طراحی های مدرن برای اتاق غذا خوری

در طراحی  فضای غذا خوری علاوه بر در نظر گرفتن رنگ ها و اشکال هندسی مناسب و ایده آل ، استفاده از سبک مناسب این محیط نیز قابل اهمیت است. گاهی با ترکیب سبک ها می توان همراه با نمایش دادن ویژگی های شاخص هر دو سبک و انتقال مفهوم مورد نظر هر سبک، محیطی متفاوت و دلپذیر ایجاد نمود. استفاده از سبک مینیمال در طراحی داخلی فضای غذا خوری محیطی آرامش بخش و در عین حال کم انرژی ایجاد می کند که برای داشتن آرامش و انرژی توام با یکدیگر می توان این سبک را با شاخص های سبک روستایی، چوب طبیعی و پرداخت نشده، رنگ های گرم و دعوت کننده ترکیب نمود یا با استفاده از رنگ های پر انرژی به صورت تصادفی در بعضی از مبلمان و عناصر تزیینی به تعادل فضا کمک کرد.

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

اتاق غذا خوری مدرن

http://decoboom.ir

WhatsApp us