چگونه قرنیز های چوبی خانه را تعویض کنید؟

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

وسایل مورد نیاز: 

انبر بزرگ برای جدا کردن قرنیز های قدیمی
چسب چوب قوی 
قرنیز های برش خورده جدید 
میخ کوب برقی
چکش 

نکته ای باید همواره مد نظرتان باشد این است که برای برش قرنیز ها باید ابتدا ابعاد و اندازه آن ها را در آورده و از نجاری محلتان برای برش زدن آن ها کمک بگیرید.

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

مراحل انجام کار

ابتدا با انبر های بزرگ و قوی قرنیز های قبلی را از جا خود در آورده و محل چسبیدن آن ها به دیوار را تمیز کنید. سپس پشت قرنیز های جدید را هم تمیز کرده و ابتدا آن ها را با چسب چوب به دیوار بچسبانید بعد از این که از جای آن ها و چسبیدن چسب ها مطمئن شدید حالا می توانید با کمک میخ کوب ها جای آن ها را کاملا فیکس کنید. اگر می خواهید قرنیز های تان در گوشه ها چفت و بست خوبی داشته باشند باید در هنگام اندازه زدن حواستان را کاملا جمع کنید و حتما هم به نجار بگویید تا گوشه های این قرنیز ها را برای تان فارسی بّر کنند تا اتصال دو گوشه به یکدیگر راحت تر باشد.

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

قرنیز های چوبی

http://www.chidaneh.com

WhatsApp us