چهارچوب چوبی درب

چهارچوب درب چوبی قاب قسمتی از درب است که آن را در جای خود نگه می دارد و به دیوار متصل می کند. معمولاً از چوب ساخته می شود و از دو قطعه عمودی (استاد) و یک قطعه افقی (سردر) تشکیل شده است. لبه های قاب درب با استفاده از لبه ها به دیوار متصل می شوند و درب به قاب با استفاده از لولاها متصل می شود.

WhatsApp us