مخبرالسلطنه

مخبرالسلطنه

مهدی‌قلی هدایت (ملقب به مخبرالسلطنه) دوره قاجار٬ دوره پهلوی میدان هدایت ، خیابان هدایت ، محله دروس  حاج مهدیقلی خان هدایت «مخبرالسلطنه» سومین پسر علیقلی خان مخبرالدوله و نوه رضاقلی خان هدایت، در هفتم شعبان ۱۲۸۰ه. ق. در تهران متولد شد. در سن ۱۴ سالگی و پس از فرا گرفتن...
WhatsApp us