چوب کاج روسی ( کاج ساسنا )

چوب کاج روسی ( کاج ساسنا )

چوب کاج روسی ( کاج ساسنا ) کاج های از ساحل Slavyanka (حوضه نوا)، منطقه لنینگراد، روسیه پوست در یک درخت بالغ. تصویر گیاه شناسی از کتاب کوهلر کاج اسکاتلندی ( . عرض sylvestris به کاج ) یک گسترده از جنس کاج خانواده کاج (کاجیان ). در شرایط طبیعی آن در اروپا و آسیا رشد می...
WhatsApp us