هزینه های یک واحد سونای خشک

 

مشخصات فنی مصالح

  1. چوب لمبه به ضخامت 1.7 سانتی متر به عرض 9.5 سانتی متر
  2. چوب رویه نیمکتی به ضخامت 2.5 سانتی متر و عرض 9.5 سانتی متر
  3. زیر کار عایق بندی 3 سانتی متر در 2 سانتی متر
  4. عایق مخصوص به ضخامت 2 سانتی متر

 

مشخصات سونا و متراژ کاری

 

  1. دیواره 24 متر مربع
  2. تخت و نیمکت 12 متر مربع دوبل
  3. کف و زیرپایی 6 متر مربع دوبل
  4. سقف 6 متر مربع
  5. بیرون درب سونا 3 متر مربع

 

جمع متراژ سونا

 

جمعا چوبکاری متر مربع میباشد .

رنگ کاری 51 متر مربع میباشد .

هیتر 6 کیلو وات یک دستگاه

کلید سونا 

 

Source: سوناسازان