تربیت کودک در منزل ( مردهایی که مرد نیستند )

تربیت کودک در منزل جامعه ؛ خانواده چگونه ، با فرزندانی که هیچ کاری در منزل انجام نمی دهند و هیچ احساس مسئولیتی نمی کنند ، برخورد کنیم ؟ مردهایی که مرد نیستند گاه تصور می کنم همسرم فراموش کرده که ازدواج کرده و صاحب فرزند است. او کاملاً خود را از وظایف و مسئولیت هایی که...
WhatsApp us