سقف چوبی ساخته شده از لمبه و تیر چوبی ؛ چوب کاج روسی

سقف چوبی ساخته شده از لمبه و تیر چوبی ؛ چوب کاج روسی