در دیدار گروهی از اساتید فرانسوی با مدیر روابط بین الملل و اساتید دانشگاه صنعتی شریف، راه‌های تعامل بیشتر بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه‌های فرانسه بررسی شد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us