بوتهٔ گندم، ۱۸۸۵ موزه کرولر-مولر

بوتهٔ گندم، ۱۸۸۵ موزه کرولر-مولر

WhatsApp us