من یک گرگ تنها هستم !


مفهوم این پند و سخن این است که باید از خصلت‌ها و کارهای بزرگمنشی خیره‌ماندگی کنیم و تلاش کنیم به مانند یک گرگ عمل کنیم. در ادبیات و فرهنگ ایرانی، گرگ به عنوان نمادی از شجاعت، حذر و هوش برشمرده می‌شود. بنابراین این جمله یعنی باید در زندگیمان شجاعت و هوش را در نظر داشته و از سخنان و نصایح بزرگان در زندگیمان استفاده کنیم.

wolf
I am a lone wolf

گرگ باش ! ،
مغرور! ،
بر شب پادشاهی کن…
میخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن…
مثل گرگ تعصب داشته باش ، مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن…
مثل گرگ رو در رو حق بگیر…
به مانند گرگ باش…
دوستانت را لیس بزن ، دشمنانت را گاز بگیر…
گرگ باش دشمن را بدر…
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش…
آنها با پارس کردن های بیهوده زنده اند…
گرگ باش…
بی اعتماد باش…
بی اعتنا…
همیشه با گله اما تنها…

مطالب بیشتر با موضوع سخن بزرگان


مطالب مرتبط با موضوع سخن بزرگان :

WhatsApp us