هنگامی که در حیات وحش گم شده و مثل بچه ها ترسیده ای
و مرگ در چشمانت خیره شده است و به قول هویل به زخمی دردناک بدل شده ای
می خواهی هفت تیرت را بکشی و خودت را خلاص کنی
اما قانون مردان می گوید : (( تا سر حد امکان بجنگ ))
به هنگام گرسنگی یا اندوه ، عصبانی شدن چه آسان است …
سخت است جهنم را به عنوان صبحانه خوردن
از این بازی خسته شده ای !  (( بسیار خوب ، ادامه بده ، خجالت دارد!))
تو جوان و شجاع و سرزنده ای
می دانم  (( با تو بد تا کرده اند)) اما هیچ مگو
تکانی بخور، با تمام توان تلاش کن و بجنگ
تنها با تلاش می توانی پیروز شوی
پس ترسو مباش ، ای کهنه سرباز
فقط استوار باش،کنار رفتن آسان است،
روحیه خود را حفظ کردن مشکل است.
گریستن و پذیرفتن شکست و سپس مردن کار ساده ای است. عقب نشستن و به گوشه
ای خزیدن کار ساده ای است.
اما جنگیدن و جنگیدن در حالی که امیدی به پیروزی نیست
چرا باید بهترین راه باشد!
هر چند از راه ، خسته و ناتوان بازگردی
مجروح و شکست خورده و هراسان
یک بار دیگر تلاش کن، ساده مردن آسان است
زندگی را ادامه دادن مشکل است.
رابرت سرویس
WhatsApp us