پنجره ها

کار اصلي پنجره ها، اجازه ورود نور طبيعي به داخل خانه است، البته از پنجره هاي شيشه اي کشويي و تمام قد بعنوان درب ورودي و خروجي به محيط هاي ديگر خانه مانند حياط خلوت يا تراس و بالکني نيز استفاده مي شود. پنجره اي که انتخاب مي کنيد بايد از قبل محل قرار گيري آن مشخص شده باشد زيرا هر اتاقي از خانه به پنجره اي متفاوت نياز خواهد داشت براي مثال پستوي خانه و اتاق هايي که در قسمت شيرواني خانه قرار مي گيرند عمدتا محيطي تاريک در طول روز داشته و براي روشنايي خود نياز به نور خورشيد دارند.

در شکل هاي زير مدل هاي متنوعي از پنجر هاي شيک با ظاهري زيبا را مشاهده خواهيد کرد.

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

پنجره چوبی

http://www.otag.ir

WhatsApp us