دکوراسیون چوبی ساخته شده از چوب کاج روسیه 

کمد زیر به عمق حدود 25 سانت ، منا سب جهت ورودی ، جاکفشی و جالباسی است .

 

دکوراسیون چوبی ساخته شده از چوب کاج روسیه

دکوراسیون چوبی ساخته شده از چوب کاج روسیه

دکوراسیون چوبی ساخته شده از چوب کاج روسیه

دکوراسیون چوبی ساخته شده از چوب کاج روسیه

دکوراسیون چوبی ساخته شده از چوب کاج روسیه

کمد چوب کاج

دکوراسیون چوبی کاج