سونای خشک مجتمع پالادیوم

سونای خشک مجتمع پالادیوم

سونای خشک مجتمع پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری پالادیوم سونای خشک مجتمع تجاری...

پالادیوم

پالادیوم (یونان و روم باستان) تندیس Pallas Athena به ویژه مجسمه‌ی او در شهر تروا لغت نامه دهخدا پالادیوم . (اِخ ) مجسمه ٔ چوبین پالاس که بنابر اساطیر یونانی طالع شهر ترواده بحفظ آن منوط بود و اولیس و دیومد به ربودن آن دست یافتند. و بروایتی دیگر اِنه آنرا هنگام آتش...
WhatsApp us