چوب بلوط قرمز

برش یک چهارم چوب بلوط قرمز

برش یک چهارم از تنه درخت

برش یک چهارم چوب این روش برش دارای مزایای خاصی است که این خواص در چوب بلوط بسیار متمایز است . منظور از برش یک چهارم این است که تنه درخت ابتدا به چهار قسمت تقسیم شود و هر قسمت به شکلی که در ادامه مشاهده می‌کنید برش می خورد . تصاویری از نحوه برش …