گره چینی و ارسی سازی

درود بر شما

آموزش گره چینی و ارسی سازی

برخی از موضوعات که در مکاتبات به آن رسیدیم و زیبا و کار آمد است.

کتاب احیای هنرهای از یاد رفته استاد لرزاده

معرفی کتاب :

کتاب احیای هنرهای از یاد رفته: مبانی معماری سنتی در ایران

کتاب احیای هنرهای از یاد رفته: مبانی معماری سنتی در ایران 

کتاب احیای هنرهای از یاد رفته: مبانی معماری سنتی در ایران

شاهگره
با موج و تند قمي يا ترقه جفتي!! عاليه استاد.

با سلام بنده هم کتاب ایشونو خوندهام ولی ما بین این سه طرح. شاه گره. دستگردان. وگره توگره لازمه که تفاوت قاعل بود حتی اگر التها یا حمیلها گره داشت باید حتما گره انها جور باشد یعنی اینکه مثلا خورشید هر ضلع پنج. با خورشید خود پنج جور شود. البته در گره چینی درودگری شاید چنین کاری امکان پذیر نباشد ومعمولا در کاشی یا خاتم یا معرق امکان پذیره.

درباره گره چینی

WhatsApp us