محققان کشورمان افق جدیدی را فراروی درمان ناباروری مردان گشوده‌اند که به وسیله آن امکان تبدیل سلول‌های بنیادی پرتوان القایی حاصل از بیضه مردان آزواسپرمی را به سلول‌های زایا و نهایتاً اسپرم بالغ را در آینده فراهم خواهد کرد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us