درب و پنجره گره چینی

نمونه آثار شادروان استاد چکشی از بروجرد

چه گناهی کرده اند که این پنجره ها محکوم به فراموشی شده اند ؟

مسجد نصیرالملک، شیراز

مسجد نصیرالملک، شیراز

پنجره و درب سنتی با نقوش اسلیمی  و هندسی در هنرکده فن و هنر

WhatsApp us