ازاره یا روکش حفاظتی دیوار

ازاره یا روکش حفاظتی دیوار سبک کلاسیک ، پانل دیواری

wainscot

پوشش پایین دیوار

ازاره یا روکش حفاظتی دیوار به حاشیة تزئینی از کف اتاق تا ارتفاع یک متری گفته میشود. این عنصر
تزئینی و ساختمانی در بیشتر بناهای تاریخی ایران دیده میشود و گونههای مختلف آن با سبک معماری
و عناصر تزئینی متداول در هر دوره هماهنگ است. ازاره عالوهبر جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل بنا، برای
زیباسازی بنا نیز بهکار میرفت. امروزه قرنیز جایگزین ازارههای قدیمی شده است. قرنیزها بهشکل سنگهای
تزئینی، یا در نمای بیرونی و یا بهصورت نوار باریکی از سنگ، چوب و یا هر جنس مقاوم دیگر در داخل بنا
دیده میشوند.

ازاره٬ ازاره کلاسیک٬ دکوراسیون چوبی

ازاره دکوراسیون داخلی ، دیوارکوب

ازاره٬ ازاره کلاسیک٬ دکوراسیون چوبی

دیوارکوب کلاسیک

دکوراسیون کلاسیک٬ دکوراسیون داخلی لاکچری٬ دیوارکوب کلاسیک٬ دیوارپوش

دیوار راه پله

ازاره٬ ازاره کلاسیک٬ دکوراسیون چوبی

دکوراسیون داخلی سبک کلاسیک

در گویش مازندرانی ازاره
لهجه و گویش مازنی
ezaare نرده ی چوبی : نرده های چوبی در شمال کشور همیشه باعث توجه من میشدند ( ف.حیدری ) در شمال ایران نرده ها بر گرفته از طبعت همان منطقه است ، یعنی اگر در پشت این حیاط که نرده چوبی خورده است جنگلی با درختان قطور وجود دارد ، نرده ها شبیه به تنه درختان کار میشود .  در یکی از پروزه ها نرده ها به شکل خورشید ساخته شده بود .

(اسم) ‹ازار› پایین دیوار که از قسمت‌های دیگر متمایز است و آن را با سنگ، آجر، کاشی، یا موزاییک نماسازی می‌کنند. در اصل ازاره ها  سنگ های بزرگ و محکمی بودند که در پایین سازه کار میشدند تا از خوردگی پی دیوارها جلو گیری کنند .

ازاره٬ ازاره کلاسیک٬ دکوراسیون چوبی , مصالح محکم و سختی که در پایین اتاق و سازه در جهت جلوگیری از خوردگی کچ و اجر بکار میرفت 

واژه های مشابه :ازارة
لغت‌نامه دهخدا
ازارة. [ اِ رَ ] (ع اِ) اِزار. چادر. || مئزر. شلوار و مثل آن . (مؤید الفضلاء).

اِزاره
لهجه و گویش تهرانی
پوشش پایین دیوار

ازاره پوش
دیکشنری فارسی به انگلیسی
wainscot

ازاره در گویش تهرانی  (لینک مرتبط با گویش مردمان تهران از دوره اشکانیان تا به حال)

اِزاره
لهجه و گویش تهرانی
پوشش پایین دیوار، در معماری ایران زمین برای محکم ساختن ساختمانها دور تا دور سازه را با سنگ های ازاره که از لاشه سنگ های کوه یا قلوه سنگ های رودخانه ای بودند، را به ارتفاع کمتر از یک متر با ملات مخصوص مصلح میکردند. این سنگ ها باعث میشوند تا عبور آب و بارندگی در بلند مدت آسیبی به پی ساختمان وارد نشود.

امروزه اصلاح ازاره به داخل ساختمان هم نفوذ کرده و طراحی داخلی با استفاده از ازاره فریم و قاب های چوبی، در سبک های مختلف ایجاد میکنند.

plinth course

دیکشنری انگلیسی به فارسی
ازاره

plinth of a wall

دیکشنری انگلیسی به فارسی
[معمارى]: ازاره

shop front

دیکشنری انگلیسی به فارسی
[معمارى]: ازاره نماى بنا

plinth

دیکشنری انگلیسی به فارسی
ته ستون ، پایه ستون ، ازاره ، پایه مجسمه plinth ـ (2)

footstall

دیکشنری انگلیسی به فارسی
رکاب زین زنانه ، ازاره یا ته ستون ، پایه ستون

هزاره
فرهنگ فارسی معین
(هِ رِ یا رَ) (اِ.) = ازاره : 1 – قسمتی از دیوار که مابین زمین اطاق و طاقچه واقع شده . 2 – فواره ای که مانند ابریق است .

هزاره
واژه‌نامه آزاد
ازاره، آزره، هزاره؛ قومی از اقوام اصیل افغانستان و اقوام خراسان که امروزه خاوری نیز گفته می شود.

هِرِه
لهجه و گویش تهرانی
آجر به تیغ چیده، آجرچین لبه بام/ باغچه/دیوار،نرده،رف آجر،اِزاره

پاچین
لغت‌نامه دهخدا
پاچین . (اِ مرکب ) زیر ازاره و روی پی در دیوار. || دامان زنانه .- پی و پاچین دررفته ؛ سخت سست و بی ثبات و در حال فروریختن و انهدام چنانکه خانه .

ایزاره
لغت‌نامه دهخدا
ایزاره . [ رَ ] (اِ) ازاره ٔ خانه را گویند و آن از دیوار مقداری باشد از زمین خانه تا بکنار طاقچه ٔ مرتبه ٔ پائین که در هنگام نشستن پشت بر آن گذارند. (برهان ) (آنندراج ). هزاره ٔ دیوار و جزء تحتانی دیوار و هر چیز که در نشستن بدان پشت دهند. (از ناظم ال…

خاک اره
لغت‌نامه دهخدا
خاک اره . [ ک ِ / ک ْ اَ رْ رَ / رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ریزه چوبهائی که پس ازاره کردن قطعه چوب بدست می آید. نُشارَه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (تاج العروس ) (المنجد). وُشارّه .

cordon

دیکشنری انگلیسی به فارسی
سرپوش دیوار ، (معدن) کمربند ، قیطان ، یک عده پاسبان یانظامى که درفواصل معین محلى رااحاطه کنند ، خط قرنطینه [معمارى]: ازاره سنگى [ورزش]: حبس شاه شطرنج

هزاره
لغت‌نامه دهخدا
هزاره . [ هََ / هَِ رَ / رِ ] (اِ) حصه ٔ پایین دیوار. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). ایزار. ایزاره .ازار. ازاره ، و آن قسمی از دیوار است که با آجر و سنگ و جز آن از زمین بردارند تا کف تاقچه ٔ زیرین . (یادداشت به خط مؤلف ). چینه کشی پای دیوار است که ارتفاع …

اعفث
لغت‌نامه دهخدا
اعفث . [ اَ ف َ ] (ع ص ) آنکه اکثر برهنه باشد، او الذی اذا جلس انکشف عورته ُ. (منتهی الارب ). آنکه اکثر برهنه باشد و یا کسی که در وقت نشستن عورتش نمایان باشد. (ناظم الاطباء). آنکه اکثر برهنه باشد. (آنندراج ). آنکه عورتش بسی برهنه شود. (المصادر زوزنی …

ازار
لغت‌نامه دهخدا
ازار. [ اِ ] (ع اِ) چادر. دقرور. دقروره . دقراره . خصار. (منتهی الارب ). چادری که بر میان بندند. ملحفة. لنگ . جامه ٔ نادوخته که بدان نیم زیرین تن پوشند و رداء آنچه بدان نیم زبرین پوشند. قال اﷲ تعالی : العظمة ازاری و الکبریاء ردائی . (حدیث قدسی ). و ل…

چارباغ گروس
لغت‌نامه دهخدا
چارباغ گروس . [ غ ِ گ َ ] (اِخ ) باغی است در سمت جنوب قصبه ٔ بیجار واقع و بواسطه ٔ خیابان های طویل عریض منقسم به چهار قسمت شده و بهمین جهت موسوم به این اسم شده … در وسط باغ عمارتی عالی بنا کرده اند… این عمارت و باغ را مرحوم لطفعلی خان حاکم گروس ج…

ایزار
لغت‌نامه دهخدا
ایزار. (اِ) شلوار. زیرجامه . پوشش . پای ازار : آهن کن و ز جای بجه گرد برانگیزکخ کخ کن و برگرد و بدر بر پس ایزار. حقیقی صوفی .دست بدستار برد و سیم بتو دادپشت بدو آر تا گشایدت ایزار. سوزنی .او پیر و ضعیف بود بر عقابین کشیدند و هزار تازیانه بزدند که قرآ…

صبره
لغت‌نامه دهخدا
صبره . [ ص َ رَ ] (اِخ ) شهری است نزدیک قیروان و آن را منصوریه نامند و بنای آن بدست منادبن بُلُکّین است که منصوربن یوسف بن زیری بن مناد نامیده شده و نام یوسف بلکین صنهاجی است و این منصور پدر بادیس و بادیس پدر معز است که پادشاهان این ناحیت بودند و منص…
نمایش ۷ مورد دیگر در متنتنها برای کاربران ویژه

WhatsApp us