یک پژوهشگر مدیریت صنعتی معتقد است توسعه ارتباطات حرفه‌یی بدون بهره گیری از ابزارهای مناسب، اثربخشی مطلوب را ندارد و می بایستی با الگو برداری از ابزارهای مورد استفاده در کشور صاحب دانش در این حوزه و بومی سازی و متناسب سازی این ابزارها به توسعه ارتباطات حرفه‌یی در کشور کمک کرد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us