گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینهٔ زرد، از سری دوم و تکرار نقاشی شمارهٔ ۴ از سری اول، ژانویهٔ ۱۸۸۹

گل‌های آفتابگردان با پس‌زمینهٔ زرد، از سری دوم و تکرار نقاشی شمارهٔ ۴ از سری اول، ژانویهٔ ۱۸۸۹

WhatsApp us