به طراحی کنند. آنها باید با آگاهی کامل از خصوصیات مصرف کننده و تفاوت های شخصی بین آنها و همچنین به وسیله تکنیک‌های تحقیقی که می‌تواند در طراحی آنها تاثیر بگذارد، آموزش دیده باشند.
درصنعت، ما باید شاهد افزایش نمونه‌هایی از طراحی ارگونومیست مجرب باشیم که با مشاورین متخصص در امر ارگونومی در ارتباط هستند و به وسیله آنها آموزش می‌ببینند. حال با دانستن ارزش ارگونومی و تاثیر آن بر توسعه طراحی، موفقیت بازار نیز به مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند.
ويژگي های مبلمان مناسب
مبلمان مناسب باید دارای برخی ویژگی‌های خاص باشند، از جمله موارد زیر:
1- مبلمان مقدم بر هر چيزی يك وسيله‌ی استراحتی و مفيد است
2- در ساخت مبلمان باید از خصوصيات مواد به بهترين نحوی استفاده ‌شود .
3- براي تهيه‌ي بافت‌ها و طرح‌هاي زيبا و جبران فقدان تزئينات از روكش‌ها استفاده مي‌شود .
5- براي راحتي عمل نظافت اطاق، مبل‌ها پايه‌دار ساخته مي‌شوند و در آن از به كار گرفتن دسته‌ها و گيره‌های برجسته خودداری مي‌شود .
6- براي انعكاس خصوصيات بد چوب، جلاها را با رنگهاي طبيعي استفاده مي‌كنند
7- پارچه‌ي مبل معمولاً از منسوجات با بافت خشن و با طرح‌هاي هندسي انتخاب مي‌شود به طور كلي مبلمان مدرن براي تأمين نيازهاي عصر حاضر با روشهاي عملي‌تر ساده‌تر ساخته مي‌شوند
8- رضايت­مندي مصرف کننده از طرح ظاهري مبلمان
9- امكان ايجاد تنوع درچيدمان
10- قابليت جابه‌جائي آسان بدون نگرانی از شكستن اسكلت و باز شدن دوخت و بخيه­ ها
11- مصونيت در برابر آفات چوب (نوع چوب مصرفی)
12- استحكام اتصالات و ابزار و يراق مصرفی
13- نگرانی نداشتن از ايجاد ترك ياكج‌ شدن اسكلت به دليل تغييرات مكانی (از مناطق مرطوب به خشك و بالعكس)
14- قابليت نظافت آسان پارچه بدوننگراني از آسيب­ ديدگی
15- پوك نشدن سريع اسفنج يا فوم به كار رفته در داخل كار و حتی فنرهای مصرفی در مبلمان
7- آنتروپومتری
آنتروپومتری ، به سنجش ابعاد فيزيكی بدن و كاربرد داده های ابعادی در اصلاح شرايط فيزيكی ايستگاه‌های كار می پردازد و از آنجایی كه يكی از دلايل فشارهای وارده بر اندام‌ها، عدم تطابق ابعاد محل كار با ویژگی هايی ابعادی بدن كارگر يا كاربر می باشد ، داده های آنتروپومتريك را می توان به طور مؤثری در طراحی  تجهيزات ، ايستگاه‌های كار ، ابزارآلات و محصولات بكار بست . لازم به يادآوری است كه برای محاسبات آنتروپومتريك ، اغلب از جداولی كه قبلا برای اين منظور تهيه گرديده است ، استفاده میشود. اما بايد خاطر نشان كرد كه مردم هر منطقه خاصی ، دارای اندازه‌‌‌های آنتروپومتريك ويژه خود می باشند كه بايد در تعيين اندازه‌های لازم در محيط كار و ابزار كار لحاظ گردد. ولی متاسفانه در كشور ما هنوز داده های آنترومتريك در دست نيست و براي طراحی يك محيط كار به ناچار از داده هاي آنتروپومتريك ساير كشورها (بويژه از داده های آنتروپومتريكی كه توسط ناسا تهيه شده است) استفاده مي‌شود (Marine, P6100.3).
با توجه به اينكه اندازه‌های رسمی و تائيد شده‌ای برای مردم كشورمان در دسترس نمی باشد، بنابراين اكثر كارشناسان ارگونومی با توجه به اشتراكات قومی و نژادی ميان نژادهای ايرانی و آلمانی (ايندوژرمن)، داده های  ـ آنتروپومتريك آلمانی را برای استفاده در كارهای تحقيقاتی كشورمان توصيه مي نمايند. استفاده از اين داده ها در كشورِ ما مسلما با مشكلاتي روبرو خواهد شد؛ زيرا اين داده ها، با شرايط اقليمي و قد و قامت مردم كشور ما تدوين‌نشده است و ممكن است با اندازه هاي مردم كشور ما اختلاف هايي داشته باشد. جدول 1 و شكل 7 داده‌هاي فوق را نشان مي‌دهند (هلاندر، 1375).

جدول 1 – ابعاد آنتروپومتريك بدن انسان كه هر گونه طراحي بايد بر اساس آنها انجام گيرد. ( اندازه هاي مربوط به مردم كشور آلمان ـ ابعاد بر حسب سانتيمتر ) (فيزنت، 1375).

شكل 7 – ابعاد آنتروپومتريك مشخص شده در جدول 1 (هلاندر )

برچسب:ارگونومی, استاندارد, طراحی, مبلمان‌ چوبی,

Polycarbonate , پلی‌کربنات

Polycarbonate , پلی‌کربنات

Polycarbonate , پلی‌کربنات

پلی کربنات(به انگلیسی: Polycarbonate) از خانواده پلی

مرهای ترموپلاستیک است. و به گستردگی می‌تواند در قالب سازی و تغییرات حرارتی کاربرد دارد. این نوع پلاستیکها به گستردگی در صنایع شیمیایی نوین کاربرد دارند

Polycarbonates (PC) are a group of thermoplastic polymers containing carbonate groups in their chemical structures. Polycarbonates used in engineering are strong, tough materials, and some grades are optically transparent. They are easily worked, molded, and thermoformed. Because of these properties, polycarbonates find many applications. Polycarbonates do not have a unique Resin identification code (RIC) and are identified as “Other”, 7 on the RIC. Products made from polycarbonate can contain the precursor monomer bisphenol A (BPA). Polycarbonate is also known by a variety of trademarked names, including Lexan, Makrolon, and others.

منبع ویکی پدیا : پلی کربنات


درباره پلی کربنات 

پلی کربنات در دکوراسیون و ساختمان

پلی کربنات در دکوراسیون و ساختمان , سقف کاذب و سقف پلی کربنات

پلی کربنات در دکوراسیون و ساختمان

مقدمه
پلی کربنات سخت ترین ماده شفافی است که به عنوان گزینه‌ای مناسب بجای شیشه در بخش‌های مختلف ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رزین پلی کربنات در سال ۱۹۵۳ میلادی توسط دکتر دانیال فاکس در کمپانی جنرال الکتریک پلاستیک ساخته و در سال ۱۹۵۸ به طور انبوه برای اولین بار به بازار عرضه گردید. انواع ورق‌های ساخته شده نیز در سال ۱۹۶۸ تولید و روانه بازار شد. تنوع ساختاری ورق‌های پلی کربنات امکان استفاده از آن را بر روی هر نوع سازه و در جوار هر نوع مصالح ساختمانی به راحتی فراهم نموده است و کاربردهای وسیعی را ایجاد می‌کند. تنوع رنگ این ورق، قابلیت سایه پذیری و عبور نور آن را به میزان ۳۵ تا ۸۲ درصد امکان‌پذیر می‌نماید که از نظر طراحی و هماهنگی با رنگ سایر مصالح از گستردگی خاص برخوردار می‌باشد. ورق پلی کربنات مسطح، ظاهر مشابه شیشه به ابعاد ۰۵/۳*۰۵/۲ متر تولید می‌گردد. این ورق دارای یک لایه ضد uvبرای محافظت در برابر نورآفتاب می‌باشد. می‌توان ورق با دوطرف ضد uv نیز سفارش داد، این ورق در ضخامت‌های ۱۰،۱۲،۲،۳،۴،۶،۸ میلی‌متر تولید می‌شود وعلاوه بر بیرنگ (رنگ شیشه‌ای) دارای تمام رنگ‌های اصلی (برنز، آبی، شیری، زرد، قرمز، سبز) می‌باشد. این ورق فقط از دوقسمت طول و عرض قابلیت خم شدن دارد، ومزیت آن سبک بودن آن است. کاربرد این ورق در انواع پوشش سقف‌ها، پارکینگ‌ها، سقف کاذب و دیواره‌های سوله و… می‌باشد.

عوامل جوی مانند طوفان و تگرگ و حوادث طبیعی مانند زلزله از مهم ترین عوامل در تعیین و انتخاب مصالح ساختمانی مناسب می‌باشد که با توجه به شفافیت و ضربه پذیری و مقاوم بودن ورق پلی کربنات، استفاده از این ورق در لیست مصالح ساختمانی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. سبک بودن وزن ورق پلی کربنات علاوه بر عدم تحمیل وزن اضافه به سازه موجود که خود عامل بسیار مهم در مورد مقاومت در برابر زلزله نیز می‌باشد، در حمل و نقل آن نیز نقش به سزایی دارد چه امکان انتقال آن در تعداد بسیار با وزن بسیار کم از هزینه متعلقه و تردد مربوط به آن می‌کاهد. با توجه به مسئله عدم تبادل حرارتی، کاهش هزینه انرژی در فصول مختلف چشمگیر است که این خود در مناطق سردسیر و گرمسیر و یا حتی معتدل با توجه به اهمیت بهینه‌سازی میزان مصرف سوخت و انرژی الکتریکی از مهمتریت خصوصییات این ورق می‌باشد. سر و صدا و مزاحمت حاصل از آن همیشه از عوامل مهم در تأمین فضاهای امن از نظر مزاحمت صوتی بوده است. ورق پلی کربنات با ضخامت‌ها و لایه‌های مختلف عامل موثر در تأمین اینگونه فضاها می‌باشد. اشعه ماوراء بنفش به عنوان اشعه سرطان زا مؤثر بر سلامتی موجودات زنده و به عنوان از بین برنده رنگ اجسام شناخته می‌شود در پناه ورق‌های پلی کربنات به علت دارا بودن لایه ضد عبور این اشعه، فضایی سالم و قابل اطمینان ایجاد می‌گردد. مشکل تمیز نگاه داشتن نماها و یا سقف‌های شفاف ساختمان‌ها همیشه وجود داشته که در مورد ورق‌های پلی کربنات با توجه به خصوصیت آنتی استاتیک بودن لایه خارجی آن، گرد و غبار و دوده معلق در هوا جذب سطح ورق نشده و با اولین شستشوی ساده و یا باران به راحتی پاکیزه می‌گردد. ضربه پذیری و نشکن بودن ورق پلی کربنات موجب فراهم کردن فضایی عاری از خطر در برابر سقوط اجسـام می‌گردد.

صرفه اقتصادی پلی کربنات
از جمله مزیتهای پوشش پلی کربنات به جای شیشه هزینه کمتر ونیز وزن سبک تر آن می‌باشد. همچنین مقاومت بالای آن نسبت به پلاستیک باعث تقاضای روزافزون آن به عنوان پوشش در صنعت گلخانه گردیده است. پوشش پلی کربنات اغلب جهت پوشش قسمت‌های جلو، عقب و نیم دایره‌های مربوطه و یا کناره‌ها و سقف گلخانه درصورت تقاضای مشتری درنظرگرفته می‌شود. ورقهای پلی کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه جویی در انرژی می‌شوند. بطوریکه در تابستان از ورود گرما به داخل جلوگیری کرده و در زمستان مانــــع خروج و هـدر رفتن گرمــــــای داخـل می‌شوند.

معایب
ورق پلی کربنات نیز مانند هر ساخته دست بشر دارای معایبی می‌باشد. علیرغم تمامی محاسن ذکر شده از ورقهای پلی کربنات، یکی از بارزترین معایب آن را می‌توان به گرمایش بیش از حد فضای زیرین این ورقها خصوصاً در ماههای گرم سال اشاره کرد. در هنگام آتش‌سوزی اگرچه شعله‌ور نمی‌شود ولی دودزا می‌باشد. در کنار شفافیت مشابه شیشه، از مسئله خش پذیری سطح ورق نیز نمی‌توان دوری کرد که خود باعث کدر شدن سطح ورق و خدشه دار شدن دید می‌گردد. با خصوصیات بسیاری که در این محصول وجود دارد، بهای گران آن اجتناب ناپذیر است، چون بهای ماده اولیه و بخصوص پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش خود از ارقام قابل توجه در این امر می‌باشد.

مشخصات فنی و فیزیکی
ابعاد ورقهای ساده

ضخامت ۲ تا ۱۲ میلی‌متر
حداکثر عرض ۲۰۵۰ میلی‌متر
طول بنا به درخواست مشتری
سایز استاندارد: ۳۰۵۰ * ۲۰۵۰ میلی‌متر
ورقهای چندجداره

ضخامت ۴-۶ میلی‌متر دوجداره
ضخامت ۸-۱۰ میلی‌متر دو جداره
ضخامت ۱۶ میلی‌متر سه جداره
حداکثر عرض ۲۱۰۰ میلی‌متر
طول بنا به درخواست مشتری
ویژگی صفحات پلی کربنات
خواص شیمیایی
ورقهای پلی کربنات در درجه حرارت اتاق، ودر مقابل اسیدهای الی و معدنی، روغنها و محلول نمکهای خنثی، هیدروکربنهای آلیفاتیک و الکلها مقاوم می‌باشند. مقاومت شیمیایی این ورقها در مقابل بسیاری از مواد پاک کننده درزگیرها و چسب‌های موجود در بازار با توجه به نتایج آزمایشهای متعدد محرز گردیده است.

مقاومت در برابر ضربه و خراش
مقاومت ضربه‌ای ورقهای پلی کربنات ۲۵۰ برابر شیشه هم ضخامت با آن می‌باشد. انواع ورقهای پلی کربنات در برابر خش و خراش در شرایط بسیار سخت آزمون، مقاومتی نزدیک به شیشه از خود نشان می‌دهد.

مقاومت در برابر کشش و خمش (انعطاف‌پذیری)
مقاومت کششی ورقهای پلی کربنات بیش از ۷۰ نیوتن بر میلیمتر مربع (N/mm²) در حد تسلیم فیزیکی این ورقها می‌باشد، مقاومت خمشی این ورقها در حدود ۲۵۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع (N/mm²) می‌باشد که از مقاومت مطلوبی به شمار می‌روند.

عایق حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی
ورقهای پلی کربنات نور خورشید را جذب و در نتیجه هزینه تهویه مطبوع را در فصل گرما کاهش می دهنداین ویژگی در زمستان نیز باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شده و به دلیل خاصیت عایقی بهتر نسبت به شیشه، سالیانه می‌توان به میزان ۳۰ لیتر سوخت مایع به ازاءهر متر مربع صرفه جویی نمود.

خود خاموشی و اشتعال ناپذیری
ورقهای پلی کربنات آتش نمی‌گیرد، شعله‌ور نمی‌شود و در دمای بالای حریق به آرامی ذوب می‌شود و مانع گسترش آتش شده و به صورت خود به خودی خاموش می‌شود.

مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش UV و سایر شرایط جوی
این محصول به دلیل دارا بودن پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش UV در مقابل این اشعه از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و رنگ آن در اثر تابش اشعه خورشید تغییر نمی‌کند و ویژگی شفافیت خود را در مدت زمان طولانی حفظ می‌کند.

موارد مصرف
در صنایع اتومبیل جهت تزئینات داخلی خودرو، ساخت داشبورد و متعلقات آن، ساخت سپر و پانلهای داخلی و شیشه‌های چراغ اتومبیلهای مدرن، در صنایع بهداشتی و پزشکی جهت ساخت بطری‌های شفاف برای بسته بندی مواد غذایی و داروئی، ساخت انواع عینکهای طبی و صنعتی و همچنین تهیه لنزهای چشمی در رنگهای مختلف، لوازم دیالیز، آندوسکوپی و انتقال خون و ساخت آمپول بدون سوزن، در صنایع برق و کامپیوتر جهت ساخت کانکتورهای الکتریکی، لوازم الکتروتکنیک، ساخت دیسکهای فشـرده (CD)، DVDها، تزئینات و پوشش کامپیوترها، و در صنایع ایمنی جهت ساخت کلاه ایمنی، عینک‌های ایمنی، ماسکهای گاز و پوشش‌های محافظ و همچنین در صنایع نظامی جهت ساخت شیشه‌های مقاوم جلوی هواپیماهای شکاری و ساخت شیشه‌های ضدگلوله کاربرد دارد.

روش تولید
بخشهای مختلف واحد تولید پلی کربنات

سنتز پلی کربنات
شستشوی محلول پلی کربنات
بازیافت حلال
تبخیر و گرانول سازی
تصفیه اولیه گازهای خروجی
ایستگاه دمنده‌ها و مخازن میانی محصول پلی کربنات
بسته بندی و انبار محصول پلی کربنات
قسمت آلیاژسازی پلی کربنات و بسته بندی و انبار محصول آلیاژ شده


 

موارد کاربرد

 • ساختمان سازی
 • صنعت حمل و نقل
 • کاربردهای شیشه
 • عملکرد شیشه ایمنی
 • پنجره سقفی، پارتیشن بندی، گنبدهای تزیینی، اتاقک سازی
 • استادیوم‌های فضای باز یا بسته
 • پوشش استخر
 • پوشش گلخانه
 • پوشش سقف پاساژ و بازارچه
 • پوشش نورگیرهای انبارها
 • پوشش نورگیرهای سالنهای اجتماعات

نحوه عملکرد این ورقها به گونه‌ای است که در تابستان خصوصاً در مرداد ماه که خورشید بصورت کاملاً عمود می‌تابد، این ورقها با بازگرداندن مقدار قابل توجهی از نور خورشید از گرمایش بیش از حد محیط زیرین جلوگیری می‌کند و در سایر فصول نسبت به تغییر زاویه تابش خورشید، میزان گذر نور و گرما نیز تغییر می‌کند، به طوری که در فصل زمستان که خورشید کاملاً مایل می‌تابد، بیشترین گذر نور از سطح فوقانی به فضای داخل را ممکن می‌سازد.

منابع

 • ویکی‌پدیای انگلیسی
 • گرداوری فن و هنر ایران زمین
WhatsApp us