آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه های نجاری , حوادث کار

آیین نامه حفاظت و ایمنی در کارگاه های نجاری , حوادث کار

اول ایمنی بعد کار

ولی وقتی به کارگاه های مختلف نگاه می کنیم مشاهده میکنیم در این کارگاه ها فقط کار انجام می شود . نه ایمنی ، نه بیمه ( بدلیل نظام دیکتاتوری بیمه ) , نه کمکی به پیمانکاران و کارگاه داران .  و متاسفانه اگر به بیمارستان فاطمه الزهرا بروید , با حجم بسیار بالایی از قطع شدن ها و بریدگی و شکستکی حاصل از عدم رعایت ایمنی مواجه می شوید .

در سال 1395 زمانی که برای دیدن یک پروژه به نیاوران رفته بودم , بدلیل خواب بودن سرپرست کارگاه , راننده و یکی از افراد کارگاه که تازه مشغول بکار شده بود ( کار ازمایشی ) به پشت دستگاه نجاری رفته و هنگام عبور از کنار دستگاه دستش به تیغ میخورد و دو انگشت سبابه و انگشت حلقه از بند دوم اسیب شیدی می بیند .  بنده سریعا به کارگاه امدم و بعد دوسه بیمارستان به بیمارستان فاطمه الزهرا رفتم و اقای مصطفی حبیبی را بستری کردند . تا حدود سه ماه من تمام هزینه های درمانی ایشان را قبول کردم و حتی پول نیز به حسابش واریز میکردم ولی شب عید ایشان و دوستانش هر کدام طلب بیش از 8 میلیون تومان کردند و بنده که از پرداخت خوداری کردم , هر سه به اداره کار و شخص مصدوم به دادگستری شکایت کردند و حسابی من را به درد سر انداختن . بطوری که درب کارگاه رابستم .

این خلاصه ای از یک بی احتیاطی بود که باعث تعطیلی یک کارگاه با حداقل میزان اشتغال مستقیم 10 نفر و 20 نفر غیر مستقیم شده بود .

پس احتیاط کنیم و خود را برای تمام مسائل اماده کنیم .

تمام کسانی که وارد کارگاه شما می شوند باید از خطرات احتمالی با خبر باشند . بهتر است بنری بزرگ نصب کنید .

کسانی که تازه استخدام می شوند باید تست سلامت بدهند . شخص معتاد یا قرصی نمی تواند وارد کارگاه شود .

ادامه به زودی درج می شود .

لطفا تجربه خود را در بخش پیام ها درج کنید .

چگونه با شکایت کارگران مقابله کنیم .

ایا اداره کار منطقه شما هم باعث تعطیلی کارگاه شما شده است

تجربه شورش کارگران

صدمه کارگاهی , قطع شدن دست یا انگشتان با دستگاه نجاری

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب

11از1
بسمه تعالي
فصل اول _ مقررات عمومي :
ماده 1 -كليه كارگران شاغل در كارگاه بايستي با عملكرد دستگاههاي موجود و خطـرات احتمـالي آنها آشنايي داشته و همچنين آموزشهاي لازم را ديده باشند .
ماده 2 – تراشه هاي چوب – خاك اره ها و غيره بايستي مرتباً از محل كارگاه خارج شوند تـا كـف كارگاه و محيط كار همواره تميز و عاري از هرگونه ضايعات باشد .
ماده 3 -دستگاههاي نجاري بايستي مجهز به تهويه موضعي باشند تا از انتشار و تجمع ضايعات چوب و خاك اره در كارگاه بويژه بر روي قسمتهاي مختلف دستگاه جلوگيري شود .
ماده 4 -كليه كانال ها و گودال هـا – حفـره هـا و شـيارهايي كـه در كـف كارگـاه و نزديـك بـه ماشينهاي اره جهت قرار دادن وسايل انتقال چوب (ترانسپورتر) يا براي آب روهـا احـداث شـده
بايد بهوسيله نرده يا حفاظ مناسب محفوظ شود.
ماده 5 -قسمتهاي انتقال دهنده نيرو مانند تسمه فلكه ها– چرخ دنده ها– زنجيرها– نقالـه هـا فلكـه هاي اصطكاكي – بازوهاي لنگ – غلطكها و همچنين ديگر قسمتهايي كه امكان درگيري با لباس كار و يا بدن كارگر را دارند بايستي به حفاظ مناسب ، محكم ، مقاوم و ايمن مجهز شوند .
ماده 6 -نظافت – تعمير – سرويس و تنظيم دستگاههاي مختلف نجاري و درودگري و غيره بايـستي فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذيرد .
ماده 7 -به كارگران شاغل در اين صنعت بايستي به تناسب نوع فعاليت و كار وسايل حفاظت فردي متناسب مانند لباس كار – كلاه ايمني – ماسك تنفسي – كفش كار– عينـك – دسـتكش _ گوشـي – حفاظ طلقي صورت و غيره تحويل داده شود .
ماده 8 -تنظيم حفاظها يا وسايل هدايت كننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.
ماده 9 -تجهيزات برقي مانند تخته كليدها – كليدهاي چاقوئي و غيره بايستي بنحو مطمئن و ايمـن در داخل محفظه مناسبي نصب گرددو پيرامون آنها ، بر روي زمين فرش عايق گسترده شود .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از2

ماده 10 – در اطـراف دسـتگاههاي نجـاري و در نقـاط خطرآفـرين آنهـا بايـستي كليـدها ي قطـع اضطراري برق بطور مشخص و به تعداد كافي نصب و در دسترس كارگران قرار گيرد تـا در هنگـام
بروز خطر قابل استفاده باشد .
ماده 11 -حذف كردن حفاظها ،گيره ها و هرگونه تجهيزات جانبي ايمني ، از دستگاههاي نجاري ممنوع مي باشد .
ماده 12 -براي راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام كار با دستگاه رنده يا اره و موارد مشابه بايستي از دستگيره مخصوص باردادن استفاده نمود .
ماده 13 – درماشين هاي اره چوب بري ، الكترو موتور و يا قسمت محـرك دسـتگاه بايـستي داراي قدرت كافي باشد تا احتمال گير كردن تيغه اره در داخل چوب از بين برود .
ماده 14 -دندانههاي اره بايد متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.
ماده 15 -تيغه اره بايد بدون ترك بوده و به بهترين وضع نگهداري شود و چپ و راسـت كـردن و تيز كردن آن دقيقاً انجام گردد.
ماده 16 -فاصله بين ديوار و ميز كار نبايد از 45 سانتيمتر كمتر باشد و در صورتي كه ايـن فاصـله را براي عبور كارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتيمتر كمتر نباشد.
ماده 17 -فاصله بين سطح ميز كار و سقف كارگاه يا اشياء و وسائلي كه به سقف نـصب شـده نبايـد كمتر از 2 متر باشد.
ماده 18 -در محلهايي كه عبور از روي غلطك ها و نوارهاي نقاله ضروري باشد بايد پله ها يا پل هايي تعبيه گردد كه مجهز به نرده حفاظتي باشد.
ماده 19 -لباس كار كارگران بايستي به نحوي باشد كه علاوه بر سهولت و راحتي در انجام كـار ، از درگير شدن قسمتهاي مختلف آن با قطعات گردنده و متحرك دستگاهها جلوگيري بعمل آورد .
ماده 20 -از قراردادن هرگونه مواد اعم از مواد اوليه يا در دست ساخت يـا توليـد شـده در مـسير حركت وسايل متحرك و عبور و مرور كارگران در كارگاه خودداري گردد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از3

ماده 21 -كليه سيمها و كابلهاي برق اضافي از محيط كارگاه بايستي جمع آوري گـردد ولازم اسـت
سيمها و كابلهاي مورد استفاده از داخل كانال ها و يا لوله هاي مخصوص و مناسب عبور داده شـود
.
ماده 22 -تخته ها و الوارها بايد به گونه اي ب ه ديوار تكيه داده شود كه احتمال سقوط و لغزش آنها
وجود نداشته باشد .
ماده 23 -ديواري كه براي تكيه دادن تختـه هـا و الوارهـا اسـتفاده مـي شـود بايـستي اسـتقامت و
استحكام كافي متناسب با بار وارده را داشته باشد .
ماده 24 -تخته هاي نئوپان و مواد مشابه بايستي بص ورت افقي بر روي زمين قـرار داده شـوند و در
صورتي كه لازم است بطور عمودي قرار گيرند بايد از تكيه گاههاي مطمئن ماننـد خـرك اسـتفاده
شود .
ماده 25 -تنه درخت – الوار – چوب و تخته و همچنين توليدات كارگاهي بايستي در محل مناسـب
به نحو ايمن نگهداري شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آيد .
ماده 26 -براي جلوگيري از وصل شدن ناگهاني برق و حركت نمودن دستگاه بايستي حتماً در ميسر
اصلي برق از كنتاكتورهاي مناسب استفاده شود .
ماده 27 -كارفرمايان يا مسئولين واحدها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهاي مختلـ ف كارگـاه
جلوگيري نمايند .
فصل دوم ) _اره هاي تسمه اي يا اره فلكه :
ماده 28 – كليه قسمتهاي اره فلكه شامل فلكه هـاي بـالا و پـ Ĥيين ، نـوار اره در بـالا و پـ Ĥيين ميـز و
همچنين فلكه و تسمه فلكه الكترو موتور و غيره بايستي داراي حفاظ دائمي مناسب – محكم ومقاومي
باشند .
ماده 29 – حفاظ فلكه پاييني اره تسمهاي بايد تا سطح زمين ادامه داشته و طوري ساخته شـود تـا از
ورود اجسام خارجي به زير فلكه جلوگيري گردد و در صورت لزوم به عنوان محفظه مكنده خـاك
اره نيز از آن استفاده شود .
آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از4
ماده 30 -اره تسمهاي بايد داراي وسيله تنظيم كننده خودكاري باشد تـا كـشش تيغـه اره را تنظـيم
كرده و از شل و سفت شدن غير عادي آن در حين كار جلوگيري كند .
ماده 31 – حفاظ فلكه بالائي اره تسمهاي بايد حداقل 10 سانتيمتر بالاتر از طوقه فلكه آن شروع شده
و تا پايينترين نقطه طوقه فلكه ادامه يابد .
ماده32 -در موقع سوار كردن يا برداشتن تسمه اره بايد آن را دقيقاً مورد معاينه قرار داد تا ترك يا
عيب ديگري نداشته باشد.
ماده 33 – ناف و بازوها و طوقه فلكههاي دستگاه اره تسمهاي همچنين پيچهـا و پرچهـاي آن بايـد
حداقل ماهي يك مرتبه بازرسي شده و با زدن ضربه ، فلكههاي ترك دار و معيوب مشخص و از كار
خارج شوند.
ماده 34 – ضخامت طوقه فلكههاي دستگاههاي اره تسمهاي در قسمتي كه فشار نوار اره موثر اسـت
بايد حداقل 16 ميليمتر باشد.
ماده 35 – برداشتن تسمه از روي فلكه و همچنين جمع كردن قطعات شكسته تـسمه قبـل از توقـف
كامل ماشين ممنوع است.
ماده 36 -سرعت دوراني فلكههاي مربوط به تسمه اره نبايد از حد مجاز درج شـده بـر روي پـلاك
مشخصات دستگاه تجاوز كند.
ماده 37 -از بكار بردن تسمه هاي معيوب يا ترك دار جداً خودداري گردد .
فصل سوم)- اره هاي گرد :
ماده 38 – اره گرد چوب بري بايد داراي حفاظهايي طبق شرايط زير باشد .
الف – حفاظ تيغه اره قابل تنظيم باشد و طوري تيغه را بپوشاند كه هنگام كـار دندانـههـاي آن در
دسترس نباشد .
ب – سطوح جانبي حفاظ تا حد امكان به صفحه اره نزديك باشد.
ج – حتي المقدور نزديك به محل برش سوار شود.
د – روي سطح جانبي حفاظ ، علامتي رسم شود كه وضع تيغـه اره را در زيـر محفظـه آن مـشخص كند.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از5

هـ- جنس حفاظ بايد از مصالح نرم انتخاب شود يا پوشش داخل آن از فلز نرم باشد تا اگر به صفحه اره برخورد كند باعث شكستن دندانه آن نشود.
و – حفاظ بايد اصولاً طوري ساخته شود كه متصدي دستگاه از خطـر تمـاس بـا دندانـههـاي اره و پرتاب شدن خرده چوب يا دندانههاي شكسته اره محفوظ بماند.
ماده 39 -تيغه جداكننده دستگاههاي ارهگرد بايد بهنحوي باشد كهبطور موثر عمـلخـود را انجـام دهد.
ماده 40 -تيغه جدا كننده بايد در قسمت عقب صفحه اره گرد قرار گيرد و داراي شرايط زير باشد:
الف- از شياري كه اره درچوب ايجادميكند كمينازكتر و از صفحهاره كمي ضخيمتر باشد.
ب – پهناي آن در سطح ميز كمتر از 15 سانتيمتر نباشد.
ج – ارتفاع آن از سطح ميز بايد به اندازه 2 تا 5 ميليمتر كمتر از ارتفاع صفحه باشد.
د – بطور محكم در قسمت عقب و در يك سطح با صفحه اره نصب شود و فاصله آن با دندانـه هـاي اره حتي المقدور كم بوده و در هيچ حالتي از 3 ميليمتر تجاوز نكند.
ماده 41 -انحناي تيغههاي جدا كننده بايد به موازات انحناي صفحه اره گرد باشد.
ماده 42 – در ارههاي گرد مخصوص برش طولي الوارهاي نازك ميتوان تيغه هاي جدا كننده را ضخيمتر از مورد مذكور در ماده 40 انتخاب كرد.
ماده 43 – دستگاه اره گرد چوب بري بايد طوري نصب شده باشد كـه در حـين كـار تغييـر محـل نداده و ايجاد لرزش نكند .
ماده 44 -ارتفاع ميز ارههاي گرد چوب بري بايد بين 85 تا 90 سانتيمتر باشد.
ماده 45 -قسمتي از صفحه اره گرد كه زير ميز دستگاه قرار دارد بايد حفـاظ گـذاري شـود ممكـن است اين حفاظ قسمتي از دستگاه مكنده خاك اره را نيز تشكيل دهد.
ماده 46 – صفحه اره گرد چوب بري بايد كاملاً تيز بوده و سوار كردن روي دستگاه و نگهداري آن به خوبي و با دقت انجام شود. همچنين در فواصل معين مورد بازديـد و آزمـايش قـرار گيـرد و در
صورت مشاهده عيب و نقص اقدام به پياده كردن و اصلاح يا تعويض آن بشود.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از6

ماده 47 -استفاده از صفحات اره گرد معيوب وناقص ممنوع مي باشد .
ماده 48 -متصدي دستگاه اره گرد در موقع كار نبايد مقابل تيغه اره قرار گيرد.
ماده 49 -اره گرد مضاعف بايد داراي صفحه فلزي مـشبك يـا حفـاظ مناسـب ديگـري باشـد كـه متصدي دستگاه را از خطر اصابت خرده چوبهاي حاصل از كار اره محفوظ نگاهدارد.
ماده 50 -قراردادن گوه يا تراشه چوب و غيره براي لنگ نمودن تيغه اره جهت ايجاد شيار و زبانـه وامور ديگر ممنوع است .
ماده 51 -تيغه هاي دستگاههاي اره نبايستي از سطح قطعه كار روي ميز بيرون بيايد .
فصل چهارم )- دستگاه هاي فرز و گندگي و رنده :
ماده 52 -ماشينهاي گندگي و فرز چوب بري بايد مجهز به سرپوشهاي متصل به دسـتگاه مكنـده باشد تا غبار قطعات ريز و تراشههاي چوب را از محل توليد به خارج از منطقه عمل ماشين هدايت كند.
ماده 53 -ماشينهاي فرز و ماشينهاي چوب بري مشابه آن كه بار دادن آنها بطور خودكار، انجـام نميشود بايد داراي حفاظ قلم فرز باشد اين حفاظ بايد مسير تراش بزرگتـرين قلـم فـرز ماشـين را پوشانده و به تناسب ضخامت قطعه كار قابل تنظيم باشد.
ماده 54 -محل نصب قلم دستگاه فرز نجاري و ماشينهاي مشابه چوب بري بايد داراي مهره كنترليا وسايل محكم كننده مشابه باشد تا در موقع كار امكان درآمدن قلم از جاي خـود و پرتـاب شـدننداشته باشد .
ماده 55 -براي تراش دادن قطعات كوچك چوب با ماشينهاي فرز يا ماشينهاي مشابه آن بايـد از
دستگاه هدايت كننده يا گيره دستهدار استفاده كرد.
ماده 56 – در هنگام كار كردن با دستگاه رنده بايستي طرفين آزاد تيغه رنده مجهز به حفاظ مناسب باشد .
ماده 57 -در ماشينهاي كف رنده فاصله آزاد بين لبه دهانه و لبه تيغه رنده نبايد از 3 ميليمتر تجاوز نمايد.
ماده 58 -كارفرما موظف است دستگيره فشاري مناسب در اختيار كارگران قرار دهـد تـا بـراي بـار
دادن قطعات كوتاه در دستگاه گندگي از آن استفاده شود.

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از7

ماده 59 -در زمان روشن بودن دستگاه گندگي ، ورود دست يا ابزارآلات يا قطعات چوبي بـداخل محفظه گندگي ممنوع است .
ماده 60 -كليه ماشينهاي گندگي بايستي مجهز به چنگك هايي باشد كـه از عقـب زدن و پـس زدن چوب ممانعت بعمل آورد .

فصل پنجم )- دستگاههاي خراطي :

ماده 61 -ماشينهاي خراطي بايستي در قسمت بالا و روي قطعه كـار مجهـز بـه حفاظهـاي نـيم گـرد متناسب با نوع قطعه كار باشد
ماده 62 -آستين لباسكار خراطان بايستي كاملاً به دور مچ دست چسبيده باشد و استفاده از عينك ويا طلق محافظ صورت براي آنها الزامي است .
ماده 63 -كارگراني كه با ماشين خراطي كار مي كنند وفق مقررات مندرج در آيـين نامـه وسـايل حفاظت انفرادي مي بايست مجهز به وسايل حفاظت انفرادي شوند.

فصل ششم)- پيشگيري از آتش سوزي :

ماده 64 -حلالها ، رنگها و ديگر مواد قابل اشتعال بايستي در مكانهاي خاص دور از حرارت – جرقه– تابش نور مستقيم خورشيد و محلهايي كه احتمال وقوع آتش سوزي دارد نگهداري گردد .
ماده 65 -كپسولهاي اطفاء حريق از نظر نوع – تعداد – محل نصب و غيره بايستي با توجه به شـرايط كارگاه انتخاب گردند .
ماده 66 -كليه كارگاههاي نجاري و صنايع وابسته بايستي مجهز ب ه سيـستم آب تحـت فـشار مناسـب براي استفاده در هنگام وقوع حريق باشند.
ماده 67 -محل نصب وسايل اطفاء حريق بايستي بنحوي انتخاب گردد كه بسهولت قابل دسترسي باشد .
ماده 68 -براي كارگاه ها و انبارها و غيره با توجه به وسـعت و شـرايط كارگـاه در صـورت امكـان
دتكتورهاي مناسب و وسايل پاشنده سقفي با مواد خاموش كننده مناسب نصب گردد .
ماده 69 -انبار نمودن و چيدن قطعات چوب و الوار و ديگر مواد قابل اشتعال در مجـاورت بخاريهـا ممنوع است .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از8

ماده 70 -استفاده از مواد و مصالح قابل اشتعال براي ساختمان كارگاههاي نجاري ممنوع است .
ماده 71 -در كارگاهها بايستي از وسايل گرمايشي مناسب و ايمن براي گرم نمودن فـضاي كارگـاه
استفاده شود .
ماده 72 -لوله دودكش بخاري ها بايستي به نحو صحيح و اصولي و ايمن نصب و از مجاورت آنها بـا
مواد قابل اشتعال پرهيز گردد .
ماده 73 -استعمال دخانيات و ايجاد آتش روباز در كليـه قـسمتهاي كارگاههـا اعـم از نجـاري ، نقاشـي ،
انبارها و غيره ممنوع است .
فصل هفتم )- كارگاههاي روكش چوب و پرس چوب :
ماده 74 -اطراف چاله بخار بايستي بطورايمن حفاظ گذاري گردد.
ماده 75 -در كارگاههاي توليد روكش چوب بايستي از نردبان مناسب وايمن براي دسترسي به كف چاله بخار استفاده شود .
ماده 76 -اشتغال بكار كارگران در قسمت چاله بخار بصورت انفرادي ممنوع است .
ماده 77 -كارگران شاغل در قسمت چاله بخار بايستي از لباس كار مناسـب و كفـش و كـلاه ايمنـي استفاده كنند .
ماده 78 -در دستگاههاي پرس چوب بايستي به تعداد افرادي كه با دستگاه كار مي كنند كليد هـاي
قطع اضطراري وجود داشته باشد و يا به سيستم چشم ال كترونيك تجهيز شوند تـا در هـر صـورت بـه
محض ورود قسمتي از بدن كارگران به منطقه خطر ، دستگاه متوقف شود .
ماده 79 -كليدهاي فرمان دستگاههاي پرس چوب بايستي بنحـوي نـصب شـوند كـه هـر دو دسـت
كارگر از منطقه خطر دور باشد .

فصل هشتم )- مقررات متفرقه :

ماده 80 -سه نظام ماشين مخصوص مته و توتراشي چوب بايد بدون زائده و برجستگي باشد.
ماده 81 -انتهاي قسمتهاي گردنده مانند سه نظام دستگاههاي اره سـه كـاره و غيـره بايـستي حفـاظ گذاري گردند .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از9

ماده 82 -در ماشينهاي مته افقي ، قائم و شعاعي تك محوره ساده كه روي آن مته يا قلم توتراشـي و يا قلاويز براي عمليات مختلف نصب ميشود بايد قسمتي از آن كه با قطعه كار در تماس نميباشـد حفاظ گذاري شود .
ماده 83 -دريلهاي روميزي و دستگاههاي مشابه بايستي داراي وسايل نگهدارنده مناسب ب راي ثابـت نگهداشتن قطعه كار باشند .
ماده 84 -استفاده از ابزار آلات نجاري توسط دستگاههاي غير مرتبط مانند استفاده از تيغه اره گـرد در دستگاه فرزيا استفاده از سنگ سمباده در دستگاه دريل دستي ممنوع است .
ماده 85 -تيغه اره ها و فرزها در صنايع نجاري بايستي همواره تيز و سالم باشند .
ماده 86 -تيغه اره هاي گرد و اره هاي نواري بايستي مرتباً بازديد شوند تا در صورت وجـود تـرك تعويض گردند .
ماده 87 -روپوش حفاظتي اره ها بايد طوري باشد كه دولبه جانبي آن روي ميز يا قطعه كار بنشيند.
ماده 88 -ابزار آلات براده برداري مورد استفاده در صنايع نجاري مانند تيغه فرزها بايستي به لحـاظ جنس ، دور ، شكل و غيره ، استاندارد و متناسب با نوع كار انتخاب گردند
ماده 89 -در دستگاههاي اره و رنده بايستي علاوه بر نصب گونيا ، بتوان آنرا متناسب با عرض قطعـه كار تنظيم نمود .
ماده 90 -سيلندر ها و محورهاي حامل تيغه اره ها و رنده ها و غيره بايستي مجهز بـه ضـامن هـايي باشند كه در زمان تعمير يا تعويض از حركت دستگاه جلوگيري كند .
ماده 91 -كليه دستگاههاي روميزي مانند دريلها يا فارسي بر ها بايستي بنحـو مطمـئن و مناسـبي در محل خود يا سطح ميز كار نصب گردند .
ماده 92 -براي حمل الوارهاي چوبي بايستي از تجهيزات مكانيكي مناسب مانند جرثقيل و ليفتـراك استفاده شود و از حمل آنها توسط افراد خودداري گردد .
ماده 93-در هنگام حمل ، براي جلوگيري از چرخيدن يا سرخوردن قطعات چوب بايستي تجهيزات و وسايل مناسبي بكار گرفته شود تا قطعه كار را بطورمحكم و ايمن نگه دارد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از10

ماده 94 -الوارها و تنه درختان به هنگام حمل ، بايستي به طريق مطمئن و ايمن جابجا گردند.
ماده 95 -وسيله اياب و ذهاب كارگران بايستي از نوع مناسب انتخاب شود همچنين حمل وسـايل و دستگاه هاي چوب بري و برنده و نيز مواد سوختي در داخل وسيله اياب و ذهاب كارگران ممنوع است .
ماده 96 -در شرايط جوي نامناسب عمليات استحصال و حمل درختان بايستي متوقف گردد .
ماده 97 -محل دپوي تنه درختان نبايستي در محل عبور و مـرور افـراد و ماشـين آلات و همچنـين شيب ها و در مسير تردد ساكنين مناطق مسكوني قرار گيرد .
ماده 98 -قبل از قطع درخت ، كارگران بايستي با استفاده از كمربند صعود و كفشك نسبت به بستن كابل يا طناب به دور تنه درخت اقدام نمايند .
ماده 99 -بهنگام قطع درختان بايستي تمهيدات و اقدامات لازم جهت دور كردن سـاير كـارگران و افراد را از منطقه خطر مهيا نمود و مسئول ايمني نظارت كاملي بر اجراي عمليات داشته باشد .
ماده 100 -كليه عمليات فرآوري شامل قطع شـاخه هـاي اضـافي و تهيـه الـوار و غيـره بايـستي در محلهاي مناسب صورت پذيرد .
ماده101 -ارجاع امور متفرقه به رانندگان وسايل و ماشين آلات حمل و نقل در زمان روشن بـودن ماشين آلات آنها ممنوع است .
ماده 102 -در هنگام انجام عمليات قطع و برش درختان و شاخه هـاي آن هـا توسـط اره زنجيـري بايستي دقت شود كه كارگران در منطقه خطر قرار نداشته باشند و با فاصله مناسب از يكديگر مشغول كار باشند .
ماده 103 – صورت اسامي كارگران شاغل دركارگاههاي بهره برداري از جنگل ، بايـستي دقيقـا در دفتر مشخصي ثبت ومحل كار و ساعت شروع و خاتمه كار نيز ذكر گردد .
ماده 104 – تانكر حامل مواد سوختي بايستي از محل اسقرارو استراحت كارگران دور بوده و علاوه بر رعايت موارد ايمني از ضربه و شعله و غيره محفوظ باشد .
ماده 105 – هرگز نبايد براي عمليات بينه زني و قطع قسمتهاي مختلـف درختـان روي تنـه درخـت ايستاد .

آيين نامه حفاظتي صنايع چوب
11از11

ماده 106 – كارفرما بايستي نظارت كامل بر فعاليت گروههاي قطع در زمينه نحوه اجراي اقـدامات ايمني داشته باشد .
ماده 107 – متخلفين از اجراي مفاد اين آيين نامه مشمول ماده 176 قانون كار خواهند بود .

اين آيين نامه مشتمل بر 107 ماده به استناد م واد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسـلامي ايـران در جلسه مورخ 10/5/84 شوراي عالي حفاظت فني مورد ب ررسي نهائي و تصويب قـرار گرفـت و در
همان تاريخ به تاييد وزير كار و امور اجتماعي رسيد .
آيين نامه مذكور جايگزين آيين نامه حفاظتي تاسيسات و ماشـين هـاي اره چـوب بـري مـصوب
22/7/42 شورايعالي حفاظت فني مي گردد .

(بیشتر…)

شهرک صنعتی خاوران سهم بسزایی درارائه خدمات صنعتی کشور دارد

شهرک صنعتی خاوران سهم بسزایی درارائه خدمات صنعتی کشور دارد

شهرک صنعتی خاوران سهم بسزایی درارائه خدمات صنعتی کشور دارد

شهرک صنعتی خاوران ، سایت درودگران تهران ، مهمترین عناوین و مشروح و تصاویر اخبار روز ایران ( خبر داغ ) ،‌تیتر جدیدترین و آخرین اخبار ایران و جهان

بازار چوب ایران , سایت درودگران تهران

بازار چوب ایران , سایت درودگران تهران

رییس اتحادیه‌ فروشندگان چوب و تخته ایران :

شهرری – رییس اتحادیه‌ فروشندگان چوب و تخته ایران گفت: شهرک صنعتی خاوران بعنوان مرکز مهم تجاری درکشور،سهم بسزایی درارائه‌ خدمات به مردم دارد.
کد خبر: 30443536 | تاریخ خبر: 01/04/1390 – 15:27

به گزارش ایرنا ، ˈجعفر مسجدیˈروز چهارشنبه در همایش هم‌افزایی و ساماندهی اصناف در شهرک صنعتی خاوران افزود:افزود : در حال حاضر حدود 10 هزار نفر شاغل در سه هزار واحد صنفی ـ خدماتی در شهرک صنعتی خاوران مشغول به کار و و ارائه خدمات به مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه شهرک صنفی ،صنعتی خاوران با مساحت 150 هکتار بزرگ‌ترین شهرک سامان‌یافته کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد : در سال آتی پس از اتمام مراحل و فازهای اجرایی دیگر 10 هزار نفر دیگر به این شهرک منتقل می‌شوند که درمجموع شاغلین این شهرک به 20 هزار نفر می رسد .

وی درادامه با اشاره به بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها، گفت: شهرداری تهران مسوولیت انتقال صنایع و صنوف مزاحم محیط زیست از شهر تهران را به عهده دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته ایران گفت:مقرر شد چهار صنف اتحادیه فروشندگان صنف چوب و تخته تهران، صنف درود‌گران و مبل سازان، صنف آهنکاران و آلومینوم‌کاران و صنف ماشین‌سازان و فلز‌تراشان به خارج از شهر تهران منتقل شود.

رییس هیات امنای مشترک شهرک صنفی ـ صنعتی خاوران گفت: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز ماموریت یافت صنوف یاد‌شده را در زمین‌ها‌ی مناسب اطراف تهران مستقر کند.

وی افزود: در این راستا زمین‌های فعلی شهرک شناسایی و توسط شرکت ساماندهی از وزارت جهاد کشاورزی خریداری شد و برای قرار‌داد‌هایی جداگانه از سال 73 به بعد به صنوف مذکور واگذار شد تا نسبت به احداث شهرک و اجرای کامل طرح طبق قرار‌داد‌ها و نقشه‌های مصوب اقدام شود.

مسجدی اظهارداشت: به همین منظور صنوف چهارگانه به دلیل وحدت مدیریت و اداره طرح، اقدام به تشکیل هیات امنای مشترک کرد تا اینکه هیات از سوی روسای اتحادیه‌ها و مدیران اصناف تشکیل شد.

وی با بیان اینکه تمامی عملیات اجرایی شهرک از قبیل خرید زمین، ایجاد شبکه معابر، ایجاد پست‌های برق، مخابرات، تاسیسات زیربنایی، آب و فاضلاب و زیرسازی،‌ آسفالت، شبکه معابر و جدول‌گذاری و فضای سبز تنها با سرمایه بخش خصوصی انجام شده است ،تاکید کرد :این کاربا صرف هزاران میلیارد ریال انجام شده است.

وی با قدردانی ازشهردارتهران و شهرداری منطقه 15 تهران که نهایت همکاری و مساعدت رابا شهرک انجام داده است ، نقائص موجود در شهرک صنعتی خاوران را ، نبود دسترسی و ورودی استاندارد مناسب برای شهرک، فقدان پوشش خدمات شهری برای دفع زباله و فضای سبز، نبود وسائل حمل‌ونقل عمومی مناسب ذکر کرد.

همایش هم‌افزایی و ساماندهی اصناف، روز چهارشنبه با حضور شهردارتهران و مسوولان شهری و صنفی درشهرک صنعتی خاوران برگزار شد.ک/2

تمام /703/1600/

انتهای پیام /*

(بیشتر…)

شعارها و علائم ایمنی برای کار درکارگاه و کارخانه

شعارها و علائم ایمنی برای کار درکارگاه و کارخانه
شعار های ایمنی مورد دلخواهتان را می توانید از زیر پیدا کنید .
1ـ آن روزي پايانش خوش است كه حادثه اي رخ ندهد.

2ـ اول ايمني ـ بعد كار

3ـ از تصادفات ديگران درس عبرت بگريد.

4ـ ايمني اصل ضروري از اشتغال به شمار مي رود.

5 ـ آلودگي محيط زيست زندگي انسان را تهديد مي كند.

6ـ اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد، رعايت ايمني و بهداشت را سرلوحه كارتان قرار دهيد.

7 ـ ابزار هاي دستي را روي كف زمين، در راهروها نگذاريد.

8 ـ استفاده از گوشي در محيط هاي پر سر و صدا الزامي است.

9ـ آمار نشان مي دهد كه اكثر حوادث ناگوار در نتيجه يك بي احتياطي كوچك ايجاد شده است .

10ـ اولين اشتباه، آخرين اشتباه است.

11ـ احتياط كن تا بيشتر زندگي كني!

12ـ از حوادث پيشگيري کنيد اما نه به حرف بلکه به عمل.

13. اهميت و فوريت هر کاري چندان زياد نيست که نتوان آن را به اين طريغ بي خطر انجام داد .

14ـ اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه داريد امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهيد.

15ـ ايمني زماني حاصل مي شود که بدانيم چگونه از خطر دور شويم.

16. احتياط شرط عقل است.

17ـ از حمل چندين بسته با حجم با دودست که مانع ديد شما مي شود خودداري کنيد، از تعداد بسته ها بکاهيد و بر دفعات حمل آن بيا فزاييد.

18ـ آيا مي دانيد شوخي هاي خطرناک در محيط کار يکي از مهمترين عوامل ايجاد حادثه است.

19ـ از زير بار معلق و ناپايدار عبور نکنيد.

20ـ استفاده از لوازم حفاظت فردي ( ماسک ـ دستکش و غيره… ) در کار با مواد شيميايي ضروري است.

21ـ اگر در معرض عبور يا پرتاب شدن اجسام قرار داريد، بايد كلاه حفاظتي مقاوم و در عين حال سبك به سر گذاريد تا آسيب نبينيد.

22ـ ايمني مسئله اي است مربوط به همه

23ـ ابزار كار را در جيب خود جاي ندهيد.

24ـ از تماس با اشياء مشكوك جداً خودداري كنيد.

25ـ از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و يا تماس با ابزار كار خودداري كنيد.

26ـ از تجارب ديگران استفاده كنيد.

27ـ ابزار ناقص را از محيط دور كنيد.

28ـ ايمني ضامن سلامتي است.

29ـ از استعمال كهنه براي پاك كردن روغن و گريس اضافي روي قطعات ماشين در حال حركت خودداري كنيد.

30ـ اگر نمي دانيد ، سؤ ال كنيد .

31ـ از بازيهاي مسخره و اعمالي كه ممكن است ، همكارانتان را ناراحت و عصباني نمايد ، پرهيز نمائيد.

32ـ از وسايل حفاظتي خود هميشه استفاده كنيد.

33ـ به شانس تكيه نكنيد، دستورالعمل هاي كار را مو به مو اجرا كنيد.

34ـ برق خادمي است كه قاتل هم مي تواند باشد.

35ـ به دستور العمل هاي و علائم ايمني توجه خاص مبذل داريد.

36ـ بهتر است از تجارت مصدومين ژند بگيريم نه آنكه خود مصدوم شويم.

37ـ براي انجام كار با ابزار و وسايل مختلف ، بايد از دستكش هاي مناسب آن كار استفاده نمود.

38ـ با رعايت اصول ايمني ، از افزايش آمار حوادث جلوگيري كنيم.

39ـ بهاي هر حادثه هميشه سنگين است.

40ـ به ايمني فكر كنيد.

41ـ بعد از اتمام كار، وسايل و ابزار كار را در محل مخصوص خود قرار دهيد.

42ـ برق كسي را دوست دارد كه از او بترسد.

43ـ براي انجام هر كار اول فكر كنيد.

44ـ با توكل زانوي اشتر را ببند.

45ـ به اميد روزي كه اصول ايمني در كليه شئون اجتماعي رعايت شود.

46ـ بسته هاي حجيم مانع ديد است.

47ـ براي نظافت ماشين يا روغن كاري آن ، ابتدا ماشين را متوقف سازيد. سپس حفاظ آن را برداريد.

48ـ خطر خبر نمي كند، آماده باشيم.

49ـ به ايمني فكر كنيد تادر امان باشيد.

50ـ برخورد دست با نوك تيز و برنده ابزار كار كه از جيب بيرون آمده ، موجب زخمي شدن دست مي گردد.

51ـ به محض زخمي شدن دست يا ساير اعضاء از كمك هاي اوليه استفاده كنيد، كوچكترين جراحت و خراش مي تواند سلامتي شما را بخطر اندازد.

52ـ با بكار بردن وسايل حفاظتي فردي از حوادث جلوگيري کنيد .

53 ـ به محض بريدگي دست و پا و ساير اعضاء از کمک هاي اوليه استفاده کنيد .

54 ـ براي حفظ جان خود به دستورات حفاظتي توجه کنيد .

55 ـ با روش صحيح خودايمني را عملاً تبليغ کنيد .

56 ـ پيشگيري موثرتر از درمان است .

57 ـ پيشگيري امروز را به علاج فردا موکول نکنيد .

58 ـ تصميم بگيريد سال نو را بدون حادثه بگذرانيد .

59 ـ تجربه را ، تجربه کردن خطاست .

60 ـ توصيه هاي ايمني را جدي بگيريد .

61 ـ چه بسا يک جراحت مختصر در اثر لا قيدي به يک کانون چرکي خطر ناک تبديل شده سلامت شما را مورد تهديد قرار دهد .

62 ـ جهت ايمني ، کار را بازرسي نماييد .

63 ـ چون برق ديده نميشود ، هيچ موقع کابل را لمس نکنيد .

64 ـ چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشيماني .

65- خودتان را تميز نگهداريد .

66- خوب فکر کنيد تا خوب به مقصد برسيد .

67- خطر هميشه به چشم ديده نميشود .

68-خطر هميشه در كمين است .

69- خطر پاره شدن يا باز شدن و سقوط بار را هميشه در نظر داشته باشيد .

70- حادثه به خودي خود اتفاق نمي افتد بلكه علتي دارد .

71- حوادث را قبل از وقوع پيش بيني كنيد .

72- حصول ايمني در نتيجه همكاري دسته جمعي است .

73- حفاظت ضامن سلامتي است ، عزيزان شما ا نتظار دارند سلامت به خانه بر گرديد .

74- حوادث را قبل از وقوع پيش بيني كنيد ، چون روز خوش ، روز بدون حادثه است .

75- حوادث قابل پيشگيري است .

76ـ حفظ سلامتي شما گرانمايه ترين اصل در زندگي به شمار مي آيد.

77ـ حفاظت جان كاركنان بسيار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشي از حوادث در محيط كار است.

78ـ در هنگام كار بايد از لباس منظم و صحيح استفاده نمود.

79ـ در يك محيط آرام كار كنيد.

80ـ دانستن نكات ايمني كافي نيست به آنها عمل كنيد.

81ـ در وسايل ايمني اغلب اوقات تجربه گران تمام مي شود.

82ـ دريچه ها و چاله هاي كف كارگاه را بايد با نرده محصور و با چراغ قرمز ( علامت خطر ) مشخص گردد تاكسي در آن سقوط نكند.

83ـ در پس هر حادثه نوعي سهل انگاري وجود دارد.

85ـ در سر راه خود مواظب ميخ ها باشيد.

86ـ در هر كاري كه عقل و احتياط توأماً بكار رود از حوادث پيشگيري خواهد شد.

87ـ در موقع كار كردن با اشياء از كفش هاي حفاظتي استفاده كنيدتا در صورت سقوط شيئي سنگين پاي شما آسيب نبيند.

88ـ درب هاي خروجي و راه روهاي منتهي به آن بايد هميشه آزاد باشد تا كارگران بتوانند هنگام بروز حريق در اسراع وقت از آن خارج شوند.

89ـ دستگيره هاي چرخ دستي بايد حفاظ داشته باشد تا پشت دست به در و ديوار تصادم نكند و زخمي نشود.

90ـ در برابر خطرات ناشي از كار ، خود را حفظ كنيد.

91ـ دقت بيشتر، احتياط بيشتر

92ـ رعايت نظم و انضباط در گارگاه خطر حوادث را كم مي كند.

93ـ رعايت نظم و تربيت در گارگاه برابر نصف كار انجام شده است.

94ـ راه روها و محل آمد و رفت كارگران در گارگاه بايد خالي از هر گونه مانعي باشد.

95ـ روز خوش روز بدون حادثه است.

96ـ سال خوش ، سال بدون حادثه است.

97ـ سلامتي بالاترين نعمت است ، آن را به آساني از دست ندهيد.

98ـ سانحه از بي مبالاتي ، شتابزدگي و عدم دقت ناشي مي شود.

99ـ سيگار نكشيد.

100ـ شتابزدگي و بي نظمي حادثه آفرين است.

101ـ شتابزدگي پشيماني بدنبال دارد.

102ـ شست و شوي لباس با بنزين و مواد نفتي جان عده اي رابه آتش كشيده است. شما ديگر آن را آزمايش نكنيد.

103ـ شرايط و موقعيت هاي خطرناك را اصلاح كنيد.

104ـ صدمات هر اندازه جزئي باشد تحت معاينه و درمان قرار دهيد.

105ـ صرف هزينه جهت حفاظت و ايمني يكنوع سرمايه گذاري است.

106ـ طريقه ي صحيح انجام كار را از سرپرست خود بياموزيد.

107ـ علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.

108ـ عدم رعايت ايمني = وقوع حادثه.

109ـ علم ناقص خطرناك است.

110ـ عزيزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگرديد.

111ـ عزرائيل در دست شما است.

112ـ عصبانيت و خستگي حادثه بدنبال دارد.

113ـ عمر كوتاه خود را با حادثه كوتاه تر نكنيد.

114ـ غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشي از عوامل حوادث مي باشد.

115ـ غرور و جهالت در هنگ%D

شهرک صنعتی خاوران سهم بسزایی درارائه خدمات صنعتی کشور دارد

نقشه شهرک صنعتی خاوران

گزارش از شهرک صنعتی خاوران

تهران , منطقه صنعتی خاوران سایت درودگران
تهران , منطقه صنعتی خاوران سایت درودگران
تهران , منطقه صنعتی خاوران سایت درودگران
تهران , منطقه صنعتی خاوران سایت درودگران

شهرک صنعتی خاوران در شرق استان تهران ودرجاده خاوران و 10کیلومتری شهر پاکدشت قرار دارد. وسعت منطقه حدود 50 هکتار ودر 2حوزه فلز و چوب فعال میباشد حدود 5000نفر نیروی کار مشغول به فعالیت هستند.

بدلیل وجود فضای کسب کار بیشتر قسمت چوب فعال تر از فلزبوده، تصرف همه کارگاهای موجود در بخش چوب گویای این موضوع میباشد. از مشکلات موجود در شهرک نبود آب خوردن مناسب با توجه به فاصله 10کیلومتری با تهران و پاک دشت .ضعف پوشش دهی در خدمات شهری البته باید بدانید این شهرک مثل خیلی از جاهای دیگر بصورت هیئت امنائ اداره میگردد.

خدمات شهری توسط شهر داری منطقه قیام دشت و انتظامات ونگهبانی توسط یک شرکت خصوصی زیر نظر کلانتری منطقه صورت می پذیرد .از سایر مشکلات کمبود وسیله حمل نقل در داخل شهرک جهت تردد اها لی و مراجعه کمتر کارگران جویای کار و دیر کرد کارگران مشغول در محل کار موجب مشکلاتی برای کار فرمایان شده است. بیشتر کارگاهای موجود در دو بخش چوب و فلز بصورت مکانیزه وسی ان سی فعالیت میکنند .و محصولات تولیدی شهرک در حال حاظر جایگاه خاصی در صنعت کشور دارد. امکانات شهرک در بخشهای اورژانس آتش نشانی مسجد زورخانه فروشگاهای لوازم وخوراکی رستوران جایگاه بنزین وگاز دارا میباشد .

در ادامه تهیه گزارش در قسمت فلز با کارگاهای در بسته زیادی برخورد کردیم و در قسمتی نیز با ساخت کارگاهای جدید روبروشدیم. و با یکی از اهالی جناب اقای سهل ابادی که مدت 30سال در صنعت مشغول هستند و از قدیمیهای منطقه نیز میباشند پرسش کردیم، چرا برخی از سوله ها در بسته و جدید در حال ساخت می باشد. ایشان با کمی مکث پاسخ دادند ، بعضی از افراد این سوله ها را برای کسب کار و برخی برای سرمایه گزاری خریداری کردند. اما با توجه به وضعیت کسب کار عدم درامد مناسب ، افراد دست از کار کشیدند و برای فروش گذاشتند،وگروهی دیگری که برای سرمایه گزاری خرید کرده بودند نتوانستند مستاجر پیدا کنند . گارگاهای در دست ساخت بیشتر برای سرمایه گزاری ساخته میشود .

ایشان افزودنند من در حال حاظر با توجه به سرمایه گزاری که انجام داده ام سود خیلی کمی دارم اگر همه کالاها و ماشین الات را بفروشم و در بانک سرمایه گزاری کنم بیشتر و راحت تر سود میبرم. قطعا خاوران اولین شهرک صنعتی نیست که چنین مشکلی دارد، دولت باید فکراساسی برای این مسئله داشته باشد تا افراد جویای کار راحت تر بتوانند فعالیت کرده وسود بالاتری نسبت به سرمایه گزاری داشته باشند و جلوی بانکها برای دریافت وام تولید صف بکشند ، نه برای سپرده گزاری اجباری. قیمت سوله در حال حاظر در خاوران بین 1800تا 2میلیون تومان و اجاره بهائ مثال( کارگاه 160 متری 1600000هزار تومان میباشد).

البته قسمت چوب کمی گرانتر می باشد. منطقه صنعتی خاوران از مناطق در حال رشد صنعتی کشور محسوب میشود که اینده بسیار روشنی دارد .

منبع : وبسایت http://www.spci.ir/

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

کارگاه صنایع چوب ، فن و هنر ایران زمین ( درباره ما )

کارگاه صنایع چوب ، فن و هنر ایران زمین ( درباره ما )

کارگاه صنایع چوب ، فن و هنر ایران زمین ( درباره ما )

Wood industry workshops, technology and art of Iran

این مجموعه با پیشینه ای   بیش از نیم قرن تجربه خانوادگی و با استفاده از به بروزترین تجهیزات و متریال آماده اجرای سفارشات ( سفارشی ) شما است . 

وسعت کارخانه 500 متر مربع

تجهیزات همگی در سال 1395 به روز و جدید شده اند .

تعداد پرسنل این مجموعه 10 نفر

شماره های تماس با ما :

02177308232 – 09120194302-033281484- تلگرام : 09191210119

کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین

کارگاه صنایع چوب و هنر ایران زمین به وسعت 300 متر محیط کارگاهی و 50 متر مربهع اداری
کارگاه صنایع چوب و هنر ایران زمین به وسعت 300 متر محیط کارگاهی و 50 متر مربع اداری

فن و هنر ایران زمین یک مجموعه شناخته شده در صنعت چوب و هنر ایران زمین است .

ما تولید کننده دکوراسیون چوبی منزل با مصالح چوب ، شیشه ، فلز هستیم .

هدف ما اجرای سازه ای باکیفیت و استاندارد برای زندگی انسانها است . منظور از استاندارد : در ایران استاندارد به معنی حداقل کیفیت و امنیت تاجایی که صدمه به کسی وارد نشود است . اما منظور ما از استاندارد زیبایی و رعایت اصول سلامتی در یک سازه است . مانند : سازگاری با محیط زیست و مضر نبودن برای کودک ، مادر و سالمندان .

در این مجموعه دوگروه وجود دارند :

هنرمندان و هنرجویان

استادان و صنعتگران

کارگاه صنایع چوب و هنر ایران زمین به وسعت 300 متر محیط کارگاهی و 50 متر مربهع اداری
کارگاه صنایع چوب و هنر ایران زمین به وسعت 300 متر محیط کارگاهی و 50 متر مربع اداری
ساخت خرک در هفته اول افتتاح کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین
ساخت خرک در هفته اول افتتاح کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین ( استاد مهدی فضلی سرپرست کارخانه )

پیوند میان سنت و مدرنیته

سبک ما در گذشته سنتی بود اما هم اکنون درحال حرکت به سمت مدرن و سنتی هستیم ، زیرا با تلفیق عناصر مدرن به هنر سنتی می توانیم اصالت , پیشرفت , تکنولوژی و هنر نوین را باهم داشته باشیم .

با گذشت زمان این مجموعه بزرگ شد و صاحب تجاربی ناب و ارزشمند ( مانند پروژه هتل رویال , مهندس روحانی ) در همین راستا اقدام به تولید محصولات اصلی ساختمان نمودیم . مانند درب و پنجره ، میز کنسول ، سرویس خواب ، و غیره

تمایل منحصر به فرد بودن باعث شد تا کیفیت را در محصولات بالا ببریم و با توجه به واردات چوب های افریقایی و ایتالیایی توانستیم بهترین را برای مشتریان خود ایجاد کنیم .

کارخانه گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

لیست ابزار آلات این کارخانه کوچک ( Woodworking equipment )

CASADEI KS340  MACCHINE               دستگاه برش دوتیغ MDF   ساخت کشور المان 

HEBROCK PVC  ساخت کشور ایتالیا   Hebrock Top 2000   

اره فلکه 60 

اره فلکه 60
گالری تصاویر کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین

دستگاه چهارکاره نجاری 

رنده چهار کاره درودگری
گالری تصاویر کارخانه صنایع چوب و هنر ایران زمین

فرز تمراس 3 دور

سه کاره ایتالیایی دو دستگاه

اره تیز کن فلکه

اره الومینیم بر دو دستگاه

 رزومه فن و هنر ایران زمین  

شهرک صنعتی خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت : نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی خواستار شد

تبدیل منطقه صنعتی خرمدشت به شهرک صنعتی مجاز

روزنامه دنیای اقتصاد

شهرک صنعتی خرمدشت

درباره شهرک صنعتی خرمدشت : گره محرومیت واحدهای صنعتی فعال در منطقه صنعتی خرمدشت در شرق تهران از امتیازات و خدمات دولتی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های مستقر در شهرک های صنعتی مصوب با تدبیر دولت دهم گشوده می شود.

گره محرومیت واحدهای صنعتی فعال در منطقه صنعتی خرمدشت در شرق تهران از امتیازات و خدمات دولتی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های مستقر در شهرک های صنعتی مصوب با تدبیر دولت دهم گشوده می شود.
در اولین نشست کمیته تسهیل و امور تولید وزارت صنایع و معادن در استان تهران طی سال جدید که در محل سازمان صنایع و معادن استان تهران با حضور استاندار تهران و معاونت امور صنایع و اقتصاد و سایر مسئولان وزارت صنایع و معادن برگزار شد نمایندگان صاحبان صنایع فعال در منطقه صنعتی خرمدشت با اشاره به استقرار 1500 واحد صنعتی و اشتغال 25 هزار نفر در این منطقه خواستار تسریع ساماندهی این منطقه شدند.منطقه صنعتی خرمدشت پردیس در شرق تهران با دارا بودن سابقه ای بیش از 3 دهه و وسعتی در حدود 250 هکتار با وجود برخورداری از توان صنعتی بالا و جای دادن تعدادی از موفق ترین و بزرگترین واحدهای صنعتی از جمله شرکت بزرگ و معتبر پلیران اتصال در خود همچنان در کش و قوس برخورداری از امتیازات مقرر برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های مصوب است.
دکتر شاهرخ رامین، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند که به نیابت از نمایندگان استان تهران در این نشست حضور یافته بود با انتقاد از بی توجهی به وضعیت صنعت در شرق تهران و تمرکز توجه مدیران دولتی بر واحدهای صنعتی مستقر در غرب تهران، ادامه مخالفت با توسعه صنعت در شرق تهران را فاقد توجیه و عامل دلسردی واحدهای مستقر در این منطقه توصیف کرد. شهرک صنعتی خرمدشت
به گفته رامین بحث عدم ارائه خدمات به واحدهای صنعتی در شرق تهران به خصوص در سایه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و عزم دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی برای افزایش تولید در کشور موضوعیت خود را از دست داده و وزارت صنایع و معادن باید با تبدیل مناطق صنعتی شرق تهران همانند مناطق و شهرکهای صنعتی غرب تهران به شهرک های صنعتی خصوصی راه را بر حل مشکلات صاحبان صنایع در این مناطق باز کند.
استانداری و دستگاه های دولتی متولی ساماندهای صنعت پیش از این در حالی با ارائه خدمات به واحدهای صنعتی شرق تهران مخالفت می کردند که صنعت در این مناطق ریشه دوانیده و تعطیلی این واحدها لطمه‌ای شدید به فضای کار و اشتغال در شرق پایتخت می زند.

منطقه صنعتی جاجرود خرمدشت سیاه سنگ

منطقه صنعتی جاجرود خرمدشت سیاه سنگ

شهرک صنعتی خرمدشت

به اعتقاد رامین در شرایطی که وزارت صنایع و معادن ملزم به ساماندهی وضعیت صنعت استان تهران تا پایان سال 1391 شده و مناطق صنعتی سیمین دشت و صفادشت در غرب تهران به شهرک‌های صنعتی مجاز تبدیل شدند بستر برای تبدیل مناطق صنعتی شرق استان به شهرک‌های صنعتی مصوب مهیا شده است.

در همین راستا نشست‌هایی بین نمایندگان صاحبان صنایع در این شهرک ها با نمایندگان استانداری و مهندس محسن نوری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران برگزار شده که امید می رود به تحقق رویای 30 ساله صنعتگران فعال در مناطق صنعتی شرق استان تهران منجر شود.

وبسایت معرفی واحد های صنعتی و خدماتی شهرک صنعتی خرم دشت ، سیاه سنگ ، و..

شهرک صنعتی خرمدشت
WhatsApp us