ارتباطات ؛ زبان فیل ها کشف شد !

ارتباطات ؛ زبان فیل ها کشف شد !

ارتباطات ؛ زبان فیل ها کشف شد ! (زبان محرمانه فیل‌ها کشف شد) زبان فیل ها کشف شد !  ارتباطات ؛ زبان فیل ها کشف شد ! زیست شناسان با استفاده از میکروفونهای فوق حساس موفق به کشف اصواتی با فرکانسهای بسیار پایین در میان فیلها شدند که این جانداران از آن در زمانهای ویژه...
WhatsApp us