عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا گفت: بحث سرقت علمی باید فراتر از وزارت علوم دیده شود.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us