نقاشی خانه‌ای در اور اثر ونسان ون گوگ؛ او این نقاشی را در ژوئن ۱۸۹۰ خلق کرده است. هم اکنون این نگاره در موزهٔ هنر تولیدو، اوهایو می‌باشد.

نقاشی خانه‌ای در اور اثر ونسان ون گوگ؛ او این نقاشی را در ژوئن ۱۸۹۰ خلق کرده است. هم اکنون این نگاره در موزهٔ هنر تولیدو، اوهایو می‌باشد.

WhatsApp us