سیب‌زمینی‌خورها، رنگ روغن، ۱۸۸۵

سیب‌زمینی‌خورها، رنگ روغن، ۱۸۸۵

WhatsApp us