هندریل چیست ؟

هندریل به نواری گفته می شود که بر روی نرده یا دیوار نصب می شود تا فضایی برای جای دست ایجاد کند این فضا به انسان کمک میکند که تعادل خود را در هنگام عبور از پله یا مسیر حفظ کند .

هندریل چوب کاج روسی , راهنمای خرید نرده های چوبی هندریل چوب کاج روسی , راهنمای خرید نرده های چوبی
هندریل چوب کاج روسی , راهنمای خرید نرده های چوبی

اجزای یک پلکان چوبی :

هندریل چوبی

پله چوبی

دست انداز چوبی

کف پله