«کمیک‌استریپ، همان هنر متوالی است.» ویل آیزنر، کارتونیست.

کُمیک ‌استریپ  به انگلیسی   Comic Strip   نقاشی

کارتونیست ، کمیک ، انیمیشن ، کارتون مصور ، کمیک استریپ