دکتر عبدالعلی علیزاده، عضو هیات علمی بخش شیمی دانشگاه تربیت مدرس به جمع یک درصد اول پراستنادترین محققان شیمی دنیا بر مبنای مقالات و مستندات علمی نمایه شده در ISI پیوست.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us