استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: کشور ما در حال حاضر با بیشترین استرس آبی مواجه است که این رقم برابر با 4.8 درصد است و اگر نحوه مصرف به همین روال ادامه یابد، تا هفت سال دیگر هیچ منبع آبی نخواهیم داشت.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us