سبک های هنری

سبک های هنری

گروه مستقل تیمی کوچک و غیر متشکل که طی دهه1950 در موسسه هنر معاصر لندن به فعالیت پرداختند . این گروه اولین بار در زمستان 3-1952 به هدف برپایی گردهمایی پژوهشی برای بحث در خصوص روش های نقاشی تشکیل گردید . هنرمندان  عضو گروه ریچارد همیلتون و ادوارد پائولوزی بودن. مرحله...
WhatsApp us