من یک گرگ تنها هستم !

wolf
I am a lone wolf

گرگ باش ! ،
مغرور! ،
بر شب پادشاهی کن…
میخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن…
مثل گرگ تعصب داشته باش ، مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن…
مثل گرگ رو در رو حق بگیر…
به مانند گرگ باش…
دوستانت را لیس بزن ، دشمنانت را گاز بگیر…
گرگ باش دشمن را بدر…
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش…
آنها با پارس کردن های بیهوده زنده اند…
گرگ باش…
بی اعتماد باش…
بی اعتنا…
همیشه با گله اما تنها…