گورکانیان

گورکانیان

فهرست پادشاهان گورکانی هند گورکانیان هند Mughal Empire Flag of گورکانیان امپراتوری گورکانی در سال ۱۷۰۰ میلادی (مناطق آبی نشان دهنده قلمرو ماراتها می باشد.) زبان پارسی در دربار گورکانیان رواج یافته بود و خوش نویسان، نگارگران و معماران ایران روحی تازه به تمدن کهن هند...
WhatsApp us