ترسیده ای

هنگامی که در حیات وحش گم شده و مثل بچه ها ترسیده ای و مرگ در چشمانت خیره شده است و به قول هویل به زخمی دردناک بدل شده ای می خواهی هفت تیرت را بکشی و خودت را خلاص کنی اما قانون مردان می گوید : (( تا سر حد امکان بجنگ )) به هنگام گرسنگی یا اندوه ، عصبانی شدن چه آسان است...
WhatsApp us