دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی خود را مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری به منظور تطبیق با سیاستهای ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به این ستاد ارائه کرد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us