حصار چوبی استخر

جهت جلوگیری از ورود حیوانات و کودکان و حتی گرد و غبار از حصار دور استخر استفاده می شود

تصاویر بیشتر