رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت باید مدل بومی طراحی شود تا بتوانیم در این راستا به روش مناسب کشور دست یابیم.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us