چهار واکسن جدید انسانی و دامی که مراحل تولید آن تا مرحله تولید نمونه آزمایشگاهی پیش رفته است در برنامه تولید شرکت های دانش بنیان موسسه رازی قرار گرفت.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us