گلدان رُزها، ۱۸۹۰ موزه متروپولیتن نیویورک

گلدان رُزها، ۱۸۹۰ موزه متروپولیتن نیویورک

WhatsApp us